Česky CZEnglish EN

Oddělení pedagogicko organizační

   

Oddělení pedagogicko organizační
vedoucí odděleníPhDr. Marie Klusoňovádv.č. 107tel. 54217 2183

právník

pedagogický pracovník pro ZŠ

Mgr. Sabina Valová

Mgr. Irena Hudcová

dv.č. 101

dv.č. 104

tel. 54217 2158

tel. 54217 2181

pedagogický pracovník pro MŠMgr. Dagmara Hanákovádv.č. 104tel. 54217 2179

pedagogický pracovník pro MŠ

a koordinátor a metodik projektů

PhDr. Irena Čechovádv. č. 110  tel. 54217 2463
referent pro školní stravováníMgr. Monika Súkupovádv.č. 103tel. 54217 2128
provozní a organizační referentMarcela Hofbruckerovádv.č. 103tel. 54217 2182

   

Oddělení zajišťuje:

 

 • zpracování komplexních materiálů postihujících a řešících problematiku škol a školských zařízení z celoměstského hlediska; vypracování koncepce jejich rozvoje   s přihlédnutím k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoji vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje,
 • zpracování návrhů obecně závazných vyhlášek města v oblasti působnosti odboru, vyjadřuje se k návrhům obecně závazných vyhlášek zpracovaných jinými útvary MMB
 • shromáždění a zpracování dat z dokumentace a evidencí škol a školských zařízení zřizovaných městem a městskými částmi,
 • kapacitní vytíženost jednotlivých škol a školských zařízení a organizuje v součinnosti s řediteli jednotlivých škol převážení žáků,
 • metodickou, odbornou, konzultační a právní pomoc školám, školským zařízením, městským částem a rodičovské veřejnosti v oblasti školství a speciální péče,
 • řešení stížností na činnost ředitele škol a školských zařízení,
 • zpracování návrhů na opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolní činností vlastní nebo jiných kontrolních orgánů, např. Českou školní inspekcí, u škol a školských zařízení,
 • přípravu a vedení agendy týkající se konkurzních řízení na funkce ředitelů škol, školských zařízení zřízených městem a městskými částmi dle zvláštních předpisů,     v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,       o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí,
 • ve spolupráci s Oddělením ekonomiky a kontroly škol a školských zařízení hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení ; navrhuje nenárokové složky platů těchto ředitelů a předkládá je ke schválení voleným orgánům města,
 • při zpracování návrhu rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení v kompetenci odboru spolupracuje s Oddělením ekonomiky a kontroly škol a školských zařízení,
 • vydávání a distribuci měsíčníku „Školní zpravodaj", informační toky mezi jednotlivými útvary odboru, krajem, ministerstvem, školami a školskými zařízeními působícími na území města Brna,
 • spolupráci škol s partnerskými městy a koordinaci, popř. zajištění zahraniční spolupráce v oblasti školství,
 • databázi volných pracovních míst na školách a školských zařízeních a databázi uchazečů,
 • právní úkony související s uplatňováním a vymáháním oprávněných nároků města  v oblasti působnosti odboru, včetně zpracovávání žalob a zastupování u soudu
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 02.09.2019 10:35
 • Datum poslední aktualizace: 02.09.2019 10:35
 • Odpovědný útvar: Odbor školství mládeže a tělovýchovy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design