Česky CZEnglish EN

Oddělení vodního hospodářství

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
vedoucí oddělení(zavinac)brno.cz542 174 024542 174 017
referát –
 spec. stavební úřad
Ing. Jana Černácerna.jana(zavinac)brno.cz542 174 021542 174 017

Kompletní telefonní a emailový seznam zaměstnanců Odboru vodního, lesního hosp. a zemědělství

 • vyjadřuje se k investičním záměrům
 • vydává povolení k nakládání s vodami
 • stanovuje záplavová území vodních toků
 • vydává povolení ke zřizování, změnám a rušení vodních děl, jako vodovody, kanalizace, ČOV, studny pro podnikatelské účely, přehrady, hráze, vodní nádrže, stavby na ochranu před povodněmi, stavby k využití vodní energie apod.
 • vydává souhlasy ke stavbám, zařízením a činnostem, k nimž není třeba vodoprávního povolení, avšak mohou ovlivnit vodní poměry.
 • provádí kontroly v rámci vodoprávního dozoru, řeší havárie, ukládá nápravná opatření
 • projednává v 1. stupni správního řízení veškeré přestupky a jiné správní delikty na úseku vodního hospodářství
 • řídí, kontroluje a koordinuje činnosti v rámci ochrany před povodněmi, zpracovává Povodňový plán města Brna

Formuláře

Příloha č. 01 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu.pdf

Příloha č. 02 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob domácnosti nebo o jeho změnu.pdf

Příloha č. 03 Žádost o povoleni k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu.pdf

Příloha č. 04 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeh o změnu.pdf

Příloha č. 05 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob domácnosti nebo o jeho změnu.pdf 

Příloha č. 06 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potře by jednotlivých osob domácnosti nebo o jeho změnu.pdf

Příloha č. 07 Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu.pdf 

Příloha č. 08 Žádost o stavební povolení k vodním dílum.pdf

Příloha č. 09 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod studní nebo ji němu vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod.pdf

Příloha č. 10 Žádost o stavební povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace.pdf

Příloha č. 11 Žádost o udělení souhlasu.pdf

Příloha č. 12 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu.pdf

Příloha č. 13 Žádost o vyjádřeníi.pdf

Příloha č. 14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl.pdf

Příloha č. 15 Ohlášení udržovacích prací obnovy vodního díla vodohospodářských úprav.pdf

Příloha č. 16 Žádost o povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke studni domácnosti.pdf

Příloha č. 17 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a staveb ni povolení k domovní čistírně odpadních vod domácnosti.pdf 

Příloha č. 18 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a staveb ni povolení k domovní čistírně odpadních vod domácnosti.pdf 

Příloha č. 19 Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentnich obyvatel.pdf 

Příloha č. 20 Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje.pdf 

Příloha č. 21 Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla.pdf

Příloha č. 22 Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemnich.pdf

Příloha č. 23 Žádost o stanovení podmínek závadné látky nebo o povolení vyjimky.pdf

Příloha č. 24 Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod.pdf

Příloha č. 25 Žádost o schválení manipulačního řádu vodního dila.pdf

Žádost o vydání společného povolení.docx

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 12.02.2021 16:22
 • Datum poslední aktualizace: 12.02.2021 16:22
 • Odpovědný útvar: Odbor vodního, lesního hosp. a zemědělství Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design