Česky CZEnglish EN

Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Kounicova 67, 601 67 Brno   

 • Vykonává působnost úřadu územního plánování
 • Vydává závazná stanoviska a koordinovaná stanoviska
 • Pořizuje územní plán a regulační plány pro území města a jejich změny
 • Pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady
 • Pořizuje územní studie
 • Vydává územně plánovací informace 
 • Zpracovává územní koncepce rozvoje funkčních složek města a soustavně sleduje územní rozvoj města
 • Spolupracuje na zpracování programu rozvoje města a dalších rozvojových dokumentů
 • Spolupracuje na rozvojových projektech programu rozvoje města a na výběru lokalit pro umísťování aktivit celoměstského zájmu
 • Spolupracuje na vypracování oborových rozvojových koncepcí
 • Spolupracuje s vysokými školami a výzkumnými pracovišti při koncipování složek územního a hospodářského rozvoje města
 • Poskytuje konzultace v oblasti územního plánování

Organizační schéma Odboru územního plánování a rozvoje

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefon
pověřen zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucího OÚPR MMBIng. Aleš Doležel
dolezel.ales(zavináč)brno.cz
542 172 264
sekretariátIngeborg Semrádová
semradova.ingeborg(zavináč)brno.cz
542 174 104

                                                                            

                                                                                                 

Úřední hodiny

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00

Oddělení Odboru územního plánování a rozvoje

Oddělení  ekonomicko – správní

 • Zpracovává návrh rozpočtu Statutárního města Brna pro odbor a  samostatně  hospodaří  s rozpočtovými prostředky přidělenými do správy  odboru
 • Zabezpečuje úkoly v oblasti hospodaření se svěřenými prostředky  k pořizování  územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
 • Spravuje spisový archiv a archiv zpracovaných územně plánovacích  dokumentací  a územně plánovacích podkladů
 • Komplexně zajišťuje podatelnu odboru
 • Zajišťuje výkon činností v oblasti veřejných zakázek provozního charakteru a vede evidenci všech veřejných zakázek odboru
 • Spravuje Územní plán města Brna v digitální podobě, provádí jeho  aktualizace na základě  schválených změn a zajišťuje jeho distribuci  ostatním útvarům Magistrátu města Brna  a  úřadům městských  částí v digitální i tištěné podobě
 • Zajišťuje prezentaci územního plánu a dalších územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů na Intranetu a Internetu
 • Spravuje archiv digitálně zpracovaných územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů
 • Připravuje a předává digitální podklady zpracovatelům územně plánovacích  dokumentací a  územně plánovacích podkladů
 • Spravuje údaje o území předané od poskytovatelů v rámci územně analytických podkladů
 • Připravuje grafické podklady pro jednání a prezentace odboru
 • Spolupracuje s odborem městské informatiky na vytváření a rozvoji projektu "Geografického informačního systému města Brna"

Oddělení pořizování ÚPD a ÚPP

 • Po stránce procesní zajišťuje pořizování nové územně  plánovací dokumentace, územně analytických podkladů a územních studií
 • Přijímá návrhy na pořízení změn Územního plánu města Brna a podněty na pořízení změn regulačních plánů a územních plánů zón
 • Pořizuje změny a úpravy směrné části platných územně plánovacích dokumentací
 • Vkládá data do evidence územně plánovací činnosti
 • Provádí komplexní výkon specializovaných činností při zajišťování veřejných zakázek v oblasti pořizování ÚPD, ÚPP a zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
 • Zajišťuje kontaktní místo pro styk s veřejností ve věcech pořizování ÚPD a zpracovává a vydává informační materiály
 • Oddělení  územní a hospodářské koncepce

 • Zodpovídá za věcnou (obsahovou) stránku pořizování ÚPD a ÚPP v působnosti úřadu územního plánování územně členěného statutárního města
 • Soustavně sleduje demografický, ekonomický a společenský vývoj města z hlediska udržitelného rozvoje území a promítá požadavky vývoje do územně plánovací činnosti
 • Po stránce svých odborností garantuje v rámci pořizování obsah územního plánu, dalších územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů, specifických a profesně zaměřených podkladů
 • Pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady
 • Zajišťuje územní koncepci rozvoje základních městských funkcí – bydlení, výroby, pracovních příležitostí, občanské vybavenosti veřejné a komerční, sportu, rekreace a volného času.
 • Zajišťuje územní koncepci rozvoje veřejných prostranství a městské zeleně
 • Zajišťuje územní koncepci protipovodňové ochrany
 • Zajišťuje územní podmínky pro možnost rozvoje všech složek dopravy ve městě
 • Zajišťuje územní podmínky pro možnost rozvoje a ochrany všech složek životního prostředí ve městě
 • Zajišťuje územní podmínky pro možnost rozvoje systémů sítí technického vybavení ve městě
 • Vydává závazná stanoviska orgánu územního plánování z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování u záměrů významných dopravních a technických staveb a zařízení
 • Zajišťuje správu Generelu odvodnění města Brna

