Česky CZEnglish EN

Oddělení koncepce rozvoje a podpory zdraví

v samostatné působnosti

 1. zajištuje podklady pro tvorbu strategického dokumentu „Plán zdraví statutárního města Brna“ v rámci městského projektu „Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života“
 2. organizačně zajišťuje vytváření strategického dokumentu Plán zdraví statutárního města Brna, spolupracuje se všemi institucemi i organizacemi, které se na vytváření tohoto plánu podílejí
 3. je koordinátorem realizace Plánu zdraví statutárního města Brna a koncepčních dokumentů, vytvořených v rámci tohoto plánu: Politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence, Politika zdravé rodiny, Aktivní a zdravé stárnutí, Prevence násilí v rodině –problematika domácího násilí
 4. je koordinátorem realizace akčních plánů vycházejících z koncepcí, vytvořených v rámci Plánu zdraví statutárního města Brna
 5. zajišťuje realizaci koncepčních dokumentů Politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence, Prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí
 6. spolupracuje s Oddělením prorodinné politiky v oblasti realizace koncepčních dokumentů –  Politika zdravé rodiny, Aktivní a zdravé stárnutí
 7. spolupracuje s OSPL, se sekretariátem Regionální rady JMK i ústředními orgány
 8. zpracovává věcné i ekonomické podklady pro rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu města na vyhlášené programy v oblasti zdravotnických služeb a podpory domácích pečovatelů
 9. podílí se na kontrolní činnosti u organizací, jimž byla poskytnuta dotace z rozpočtu města na vyhlášené programy
 10. zajišťuje organizačně činnost Interdisciplinárního týmu pro pomoc obětem domácího násilí
 11. vyhledává aktivně možnosti financování zdravotnických, zdravotně sociálních služeb a projektů v oblasti pomoci obětem domácího násilí a zpracovává projekty pro využití dotačních titulů v této oblasti
 12. zajišťuje informovanost veřejnosti o aktivitách města i organizací, které zajišťují činnosti v oblasti doplňování zdravotních služeb, podpory rodiny, seniorů a pomoci obětem domácího násilí
 13. zajišťuje udržitelnost projektu Rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů na území města Brna
 14. odpovídá za přípravu a realizaci propagace města v oblasti působnosti odboru
 15. spolupracuje s ÚMČ v oblasti přenosu informací o činnosti odboru
 16. zajišťuje organizačně realizaci projektu Longitudinální studie zdravotních modulů pro město Brno 
 17. podílí se na kontrolní činnosti, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, v oblasti své působnosti
 18. vede registr evidence podpor de minimis poskytnutých odborem
 19. připravuje a realizuje odborné projekty v oblasti zdraví a kvality života
 20. zabezpečuje propagaci a publicitu mezinárodního projektu Brno-Zdravé město
 21. organizuje akce a programy pro veřejnost zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu, iniciuje a realizuje aktivity vycházející z programu Zdraví pro všechny v 21. století a Agendy 21
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 02.09.2019 11:51
 • Datum poslední aktualizace: 02.09.2019 12:10
 • Odpovědný útvar: Odbor zdraví Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design