Česky CZEnglish EN

Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Kounicova 67, 601 67 Brno   

 • Vykonává působnost úřadu územního plánování
 • Vydává závazná stanoviska a koordinovaná stanoviska
 • Pořizuje územní plán a regulační plány pro území města a jejich změny
 • Pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady
 • Pořizuje územní studie
 • Vydává územně plánovací informace 
 • Zpracovává územní koncepce rozvoje funkčních složek města a soustavně sleduje územní rozvoj města
 • Spolupracuje na zpracování programu rozvoje města a dalších rozvojových dokumentů
 • Spolupracuje na rozvojových projektech programu rozvoje města a na výběru lokalit pro umísťování aktivit celoměstského zájmu
 • Spolupracuje na vypracování oborových rozvojových koncepcí
 • Spolupracuje s vysokými školami a výzkumnými pracovišti při koncipování složek územního a hospodářského rozvoje města
 • Poskytuje konzultace v oblasti územního plánování

Organizační schéma Odboru územního plánování a rozvoje

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefon
vedoucí odboruIng. arch. Pavla Pannová
pannova.pavla(zavináč)brno.cz
542 174 116
sekretariátIngeborg Lebreux
lebreux.ingeborg(zavináč)brno.cz
542 174 104

                                                                            

                                                                                                 

Úřední hodiny

Pondělí8:00–17:00
Středa

8:00–17:00

Magistrát města Brna doporučuje občanům, aby omezili osobní návštěvy na nezbytně nutné případy a úřad kontaktovali písemně, elektronicky či telefonicky.

V těchto obnovených úředních hodinách je podmínkou pro osobní kontakt předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.

Oddělení Odboru územního plánování a rozvoje

Oddělení  ekonomicko – správní

 • Zpracovává návrh rozpočtu Statutárního města Brna pro odbor a  samostatně  hospodaří  s rozpočtovými prostředky přidělenými do správy  odboru
 • Zabezpečuje úkoly v oblasti hospodaření se svěřenými prostředky  k pořizování  územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
 • Spravuje spisový archiv a archiv zpracovaných územně plánovacích  dokumentací  a územně plánovacích podkladů
 • Komplexně zajišťuje podatelnu odboru
 • Zajišťuje výkon činností v oblasti veřejných zakázek provozního charakteru a vede evidenci všech veřejných zakázek odboru
 • Spravuje Územní plán města Brna v digitální podobě, provádí jeho  aktualizace na základě  schválených změn a zajišťuje jeho distribuci  ostatním útvarům Magistrátu města Brna  a  úřadům městských  částí v digitální i tištěné podobě
 • Zajišťuje prezentaci územního plánu a dalších územně plánovacích dokumentací  a územně plánovacích podkladů na Intranetu a Internetu
 • Spravuje archiv digitálně zpracovaných územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů
 • Připravuje a předává digitální podklady zpracovatelům územně plánovacích  dokumentací a  územně plánovacích podkladů
 • Spravuje údaje o území předané od poskytovatelů v rámci územně analytických podkladů
 • Připravuje grafické podklady pro jednání a prezentace odboru
 • Spolupracuje s odborem městské informatiky na vytváření a rozvoji projektu "Geografického informačního systému města Brna"

Oddělení pořizování ÚPD a ÚPP

 • Po stránce procesní zajišťuje pořizování nové územně  plánovací dokumentace, územně analytických podkladů a územních studií
 • Přijímá návrhy na pořízení změn Územního plánu města Brna a podněty na pořízení změn regulačních plánů a územních plánů zón
 • Pořizuje změny a úpravy směrné části platných územně plánovacích dokumentací
 • Vkládá data do evidence územně plánovací činnosti
 • Provádí komplexní výkon specializovaných činností při zajišťování veřejných zakázek v oblasti pořizování ÚPD, ÚPP a zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
 • Zajišťuje kontaktní místo pro styk s veřejností ve věcech pořizování ÚPD a zpracovává a vydává informační materiály
 • Oddělení  územní a hospodářské koncepce

 • Zodpovídá za věcnou (obsahovou) stránku pořizování ÚPD a ÚPP v působnosti úřadu územního plánování územně členěného statutárního města
 • Soustavně sleduje demografický, ekonomický a společenský vývoj města z hlediska udržitelného rozvoje území a promítá požadavky vývoje do územně plánovací činnosti
 • Po stránce svých odborností garantuje v rámci pořizování obsah územního plánu, dalších územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů, specifických a profesně zaměřených podkladů
 • Pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady
 • Zajišťuje územní koncepci rozvoje základních městských funkcí – bydlení, výroby, pracovních příležitostí, občanské vybavenosti veřejné a komerční, sportu, rekreace a volného času.
 • Zajišťuje územní koncepci rozvoje veřejných prostranství a městské zeleně
 • Zajišťuje územní koncepci protipovodňové ochrany
 • Zajišťuje územní podmínky pro možnost rozvoje všech složek dopravy ve městě
 • Zajišťuje územní podmínky pro možnost rozvoje a ochrany všech složek životního prostředí ve městě
 • Zajišťuje územní podmínky pro možnost rozvoje systémů sítí technického vybavení ve městě
 • Vydává závazná stanoviska orgánu územního plánování z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování u záměrů významných dopravních a technických staveb a zařízení
 • Zajišťuje správu Generelu odvodnění města Brna

