Česky CZEnglish EN

Odd. ekonomiky a kontroly škol a školských zařízení

  

Odd.ekonomiky a kontroly škol a školských zařízení
vedoucí odděleníMgr. Hana Treuovádv.č. M004tel. 54217 2177
rozpočtářBc. Monika Maryšlerovádv.č. M005tel. 54217 2176
rozpočtářIvana Riesovádv.č. M005tel. 54217 2178
rozpočtářZdeňka Doubravskádv.č. M003tel. 54217 2174
referent kontrolyIng. Dagmar Bajákovádv.č. M003atel. 54217 2173
referent kontroly a statistikyBc. Sylva Svobodovádv.č. M003tel. 54217 2175
ekonomDiS. Kateřina Kučerňákovádv.č. M003atel. 54217 2110
účetníHana Popelkovádv.č. M008tel. 54217 2172

  

Oddělení zajišťuje:

 

v samostatné působnosti

- zajišťuje personální a platovou agendu pro ředitele škol a školských zařízení ve statutárním městě Brně

- zajišťuje metodickou pomoc v otázkách ekonomiky a účetnictví pro školy a školská zařízení zřízená městem

 

v přenesené působnosti

- sestavuje, zpracovává a předává Krajskému úřadu Jihomoravského kraje návrhy rozpisu rozpočtů pro školy a školská zařízení zřízená městem

- zpracovává a předává Krajskému úřadu Jihomoravského kraje rozbor hospodaření škol a školských zařízení zřízených městem dle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného MŠMT ČR

- provádí zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytnutých Krajským úřadem Jihomoravského kraje závazným postupem a dle společných pokynů MŠMT ČR a MF ČR; výsledky zúčtování předává Krajskému úřadu Jihomoravského kraje

- sumarizuje účetní uzávěrky a účetní a finanční výkazy za školy a školská zařízení zřízená městem v souladu se závazným postupem stanoveným MF ČR a předává je Krajskému úřadu Jihomoravského kraje

- shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí ze škol a školských zařízení, stanovuje zásady ekonomického chování škol a školských zařízení a zásady kontroly využití přidělených finančních prostředků na základě metodik MŠMT ČR

- zabezpečuje metodické a odborné řízení činností statutárního města Brna v oblasti státní správy na úseku rozpočtování finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu dle zvláštních předpisů, tj. přímých nákladů na vzdělání (zejména na platy učitelů a školských pracovníků a učební pomůcky) pro školy a školská zařízení zřízená statutárním městem Brnem

- předkládá voleným orgánům města návrhy na opatření k odstranění nedostatků v oblasti hospodaření škol a školských zařízení zjištěných kontrolní činností vlastní nebo některého kontrolního orgánu a zajišťuje realizaci případných nápravných opatření  

- sestavuje návrh rozpočtu přímých nákladů na vzdělání, které byly městu přiděleny Krajským úřadem Jihomoravského kraje pro školy a školská zařízení zřízená městem; realizuje a eviduje rozpočtová opatření, rozpracovává rozpočet škol, předškolních a školských zařízení zřízených městem podle závazných ukazatelů, které jsou dány legislativou a metodikou MŠMT ČR

- zajišťuje efektivnost hospodaření škol, předškolních a školských zařízení zřízených městem s přidělenými finančními prostředky, dodržování závazných ukazatelů rozpočtu a rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků; v případě potřeby zajišťuje jejich finanční vypořádání

- zajišťuje komplexní ekonomické rozbory v oblasti působnosti oddělení, připravuje podklady a zpracovává komplexní zprávu o hospodaření škol a školských zařízení zřízených městem a předkládá je Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a MŠMT ČR

- vyhodnocuje plnění závazných ukazatelů, účelových prostředků a dodržování zásad mzdové regulace stanovené MŠMT ČR a odpovídá za dodržování závazných ukazatelů stanovených MŠMT ČR

- zajišťuje účetnictví za oddělení, v souladu se zákonem o účetnictví, zajišťuje předávání účetních podkladů ORF MMB

- komplexně sumarizuje, zpracovává a kontroluje statistické výstupy škol a školských zařízení zřízených městem pro ÚIV a MŠMT ČR a předkládá je Krajskému úřadu Jihomoravského kraje; metodicky řídí statistickou činnosti škol a školských zařízení

- zajišťuje konzultační a metodickou činnost v oblasti personální a platové pro všechny školy a  školská zařízení a p.o. v působnosti odboru

- zajišťuje metodickou pomoc v otázkách účetnictví, rozpočtování, zúčtování a hospodaření pro všechny školy a školská zřízená městem

- zajišťuje personální a platovou agendu pro ředitele škol a školských  zařízení zřízených městem

- zpracovává, na základě poskytnutých podkladů, detailní rozpočet a mzdové profily všech škol a  školských zařízení

- sleduje a zpracovává čerpání mzdových prostředků dle závazných ukazatelů škol a  školských zařízení

- zpracovává podklady a navrhuje koncepční řešení optimalizace financování škol a  školských zařízení z celoměstského hlediska

- zabezpečuje problematiku rozpočtu,  financování a kontroly všech škol a  školských zařízení

- zajišťuje metodickou činnost v oblasti tvorby rozpočtu pro všechny školy a  školská zařízení

- sleduje a kontroluje čerpání rozpočtu a efektivnost vynakládaných rozpočtových prostředků ORJ 7499; zpracovává komplexní rozbory pro příslušná ministerstva

- provádí výpočet ekonomické náročnosti změn zařazení škol a školských zařízení do rejstříku škol a školských zařízení

- vede evidenci bankovních účtů škol a školských zařízení, na které jsou jim zasílány finanční prostředky na přímé náklady na vzdělání a zodpovídá za jejch aktuálnost

- zpracovává zprávu o hospodaření škol a školských zařízení, jako součást výroční zprávy o stavu školství ve statutárním městě Brně

- spravuje hospodářský archivní fond odboru

- hodnotí, ve spolupráci s Oddělením pedagogicko – organizačním, práci ředitelů všech škol a školských zařízení zřízených městem; navrhuje nenárokové složky platů těchto ředitelů a předkládá je ke schválení voleným orgánům města

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.09.2019 10:38
  • Datum poslední aktualizace: 02.09.2019 10:38
  • Odpovědný útvar: Odbor školství mládeže a tělovýchovy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design