Česky CZEnglish EN

Odbor školství mládeže a tělovýchovy (OŠMT)

    KontaktyOdděleníOdkazyDokumentyFormulářeDotaceProjekty EU

Dominikánské nám. 3, 601 67  Brno

Aktuální sdělení

Na základě rozhodnutí Rady města Brna R8/076 konané dne 8. 4. 2020 o řešení situace soukromých a církevních mateřských škol zřízených dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, v souvislosti s omezením v důsledku epidemie COVID – 19, mohou tyto školy požádat o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Brna za účelem minimalizace dopadů v souvislosti s omezením v důsledku epidemie COVID – 19 na předškolní vzdělávání v době platnosti nařízení č. 5/2020 ve znění nařízení č. 6/2020 Rady města Brna o přijetí krizového opatření.

Soukromé a církevní mateřské školy zřízené dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařazené do rejstříku škol a školských zařízení, které působí na území města Brna, mohou žádat o příspěvek z rozpočtu města v případě, že na dobu platnosti nařízení č. 5/2020 ve znění nařízení č.6/2020 prokazatelně rozhodly o prominutí školného dětem, které se v mateřské škole vzdělávají.

Výše příspěvku je stanovena na 1 600 Kč (slovy: jedentisícšestset Kč) na jedno dítě, jemuž bylo na základě rozhodnutí školy prokazatelně prominuto školné, jehož zákonní zástupci prokazatelně neposkytli škole toto školné jako finanční dar a o prominutí školného byli zákonní zástupci dětí informováni na webových stránkách školy.

Uvedené skutečnosti žadatel prokáže čestným prohlášením.

Doklady k prokázání o prominutí školného a veškerou dokumentaci k poskytnuté dotaci je žadatel povinen archivovat po dobu deseti let od data poskytnutí dotace. Po tuto dobu mohou být doklady k prokázání o prominutí od školného a dokumentace k poskytnuté dotaci předmětem kontroly ze strany poskytovatele dotace.

Žádost o individuální dotaci musí být doručena na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna nejpozději v pondělí 4. května 2020 a musí obsahovat tyto náležitosti: 

 • originál žádosti o individuální neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Brna podepsanou statutárním zástupcem/statutárními zástupci školy (volná forma)
 • přílohu č. 1 žádosti – ověřená kopie aktuálně platného rozhodnutí o zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení
 • přílohu č. 2 žádosti o individuální neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Brna za účelem minimalizace dopadů v souvislosti s omezením v důsledku epidemie COVID – 19 
 • přílohu č. 3 žádosti – čestné prohlášení žadatele k prominutí školného
 • příloha č. 4 žádosti – printscreen webových stránek žadatele s uveřejněním informace pro zákonné zástupce o prominutí školného na dobu platnosti nařízení č. 5/2020 ve znění nařízení č. 6/2020, se zřetelným datem uveřejnění
 • přílohu č. 5 žádosti – prostá kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu žadatele

Žádost a její přílohy budou řazeny a číslovány dle výše uvedeného pořadí.

Adresa pro zasílání žádostí:

Magistrát města Brna
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno

Na žádosti, které budou doručeny po výše uvedeném termínu nebo nebudou obsahovat všechny uvedené náležitosti, nebude brán zřetel.

Bližší informace poskytne Mgr. Sabina Valová, e-mail: valova.sabina@brno.cz.

 • Spolupracuje s Krajským úřadem Odkaz
 smeruje mimo oficialni prezentaci mesta Brna při koncepčních změnách v síti brněnských škol.
 • Zpracovává koncepce v oblasti své působnosti:
  • Koncepce školství v působnosti města Brna
  • Koncepce města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu
 • Vydává vyhlášky na úseku školství
 • Provádí metodickou činnost v oblasti školství vzhledem k městským částem.
 • Provádí kontrolu výkonu státní správy na úseku správního řízení v oblasti přestupků na MČ
 • Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí MČ vydaných v prvním stupní ve správním řízení na úseku přestupků v oblasti školství
 • Provádí metodickou činnost v oblasti stravování vzhledem k městským částem
 • Zajišťuje přepravu žáků v návaznosti na vyhlášku o spádových oblastech
 • Zajišťuje plavecký výcvik
 • Podílí se na činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží a provozu center volného času
 • Podílí se na činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu
 • Poskytuje dotace mládežnickým a tělovýchovným organizacím
 • Provádí činnosti související s investiční činností v působnosti odboru
 • Zajišťuje vybavování nových městských školských a tělovýchovných kapacit
 • Metodicky řídí tyto organizace:

  • Mateřskou školu Brno, Veslařská 256
  • Mateřskou školu Brno, Štolcova 51
  • Základní školu Brno, Čejkovická 10
  • Waldorfskou základní školu a mateřskou školu, Plovdivská 8

 • Zajišťuje pronájem objektů přímo spravovaných odborem školským subjektům
 • Řeší majetkoprávní problémy škol zřizovaných státem a majetkoprávní problémy města vzájemnou směnou majetku

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 vedoucí odboruMgr. Martin Jelínekjelinek.martin(zavinac)brno.cz542 172 100542 172 185
 sekretariátJindřiška Doškovádoskova.jindriska(zavinac)brno.cz542 172 101542 172 185

Úřední hodiny

Pondělí8:00–17:00
Středa8:00–17:00
Pátek8:00–12:00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.