Oddělení aplikace ÚPD a ÚPP

 • Vydává závazná stanoviska orgánu územního plánování z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování
 • Kontroluje podmínky stanovené v závazných stanoviscích orgánu územního plánování
 • Vydává koordinovaná stanoviska
 • Vydává územně plánovací informace dle § 21 odst. 1 písm. a), písm. b) – první část stavebního zákona
 • Vydává doporučující vyjádření pro dispozice s majetkem města z územně plánovacího hlediska
 • Vyjadřuje se k investičním záměrům města z hlediska souladu s ÚPD
 • Poskytuje konzultace z hlediska aplikace ÚPD a ÚPP
 • Odpovídá za jednotný výklad ÚPD, ÚPP a cílů a záměrů územního plánování
 • Sleduje soustavně územní rozvoj města dle zásad stanovených ÚPD a vyhodnocuje uplatňování ÚPD 

Oddělení právní

 • Provádí legislativní zpracovávání návrhů právních předpisů a opatření obecné povahy statutárního města Brna
 • Zajišťuje metodický výklad právních norem týkajících se práce odboru
 • Zastupuje město před správními soudy, včetně Nejvyššího správního soudu ČR  
 • Spolupracuje po právní stránce na vyhodnocení výsledků projednání ÚPD a zpracování návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách
 • Spolupracuje po právní stránce na agendě závazných stanovisek orgánu územního plánování

Oddělení rozvojových lokalit a projektů města

 • Zodpovídá za navrhování řešení pro důležité lokality rozvoje města s cílem propojit a koordinovat územně plánovací činnost odboru a potřeby rozvoje města
 • Zodpovídá za navrhování územně plánovacích řešení v rámci přípravy investičních záměrů města ve spolupráci s příslušnými útvary MMB, MČ a dalšími subjekty a institucemi na městské a regionální úrovni
 • Zodpovídá za zpracování podkladů pro hodnocení rozvojových lokalit a projektových záměrů města z hlediska souladu s ÚPD
 • Připravuje podklady pro rozhodování samosprávných orgánů města o významných rozvojových lokalitách a  projektech města
 • Poskytuje konzultace v oblasti územního plánování na území města fyzickým a právnickým osobám a orgánům veřejné správy

ZÁVAZNÁ STANOVISKA  orgánu územního plánování 

DOKUMENTY

Územně plánovací dokumentace (ÚPD)
 

Od 1. 11. 2019 je spuštěn nový Portál územního plánování města Brna, kde naleznete platný územní plán a jeho změny, připravovaný územní plán a podrobnější územně plánovací dokumentace.
 

Územně plánovací podklady (ÚPP)

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady 2014

Územně analytické podklady 2016

Územně analytické podklady - Informace o technické infrastruktuře

Územní studie

Aktuálně pořizované územní studie

Pořízené územní studie členěné dle městských částí (MČ)

Pořízené územní studie s řešeným územím primárně ve více městských částech (MČ)

Ostatní územně plánovací podklady

Územní studie Bývalá Zbrojovka a Motorárna - 2017

Územní studie Nový nástupní prostor v areálu ZOO - 2016

Posudek inženýrsko-geologických a geotechnických podmínek pro výstavbu v území s nebezpečím svahové nestability v Brně-Chrlicích, mezi ulicemi Davídkova a Rebešovická - 2010

Rozšířená multikriteriální analýza s cílem navrhnout pořadí priorit realizace PPO města Brna - 2009

Územní studie Dopravní obsluha území kolem areálu Zetor - 2009

Urbanistická studie Šemberova - zastavovací studie - 2005

Urbanistická studie s regulačními prvky Sadová - k. ú. Královo Pole - 2004

Metodika pro zpracování regulačních plánů 2015

 - určeno pro zpracovatele ÚPP a ÚPD (pro zpracování regulačních plánů a v přiměřeném rozsahu také pro zpracování územních studií)

Ostatní podklady pro územně plánovací činnost

Generel sportovních zařízení v městě Brně - 2007

Hluková mapa - 2005

Mapa brownfields - 2017

Průzkum maloobchodní sítě -  2003   2006   2009    2013   2017

ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍCH UZÁVĚRÁCH

Lokalita Kostelíček ( k. ú. Líšeň)   

Odborné posouzení postupu ve věci nového ÚPmB

Prověření územních dopadů variant přestavby Železničního uzlu Brno

Budoucnost centra Brna - 2 varianty

Další projekty

Z historie územního plánování v Brně

 
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 18.05.2020 11:35
 • Datum poslední aktualizace: 18.05.2020 11:35
 • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design