Česky CZEnglish EN

Majetkoprávní oddělení

   

Majetkoprávní oddělení
vedoucí odděleníMgr. Eva Hráčkovádv.č. 105tel. 54217 2103
technikIng. Jaromír Novákdv.č. 109atel. 54217 2104
referent samosprávyVlasta Cholavovádv.č. M006tel. 54217 2108

   

Oddělení zajišťuje:

- řešení majetkoprávní problematiky školských objektů v majetku města a objektů, které  slouží k výkonu činností p.o. v působnosti odboru

- evidenci a inventarizaci nemovitého školského majetku města a svěřování, změny svěření a odnětí svěřeného školského majetku městským částem

- zabezpečuje právní úkony související s uplatňováním a vymáháním oprávněných nároků města v oblasti působnosti odboru, včetně zpracovávání žalob a zastupování u soudu

- zajišťuje po právní stránce řešení jednotlivých oblastí činnosti odboru a zaujímá stanoviska

- zabezpečuje právní stránku smluv připravovaných odborem

- zabezpečuje po právní stránce přípravu materiálů pro poradní a volené orgány města

- provádí komplexní výkon specializovaných činností při zajišťování výběrových řízení

- sestavuje návrh rozpočtu OŠMT v členění dle rozpočtové skladby, vypracovává přehledy čerpání rozpočtu a plnění příjmů, navrhuje změny rozpočtu, zpracovává potřebné ekonomivké analýzy

- posuzuje rozpočty p.o. v působnosti odboru a zpracovává jejich požadavky do rozpočtu OŠMT, kontroluje hospodaření těchto organozací a zpracovává analýzy výsledků jejich hospodaření

- zpracovává návrhy na způsob usměrňování mzdových prostředků u p.o.

- kontroluje hospodaření s provozními prostředky p.o. v působnosti odboru

- zajišťuje metodickou činnost v oblasti hospodaření pro p.o. v působnosti odboru

- zabezpečuje provozní náležitosti týkající se zajištění plaveckého výcviku a bruslení žáků základních škol působících na území města, s ohledem na prioritní využívání bazénů a ledových ploch v majetku města

- zpracovává a vyřizuje faktury doručené odboru a zajišťuje jejich předání ORF MMB

zajišťuje základní vnitřní vybavování nových a rekonstruovaných školských kapacit a škol zřizovaných městem drobným hmotným dlouhodobým majetkem a předání tohoto majetku zřizovateli a provozovateli

- zpracovává návrhy požadavků na potřeby finančních prostředků z rozpočtu města pro vnitřní vybavení škol, předškolních a školských zařízení, které zajišťuje odbor

- vyjadřuje se k projektové dokumentaci výstavby nových školských kapacit školního stravování a výdejen stravy, včetně rekonstrukcí a modernizací z hlediska zajištění odpovídající kapacity

- organizuje a kontroluje průběh inventarizací u p.o. v působnosti odboru

- provádí samostatné vypracovávání nebo posuzování projektů školských a tělovýchovných staveb a projednávání projektových dokumentací a územně plánovacích podkladů se zainteresovanými orgány a organizacemi

- zajišťuje zpracování podkladů pro technicko-ekonomické zadání stavby (TEZ) a studií u školských a tělovýchovných investic a oprav v případě, že mají být hrazeny z investičních prostředků města Brna a navrhuje jejich zařazení do rozpočtu města Brna

- zajišťuje odbornou pomoc a konzultace pro městské části při sestavování stavebního programu škol a školských zařízení svěřených městským částem a pro p.o. v působnosti odboru

- provádí koncepční činnost a zajišťování opatření na úseku sítě škol, předškolních a školských zařízeníz hlediska společenské potřeby a optimální struktury v územním celku v návaznosti na demografickou strukturu, dopravní dostupnost atd.

- provádí, z celoměstského hlediska a v souladu s územním plánem, koordinaci investičních záměrů výstavby nových školských a tělovýchovných kapacit v majetku města a investičních záměrů týkajících se majetku, se kterým hospodaří p.o. v působnosti odboru, doporučuje pořadí priorit a zajišťuje koordinaci činností v této oblasti s městskými částmi a p.o. v působnosti odboru

- vyjadřuje se k projektové dokumentaci školských a tělovýchovných staveb realizovaných městem i městskými částmi z hlediska prostorové technologické vybavenosti

- zajišťuje komplexně stavební údržbu a opravy včetně předprojektové a projektové dokumentace u školských a tělovýchovných objektů v působnosti OŠMT, v odůvodněných případech provádí výkon technického dozoru investora u investic a oprav školských zařízení, jejichž realizace byla svěřena městským částem

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.02.2011 08:54
  • Datum poslední aktualizace: 21.02.2011 08:54
  • Odpovědný útvar: Odbor školství mládeže a tělovýchovy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design