Česky CZEnglish EN

Územně analytické podklady 2020   

 

Úplná aktualizace ÚAP 2020 byla dle ustanovení § 29 stavebního zákona projednána v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích s obcí ve svém správním obvodu tj. na schůzi Rady města Brna č. R8/122/bod 13 konané dne 16.12.2020. (Doklad o projednání ÚAP 2020)

 

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Textová část

00 Základní informace

01 Širší vztahy

02 Krajina

03 Město

04 Funkční uspořádání města

05 Ekonomické podmínky

06 Občanská vybavenost

07 Dopravní infrastruktura

08 Technická infrastruktura

09 Potenciál rozvoje území

10 Hodnoty

11 Limity 

12 Záměry

Grafická část

1 Výkres využití území

2 Výkres hodnot území

3 Výkres limitů využití území

4 Výkres záměrů v území 

 

Rozbor udržitelného rozvoje území

Textová část

13 Vyhodnocení

14 Problémy k řešení

Grafická část

5 Problémový výkres

  

Schémata

02_01 Geologická mapa

02_02 Územní systém ekologické stability - dle plánů ÚSES

02_03 Územní systém ekologické stability - dle ZÚR JMK a ÚPmB

02_04 Ochrana přírody

02_05 BPEJ a třídy ochrany ZPF

02_12 Protipovodňová opatření

03_06 Vývoj zástavby Brna do roku 2020

03_07 Struktura města

03_08 Výška obvodových linií budov

03_09 památková ochrana

06_10 Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

07_11 Doprava

Pomocná data

15 Seznam zkratek, datový katalog

 

 

                                                                                                                               

 
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.12.2020 09:54
  • Datum poslední aktualizace: 18.12.2020 09:54
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design