Česky CZEnglish EN

Odbor zdraví (OZ)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Dominikánské náměstí 3, 601 67 Brno


Odbor zdraví – v samostatné působnosti

 1. zpracovává, ve spolupráci s řízenými právnickými osobami a ostatními úseky zdravotnictví ÚMČ, redakci souhrnných zpráv a všech materiálů, sloužících ke zpracování rozvojových dokumentů v oblasti podpory zdraví a zajištění zdravotnických služeb a k ujasnění prognóz a perspektiv rozvoje zdraví obyvatel a zdravotnictví na území města ve vztahu k JMK
 2. spolupracuje s Lékařskou fakultou MU, Fakultou sociálních studií MU, Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, Zdravotním ústavem v Brně, Ústavem zdravotnických informací a statistiky a ostatními organizacemi na projektech podpory zdraví a zdravého životního stylu obyvatel města
 3. je odborným garantem tvorby a realizace Plánu zdraví statutárního města Brna
 4. vyjadřuje se k uspořádání zdravotnických služeb za účelem zajištění jejich dostupnosti
 5. spravuje a aktualizuje počítačovou databázi zdravotnických zařízení a podle potřeb odboru provádí dílčí analytické úkony v rámci počítačového programu
 6. je garantem zpracování podkladů pro vytváření rozvojových dokumentů v oblasti zdraví na úrovni města a realizace rozvojových dokumentů
 7. plní úkoly spojené s řešením mimořádných událostí v případě živelných pohrom, nehod nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo majetek
 8. připravuje podklady pro vydání obecně závazné vyhlášky města k provedení speciální ochranné dezinsekce a deratizace
 9. vykonává agendy zřizovatelských funkcí a metodicky usměrňuje a kontroluje činnost příspěvkových organizací zřízených městem v působnosti odboru dle „Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím“
 10. provádí kontrolní činnost v oblasti ekonomické i právní, ve vztahu k povinnostem plynoucím ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
 11. vykonává funkci zadavatele ve smyslu Metodiky pro účely účetní evidence změn nemovitého majetku města – pozemky 
 12. spolupracuje s MO v oblasti majetku města, v němž jsou provozovány zdravotnické služby organizacemi, jejichž zřizovatelem je město nebo právnickými a fyzickými osobami, které využívají majetek města k zajištění zdravotnických služeb
 13. provádí metodickou a kontrolní činnost v oblasti hospodaření s majetkem města u zdravotnických organizací, jejichž zřizovatelem je město nebo u právnických a fyzických osob, které využívají majetek města k zajištění zdravotnických služeb
 14. spolupracuje s OSM v oblasti majetku města, který je spravován tímto odborem a který je využíván k zajištění zdravotnických služeb
 15. zajišťuje smluvně využívání přístrojové techniky v majetku města, která slouží v organizacích, jejichž zřizovatelem není město nebo fyzickým a právnickým osobám k zajištění zdravotnické činnosti, včetně kontroly plnění těchto smluv
 16. navrhuje a vyhodnocuje kritéria pro přiznání mimořádných ročních odměn ředitelů příspěvkových organizací v působnosti odboru
 17. zabezpečuje mezinárodní projekt Brno-Zdravé město, zajišťuje komunitní spolupráci ve městě a zapojení dalších subjektů do jeho realizace
 18. koordinuje spolupráci jednotlivých útvarů MMB při přípravě, zpracování a realizaci mezinárodního projektu Brno-Zdravé město
 19. spolupracuje se zástupci Zdravých měst, JMK a odbornými a participujícími subjekty v regionu a ČR na sdílení zkušeností a know how v oblasti podpory zdraví a udržitelného rozvoje
 20. spolupracuje se Světovou zdravotní organizací a zahraničními partnery, zapojuje se do mezinárodních sítí a projektů zaměřených na podporu zdraví a udržitelný rozvoj
 21. předkládá Radě Zdravého města podklady a materiály k rozhodování, zajišťuje administrativní agendu Rady Zdravého města

Odbor zdraví – v přenesené působnosti


 1. je odvolacím orgánem u přestupků na úseku zdravotnictví; metodicky vede a kontroluje zajištění přestupkové agendy u ÚMČ
 2. zajišťuje komplexně agendu vydávání speciálního označení vozidla lékaře ve službě (č. O 5) v návaznosti na § 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
 3. zajišťuje administrativní agendu ve vztahu k ustanovením zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném znění
 4. provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů (ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu)

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefon
 Vedoucí Odboru zdravíJUDr. Eva Rabušicovárabusicova.eva(zavinac)brno.cz542 172 430
 Sekretariát, Podatelnaoz@brno.cz542 172 431

Úřední hodiny

Pondělí8:00–17:00
Středa8:00–17:00
Pátek8:00–12:00

Odkazy

 

Brno - město pro rodiny  – seznámení s rodinnou politikou města Brna

Brněnské dny pro seniory 2016

Zdravotnická zařízení ve městě Brně

Důležitá telefonní čísla - první pomoc, lékařská pohotovost a další

Interdisciplinární tým Brno  – pomoc při řešení domácího násilí

Intervenční centrum Brno  – bezpečná, diskrétní a bezplatná pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Rozmístění AED v Brně a Jihomoravském kraji 

Odbor zdraví, přehled platné legislativy

Formuláře

Žádost o vydání označení vozidla lékaře ve službě č. O5

Objednávka receptů a žádanek s modrým pruhem

Protokol o vrácení znehodnocených receptů a žádanek pro předpis návykových látek

Žádost o finanční dotaci z rozpočtu města Brna

Finanční vypořádání dotace - formulář

Odbor zdraví MMB doporučuje žadatelům o finanční dotaci použít k předložení písemné žádosti o dotaci zveřejněný vzor žádosti o finanční dotaci z rozpočtu statutárního města Brna, který je k dispozici na www.brno.cz  . Struktura formuláře žádosti je zpracována s ohledem na požadavky dané jednotlivými dokumenty upravujícími poskytování dotací z rozpočtu města Brna.

Pro vyplnění formuláře je nutné mít na počítači nainstalovanou aplikaci Software602 Form Filler, pro její bezplatné stažení a následnou instalaci použijte následující odkaz .

Manuál pro instalaci aplikace Software602 Form Filler naleznete zde .

Dotace

Pravidla pro poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna - Část A - společná ustanovení

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna - Část B - zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby, na projekty v oblasti podpory rodiny, na aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně, na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů a na projekty v oblasti podpory prevence násilí v rodině - problematika domácího násilí.

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna 

2020

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v oblasti zdraví na rok 2020

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů pro rok 2020

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna v programu Dotace na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2020

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna na projekty v programu Dotace na projekty v oblasti podpory aktivního stárnutí na rok 2020

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna na projekty v programu Dotace na podporu prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí na rok 2020

Přehled organizací poskytujících zdravotnické, prorodinné a proseniorské služby, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020

2019

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna na projekty v programu Dotace na podporu prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí na rok 2019

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v oblasti zdraví na rok 2019

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů pro rok 2019

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2019

Přehled organizací poskytujících zdravotnické, prorodinné a proseniorské služby, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně pro rok 2019

2018

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v oblasti zdraví na rok 2018

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů pro rok 2018

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna na projekty v programu Aktivity raelizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně pro rok 2018

Přehled schválených dotací - rodina

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 16.07.2020 12:42
 • Datum poslední aktualizace: 16.07.2020 12:42
 • Odpovědný útvar: Odbor zdraví Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design