Česky CZEnglish EN

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (OVLHZ)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Kounicova 67, 601 67 Brno

Je orgánem státní správy jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, zejména na úsecích
 • vodního hospodářství, podle zákona o vodách a zákona o vodovodech a kanalizacích
 • lesů, myslivosti a rybářství, podle příslušných zákonů
 • zemědělství, podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen“ZPF“) a předpisů na úseku veterinární a rostlinolékařské péče

a dále:
 • posuzuje a řeší restituční nároky oprávněných osob uplatněné vůči městu Brnu
 • zajišťuje činnosti na úseku správy městských lesů
 • metodicky vede a provádí kontroly agend státní správy svěřených statutem města na ÚMČ

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 vedoucí Odboru VLHZJUDr. Marta Kolkovákolkova.marta(zavinac)brno.cz542 174 015
 sekretariátKateřina Kvapilíkovákvapilikova.katerina(zavinac)brno.cz542 174 016
 podatelnaZlata Drdlovádrdlova.zlata(zavinac)brno.cz542 174 019

Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 – 17:00
 • Středa: 8:00 – 17:00
 • Pátek: 8:00 – 12:00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.

Oddělení Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství

Oddělení vodního hospodářství

 • vyjadřuje se k investičním záměrům
 • vydává povolení k nakládání s vodami
 • stanovuje záplavová území vodních toků
 • vydává povolení ke zřizování, změnám a rušení vodních děl, jako vodovody, kanalizace, ČOV, studny pro podnikatelské účely, přehrady, hráze, vodní nádrže, stavby na ochranu před povodněmi, stavby k využití vodní energie apod.
 • vydává souhlasy ke stavbám, zařízením a činnostem, k nimž není třeba vodoprávního povolení, avšak mohou ovlivnit vodní poměry.
 • provádí kontroly v rámci vodoprávního dozoru, řeší havárie, ukládá nápravná opatření
 • projednává v 1. stupni správního řízení veškeré přestupky a jiné správní delikty na úseku vodního hospodářství
 • řídí, kontroluje a koordinuje činnosti v rámci ochrany před povodněmi, zpracovává Povodňový plán města Brna

Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství

 • rozhoduje o pochybnostech a prohlášeních pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • vydává závazná stanoviska pro územní a stavební řízení jímiž mají být dotčeny lesní pozemky nebo pozemky do 50 m od kraje lesa
 • rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání
 • povoluje výjimky ze zákazů některých činností  v lese a určuje podmínky ke konání organizovaných akcí v lese
 • ustanovuje lesní stráže a uděluje licence odborného lesního hospodáře
 • zajišťuje vyhotovení a vydávání lesních hospodářských osnov
 • jmenuje myslivecké hospodáře a ustanovuje myslivecké a stráže
 • povoluje lov zvěře na nehonebních pozemcích a při mimořádných okolnostech
 • vydává lovecké lístky, vede jejich evidenci
 • ustanovuje rybářské stráže.

Oddělení zemědělství

 • ukládá změny kultury zemědělské půdy do 1 ha
 • rozhoduje o pochybnostech, zda se jedná o součást ZPF
 • vydává závazná stanoviska – souhlasy k odnětí zemědělské půdy ze ZPF do 1 ha a stanovuje podmínky na ochranu ZPF
 • rozhoduje o stanovení výše odvodů
 • uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
 • vydává na návrh krajské veterinární správy nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření
 • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vedou evidenci jejich použití na pozemcích ve svém správním obvodu
 • v 1. stupni provádí správní řízení o uložení pokuty nebo povinnosti složit kauci podle zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu křivd v oblasti zemědělského majetku

Odkazy

Formuláře

Jsou dle problematiky umístěny na stránkách jednotlivých oddělení.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 13.09.2021 14:25
 • Datum poslední aktualizace: 13.09.2021 14:25
 • Odpovědný útvar: Odbor vodního, lesního hosp. a zemědělství Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design