Česky CZEnglish EN

Odbor zdraví (OZ)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Dominikánské náměstí 3, 601 67 Brno

Odbor zdraví – nejdůležitější činnosti

 • zpracovává, ve spolupráci s řízenými právnickými osobami a ostatními úseky zdravotnictví ÚMČ, redakci souhrnných zpráv a všech materiálů, sloužících ke zpracování rozvojových dokumentů v oblasti podpory zdraví a zajištění zdravotnických služeb a k ujasnění prognóz a perspektiv rozvoje zdraví obyvatel a zdravotnictví na území města ve vztahu k JMK
 • spolupracuje s Lékařskou fakultou MU, Fakultou sociálních studií MU, Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, Zdravotním ústavem v Brně, Ústavem zdravotnických informací a statistiky a ostatními organizacemi na projektech podpory zdraví a zdravého životního stylu obyvatel města
 • je odborným garantem tvorby a realizace Plánu zdraví statutárního města Brna
 • vyjadřuje se k uspořádání zdravotnických služeb za účelem zajištění jejich dostupnosti
 • zpracovává přehled sítě zdravotnických zařízení státních i nestátních z hlediska oborů a lokalizace a vyhodnocuje rozložení zdravotnických služeb
 • je garantem zpracování podkladů pro vytváření rozvojových dokumentů v oblasti zdraví na úrovni města a realizace rozvojových dokumentů
 • plní úkoly spojené s řešením mimořádných událostí v případě živelných pohrom, nehod nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo majetek
 • připravuje podklady pro vydání obecně závazné vyhlášky města k provedení speciální ochranné dezinsekce a deratizace
 • vykonává agendy zřizovatelských funkcí a metodicky usměrňuje a kontroluje činnost příspěvkových organizací zřízených městem v působnosti odboru dle „Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím“
 • provádí kontrolní činnost v oblasti ekonomické i právní, ve vztahu k povinnostem plynoucím ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
 • vykonává funkci zadavatele ve smyslu Metodiky pro účely účetní evidence změn nemovitého majetku města – pozemky
 • spolupracuje s MO v oblasti majetku města, v němž jsou provozovány zdravotnické služby organizacemi, jejichž zřizovatelem je město nebo právnickými a fyzickými osobami, které využívají majetek města k zajištění zdravotnických služeb
 • provádí metodickou a kontrolní činnost v oblasti hospodaření s majetkem města u zdravotnických organizací, jejichž zřizovatelem je město nebo u právnických a fyzických osob, které využívají majetek města k zajištění zdravotnických služeb
 • spolupracuje s OSM v oblasti majetku města, který je spravován tímto odborem a který je využíván k zajištění zdravotnických služeb
 • zajišťuje smluvně využívání přístrojové techniky v majetku města, která slouží v organizacích, jejichž zřizovatelem není město nebo fyzickým a právnickým osobám k zajištění zdravotnické činnosti, včetně kontroly plnění těchto smluv
 • navrhuje a vyhodnocuje kritéria pro přiznání mimořádných ročních odměn ředitelů příspěvkových organizací v působnosti odboru

  v přenesené působnosti
 • je odvolacím orgánem u přestupků na úseku zdravotnictví;  metodicky vede a kontroluje zajištění přestupkové agendy u ÚMČ
 • zajišťuje komplexně agendu vydávání speciálního označení vozidla lékaře ve službě (č. O 5) v návaznosti na § 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
 • zajišťuje administrativní agendu ve vztahu k ustanovením zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném znění
 • provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů (ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu)


Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 Vedoucí Odboru zdravíJUDr. Eva Rabušicovárabusicova.eva(zavinac)brno.cz542 172 430542 172 432
 Sekretariát, Podatelnaoz@brno.cz542 172 431542 172 432

Úřední hodiny

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00
Pátek8:00 - 12:00

Odkazy

 

Brno - město pro rodiny  – seznámení s rodinnou politikou města Brna

Brněnské dny pro seniory 2016

Zdravotnická zařízení ve městě Brně

Důležitá telefonní čísla - první pomoc, lékařská pohotovost a další

Interdisciplinární tým Brno  – pomoc při řešení domácího násilí

Intervenční centrum Brno  – bezpečná, diskrétní a bezplatná pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Rozmístění AED v Brně a Jihomoravském kraji 

Odbor zdraví, přehled platné legislativy

Formuláře

Žádost o vydání označení vozidla lékaře ve službě č. O5

Objednávka receptů a žádanek s modrým pruhem

Protokol o vrácení znehodnocených receptů a žádanek pro předpis návykových látek

Žádost o finanční dotaci z rozpočtu města Brna

Finanční vypořádání dotace - formulář

Odbor zdraví MMB doporučuje žadatelům o finanční dotaci použít k předložení písemné žádosti o dotaci zveřejněný vzor žádosti o finanční dotaci z rozpočtu statutárního města Brna, který je k dispozici na www.brno.cz  . Struktura formuláře žádosti je zpracována s ohledem na požadavky dané jednotlivými dokumenty upravujícími poskytování dotací z rozpočtu města Brna.

Pro vyplnění formuláře je nutné mít na počítači nainstalovanou aplikaci Software602 Form Filler, pro její bezplatné stažení a následnou instalaci použijte následující odkaz .

Manuál pro instalaci aplikace Software602 Form Filler naleznete zde .

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 03.12.2018 06:30
 • Datum poslední aktualizace: 03.12.2018 06:30
 • Odpovědný útvar: Odbor zdraví Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design