Oddělení aplikace ÚPD a ÚPP

 • Vydává závazná stanoviska orgánu územního plánování z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování
 • Kontroluje podmínky stanovené v závazných stanoviscích orgánu územního plánování
 • Vydává koordinovaná stanoviska
 • Vydává územně plánovací informace dle § 21 odst. 1 písm. a), písm. b) – první část stavebního zákona
 • Vydává doporučující vyjádření pro dispozice s majetkem města z územně plánovacího hlediska
 • Vyjadřuje se k investičním záměrům města z hlediska souladu s ÚPD
 • Poskytuje konzultace z hlediska aplikace ÚPD a ÚPP
 • Odpovídá za jednotný výklad ÚPD, ÚPP a cílů a záměrů územního plánování
 • Sleduje soustavně územní rozvoj města dle zásad stanovených ÚPD a vyhodnocuje uplatňování ÚPD 

Oddělení právní

 • Provádí legislativní zpracovávání návrhů právních předpisů a opatření obecné povahy statutárního města Brna
 • Zajišťuje metodický výklad právních norem týkajících se práce odboru
 • Zastupuje město před správními soudy, včetně Nejvyššího správního soudu ČR  
 • Spolupracuje po právní stránce na vyhodnocení výsledků projednání ÚPD a zpracování návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách
 • Spolupracuje po právní stránce na agendě závazných stanovisek orgánu územního plánování

Oddělení rozvojových lokalit a projektů města

 • Zodpovídá za navrhování řešení pro důležité lokality rozvoje města s cílem propojit a koordinovat územně plánovací činnost odboru a potřeby rozvoje města
 • Zodpovídá za navrhování územně plánovacích řešení v rámci přípravy investičních záměrů města ve spolupráci s příslušnými útvary MMB, MČ a dalšími subjekty a institucemi na městské a regionální úrovni
 • Zodpovídá za zpracování podkladů pro hodnocení rozvojových lokalit a projektových záměrů města z hlediska souladu s ÚPD
 • Připravuje podklady pro rozhodování samosprávných orgánů města o významných rozvojových lokalitách a  projektech města
 • Poskytuje konzultace v oblasti územního plánování na území města fyzickým a právnickým osobám a orgánům veřejné správy

ZÁVAZNÁ STANOVISKA  orgánu územního plánování 

DOKUMENTY

Územně plánovací dokumentace (ÚPD)

Územní plán města Brna (ÚPmB)

Územní plán města Brna (ÚPmB) 

Pro správné zobrazování ÚPmB je nutné používat Internet Explorer verze 9 a vyšší a nebo Google Chrome či Mozilla Firefox v aktuálních verzích.

Pořizované změny ÚPmB

Opatření obecné povahy k vydaným změnám ÚPmB

Připravovaný ÚPmB

Podrobnější územně plánovací dokumentace

Mapa podrobnější ÚPD  

Podrobnější ÚPD

Opatření obecné povahy k vydaným změnám podrobnější ÚPD

Pořizovaná podrobnější ÚPD

Územně plánovací podklady (ÚPP)

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady 2014

Územně analytické podklady 2016

Územně analytické podklady - Informace o technické infrastruktuře

Územní studie

Aktuálně pořizované územní studie

Pořízené územní studie členěné dle městských částí (MČ)

Pořízené územní studie s řešeným územím primárně ve více městských částech (MČ)

Ostatní územně plánovací podklady

Územní studie Bývalá Zbrojovka a Motorárna - 2017

Územní studie Nový nástupní prostor v areálu ZOO - 2016

Posudek inženýrsko-geologických a geotechnických podmínek pro výstavbu v území s nebezpečím svahové nestability v Brně-Chrlicích, mezi ulicemi Davídkova a Rebešovická - 2010

Územní studie Dopravní obsluha území kolem areálu Zetor - 2009

Urbanistická studie Šemberova - zastavovací studie - 2005

Urbanistická studie s regulačními prvky Sadová - k. ú. Královo Pole - 2004

Metodika pro zpracování regulačních plánů 2015

 - určeno pro zpracovatele ÚPP a ÚPD (pro zpracování regulačních plánů a v přiměřeném rozsahu také pro zpracování územních studií)

Ostatní podklady pro územně plánovací činnost

Generel sportovních zařízení v městě Brně - 2007

Generel odvodnění města Brna - 2010

Hluková mapa - 2005

Mapa brownfields - 2017

Průzkum maloobchodní sítě -  2003   2006   2009    2013   2017

ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍCH UZÁVĚRÁCH

Lokalita Kostelíček ( k. ú. Líšeň)   

Odborné posouzení postupu ve věci nového ÚPmB

Prověření územních dopadů variant přestavby Železničního uzlu Brno

Budoucnost centra Brna - 2 varianty

Další projekty

Z historie územního plánování v Brně

 
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 17.06.2019 11:35
 • Datum poslední aktualizace: 17.06.2019 11:35
 • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design