Česky CZEnglish EN

Územně analytické podklady 2014   

 

Úplná aktualizace ÚAP 2014 byla dle ustanovení § 29 stavebního zákona projednána v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích s obcí ve svém správním obvodu tj. v Radě města Brna na schůzi R7/015 konané dne 31. 3. 2015 a  upravena podle výsledků projednání.

Část úplné aktualizace ÚAP města Brna 2014 není v souladu s aktuálním právním stavem Územního plánu města Brna (ÚPmB). Úplná aktualizace ÚAP města Brna 2014 byla v části vyhodnocení územních podmínek vyplývající z ÚPmB pořízena ve vazbě na platný ÚPmB a to včetně rozsáhlé Změny ÚPmB nazývané „Aktualizace ÚPmB“ vydané opatřením obecné povahy č. 3/2014, které nabylo účinnosti dne 14. 8. 2014. Dne 23. 1. 2015 bylo rozsudkem Krajského soudu v Brně sp. zn. 67 A 15/2014 toto opatření zrušeno a tím byl zrušen i celý obsah změny ÚPmB. Část úplné aktualizace ÚAP pořízená ve vazbě na zrušenou Změnu ÚPmB „Aktualizace ÚPmB“ není tedy v souladu s aktuálním právním stavem ÚPmB.

          

      

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Textová část

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území 

Grafická část

1a Výkres současného využití území

1b Výkres vývoje území

2   Výkres hodnot území

3a Výkres limitů využití území - omezení vyplývající z právních předpisů 

3b Výkres specifických podmínek využití území a informací

4a Výkres záměrů na provedení změn v území - předaných poskytovateli údajů

4b Výkres záměrů na provedení změn v území - vyplývající z platné ÚPD a dalších zpracovaných dokumentů

 

Rozbor udržitelného rozvoje území

Textová část

00 Rozbor tématických okruhů

01 Horninové prostředí a geologie

02 Vodní režim

03 Hygiena životního prostředí

04 Ochrana přírody a krajiny

05 Ochrana kulturních hodnot

06 ZPF a PUPFL

07 Veřejná dopravní infrastruktura

08 Veřejná technická infrastruktura

09 Občanská vybavenost

10 Bydlení

11 Sport a rekreace

12 Výroba

13 Sociodemografické podmínky

14 Hospodářské podmínky

15 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území 

Grafická část

5  Problémový výkres

  

 

 

                                                                                                                               

 
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 22.06.2017 08:42
  • Datum poslední aktualizace: 22.06.2017 08:42
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design