Česky CZEnglish EN

Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Kounicova 67, 601 67 Brno   

 • Vykonává působnost úřadu územního plánování
 • Vydává závazná stanoviska a koordinovaná závazná stanoviska
 • Pořizuje územní plán a regulační plány pro území města a jejich změny
 • Pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady
 • Pořizuje územní studie
 • Vydává územně plánovací informace 
 • Zpracovává územní koncepce rozvoje funkčních složek města a soustavně sleduje územní rozvoj města
 • Spolupracuje na zpracování programu rozvoje města a dalších rozvojových dokumentů
 • Spolupracuje na rozvojových projektech programu rozvoje města a na výběru lokalit pro umísťování aktivit celoměstského zájmu
 • Spolupracuje na vypracování oborových rozvojových koncepcí
 • Spolupracuje s vysokými školami a výzkumnými pracovišti při koncipování složek územního a hospodářského rozvoje města
 • Poskytuje konzultace v oblasti územního plánování

Organizační schéma Odboru územního plánování a rozvoje

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefon
vedoucí odboruIng. arch. Pavla Pannová
pannova.pavla(zavináč)brno.cz
542 174 116
sekretariátHana Fleková
flekova.hana(zavináč)brno.cz
542 174 104
oupr(zavináč)brno.cz

Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 – 17:00
 • Středa: 8:00 – 17:00
 • Pátek: 8:00 – 12:00

Oddělení Odboru územního plánování a rozvoje

Oddělení  ekonomicko – správní

 • Zpracovává návrh rozpočtu Statutárního města Brna pro odbor a  samostatně  hospodaří  s rozpočtovými prostředky přidělenými do správy  odboru
 • Zabezpečuje úkoly v oblasti hospodaření se svěřenými prostředky  k pořizování  územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
 • Spravuje spisový archiv a archiv zpracovaných územně plánovacích  dokumentací  a územně plánovacích podkladů
 • Komplexně zajišťuje podatelnu odboru
 • Zajišťuje výkon činností v oblasti veřejných zakázek provozního charakteru a vede evidenci všech veřejných zakázek odboru

Oddělení pořizování ÚPD a ÚPP

 • Po stránce procesní zajišťuje pořizování nové územně  plánovací dokumentace, územně analytických podkladů a územních studií
 • Přijímá návrhy na pořízení změn Územního plánu města Brna a podněty na pořízení změn regulačních plánů a územních plánů zón
 • Pořizuje změny a úpravy směrné části platných územně plánovacích dokumentací
 • Vkládá data do evidence územně plánovací činnosti
 • Provádí komplexní výkon specializovaných činností při zajišťování veřejných zakázek v oblasti pořizování ÚPD, ÚPP a zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
 • Zajišťuje kontaktní místo pro styk s veřejností ve věcech pořizování ÚPD a zpracovává a vydává informační materiály
 • Spravuje Územní plán města Brna v digitální podobě, provádí jeho  aktualizace na základě  schválených změn a zajišťuje jeho distribuci  ostatním útvarům Magistrátu města Brna  a  úřadům městských  částí v digitální i tištěné podobě
 • Zajišťuje prezentaci územního plánu a dalších územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů na Intranetu a Internetu
 • Spravuje archiv digitálně zpracovaných územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů
 • Připravuje a předává digitální podklady zpracovatelům územně plánovacích  dokumentací a  územně plánovacích podkladů
 • Spravuje údaje o území předané od poskytovatelů v rámci územně analytických podkladů
 • Připravuje grafické podklady pro jednání a prezentace odboru
 • Spolupracuje s odborem městské informatiky na vytváření a rozvoji projektu "Geografického informačního systému města Brna"
 • Provádí legislativní zpracovávání návrhů právních předpisů a opatření obecné povahy statutárního města Brna
 • Zajišťuje metodický výklad právních norem týkajících se práce odboru
 • Zastupuje město před správními soudy, včetně Nejvyššího správního soudu ČR  
 • Spolupracuje po právní stránce na vyhodnocení výsledků projednání ÚPD a zpracování návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách
 • Spolupracuje po právní stránce na agendě závazných stanovisek orgánu územního plánování
 • Oddělení  územní a hospodářské koncepce

 • Zodpovídá za věcnou (obsahovou) stránku pořizování ÚPD a ÚPP v působnosti úřadu územního plánování územně členěného statutárního města
 • Soustavně sleduje demografický, ekonomický a společenský vývoj města z hlediska udržitelného rozvoje území a promítá požadavky vývoje do územně plánovací činnosti
 • Po stránce svých odborností garantuje v rámci pořizování obsah územního plánu, dalších územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů, specifických a profesně zaměřených podkladů
 • Pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady
 • Zajišťuje územní koncepci rozvoje základních městských funkcí – bydlení, výroby, pracovních příležitostí, občanské vybavenosti veřejné a komerční, sportu, rekreace a volného času.
 • Zajišťuje územní koncepci rozvoje veřejných prostranství a městské zeleně
 • Zajišťuje územní koncepci protipovodňové ochrany
 • Zajišťuje územní podmínky pro možnost rozvoje všech složek dopravy ve městě
 • Zajišťuje územní podmínky pro možnost rozvoje a ochrany všech složek životního prostředí ve městě
 • Zajišťuje územní podmínky pro možnost rozvoje systémů sítí technického vybavení ve městě
 • Vydává závazná stanoviska orgánu územního plánování z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování u záměrů významných dopravních a technických staveb a zařízení
 • Zajišťuje správu Generelu odvodnění města Brna

Oddělení aplikace ÚPD a ÚPP

 • Vydává závazná stanoviska orgánu územního plánování z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování
 • Kontroluje podmínky stanovené v závazných stanoviscích orgánu územního plánování
 • Vydává koordinovaná závazná stanoviska
 • Vydává územně plánovací informace dle § 21 odst. 1 písm. a), písm. b) – první část stavebního zákona
 • Vydává vyjádření pro dispozice s majetkem města z územně plánovacího hlediska
 • Vyjadřuje se k investičním záměrům města z hlediska souladu s ÚPD
 • Poskytuje konzultace z hlediska aplikace ÚPD a ÚPP
 • Odpovídá za jednotný výklad ÚPD, ÚPP a cílů a záměrů územního plánování
 • Sleduje soustavně územní rozvoj města dle zásad stanovených ÚPD a vyhodnocuje uplatňování ÚPD 


ZÁVAZNÁ STANOVISKA  orgánu územního plánování 

KOORDINOVANÁ ZÁVAZNÁ STANOVISKA MMB 

DOKUMENTY

Územně plánovací dokumentace (ÚPD) a územně plánovací podklady (ÚPP)
 

Od 1. 11. 2019 je spuštěn nový Portál územního plánování města Brna, kde naleznete platný územní plán a jeho změny, připravovaný územní plán, podrobnější územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady.
 

   Ostatní územně plánovací podklady

   Metodika pro zpracování regulačních plánů 2015

    - určeno pro zpracovatele ÚPP a ÚPD (pro zpracování regulačních plánů a v přiměřeném rozsahu také pro zpracování územních studií)

   Ostatní podklady pro územně plánovací činnost

   Odborné posouzení postupu ve věci nového ÚPmB

   Prověření územních dopadů variant přestavby Železničního uzlu Brno

   Budoucnost centra Brna - 2 varianty

   Další projekty

    
    
   • ©  Statutární město Brno
   • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
   • Datum provedení poslední kontroly: 06.04.2022 15:57
   • Datum poslední aktualizace: 06.04.2022 15:57
   • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
   © webdesign Omega Design