Oddělení Odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Oddělení pedagogicko organizační

 • zpracování komplexních materiálů postihujících a řešících problematiku škol a školských zařízení z celoměstského hlediska; vypracování koncepce jejich rozvoje   s přihlédnutím k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoji vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje,
 • zpracování návrhů obecně závazných vyhlášek města v oblasti působnosti odboru, vyjadřuje se k návrhům obecně závazných vyhlášek zpracovaných jinými útvary MMB,
 • metodickou, odbornou, konzultační a právní pomoc školám, školským zařízením, městským částem a rodičovské veřejnosti v oblasti školství a speciální péče,
 • řešení stížností na činnost ředitele škol a školských zařízení,
 • přípravu a vedení agendy týkající se konkurzních řízení na funkce ředitelů škol, školských zařízení zřízených městem a městskými částmi dle zvláštních předpisů,  v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí
 • vydávání a distribuci měsíčníku „Školní zpravodaj"
 • zahraniční spolupráci škol s partnerskými městy a její koordinaci
 • databázi uchazečů o pracovních místa na školách a školských zařízeních.
 • Oddělení majetkoprávní

 • zajišťuje po právní stránce řešení jednotlivých oblastí činnosti odboru a zaujímá stanoviska
 • zabezpečuje právní stránku smluv připravovaných odborem
 • kontroluje hospodaření s provozními prostředky p.o. v působnosti odboru
 • vyjadřuje se k projektové dokumentaci výstavby nových školských kapacit školního stravování a výdejen stravy, včetně rekonstrukcí a modernizací z hlediska zajištění odpovídající kapacity
 • provádí, z celoměstského hlediska a v souladu s územním plánem, koordinaci investičních záměrů výstavby nových školských a tělovýchovných kapacit v majetku města a investičních záměrů týkajících se majetku, se kterým hospodaří p.o. v působnosti odboru, doporučuje pořadí priorit a zajišťuje koordinaci činností v této oblasti s městskými
 • vyjadřuje se k projektové dokumentaci školských a tělovýchovných staveb realizovaných městem i městskými částmi z hlediska prostorové technologické vybavenosti.

Oddělení sportu a volnočasových aktivit

 • spolupodílí se na vytváření podmínek a koncepcí v oblasti tělovýchovných  a sportovních aktivit  dále v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže ve statutárním městě Brně, zabezpečuje rozvoj vztahů s partnerskými městy a vytváří podmínky pro plnění koncepcí a programu protidrogové politiky
 • zpracovává podané žádosti pro získání dotací z rozpočtu statutárního města Brna na   činnost tělovýchovných a sportovních aktivit a na činnost dětí a mládeže v oblasti volnočasových aktivit a předkládá je voleným orgánům města Brna
 • zpracovává investiční projekty týkajících se tělovýchovných a sportovních zařízení a veřejných sportovišť  ve statutárním městě Brně, předložené sportovními organizacemi a také městskými částmi, provádí kontrolu čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků
 • zabezpečuje kontakt se sportovními a tělovýchovnými a zájmovými mládežnickými organizace, které působí na území statutárního města Brna, sleduje rozvoj talentované mládeže zejména ve Sportovních střediscích (SpS) a Sportovních centrem mládeže (SCM) a sleduje rozvoj tělovýchovy a sportu na základních školách s rozšířenou výukou tělesné výchovy a školách se specifickým zaměřením na tělovýchovu
 • připravuje a zpracovává k problematice sportu a mládeže potřebná stanoviska, návrhy, vyjádření a zpracovává materiály pro poradní a volené organiky města Brna
 • eviduje v ročním diáři všechny významnější tělovýchovné, sportovní, dětské  a mládežnické akce, které se ve statutárním městě Brně v daném období uskuteční.

Oddělení ekonomiky a kontroly škol a školských zařízení

v samostatné působnosti

 • zajišťuje metodickou pomoc v otázkách ekonomiky a účetnictví pro školy a  školská zařízení zřízená městem
 • sestavuje návrh rozpočtu OŠMT v členění dle rozpočtové skladby, vypracovává přehledy čerpání rozpočtu a plnění příjmů, navrhuje změny rozpočtu, zpracovává potřebné ekonomické analýzy
 • posuzuje rozpočty p. o. v  působnosti odboru a  zapracovává jejich požadavky do rozpočtu OŠMT, kontroluje hospodaření těchto organizací a zpracovává analýzy výsledků jejich hospodaření
 • zpracovává a vyřizuje faktury doručené odboru a zajišťuje jejich předání ORF MMB
 • zajišťuje platovou agendu pro ředitele škol a školských  zařízení zřízených městem, městskými částmi

v přenesené působnosti

 • zpracovává a předává Krajskému úřadu Jihomoravského kraje návrh rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení zřízená městem
 • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytnutých Krajským úřadem Jihomoravského kraje školám a školským zařízením, výsledky zúčtování předává Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, zpracovává rozbor hospodaření škol a školských zařízení zřízených městem
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní uzávěrky a účetních a finančních výkazů za  školy a školská zařízení zřízená městem a předává je Krajskému úřadu Jihomoravského kraj

 

Dokumenty

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Výroční zprávy - archiv

Koncepce sportu města Brna na léta 2018 - 2030

Koncepce obecního školství do roku 2020

Koncepční materiály - archiv

Vyhláška o spádových obvodech MŠ č. 02/2019

Příloha vyhlášky - Vymezení spádových obvodů mateřských škol

Vyhláška o spádových obvodech ZŠ č. 03/2019

Příloha vyhlášky - Vymezení spádových obvodů základních škol

Organizace školního roku 2019/2020 a školního roku 2020/2021

Školní zpravodaj

Metodika k sloučení a splynutí příspěvkových organizací

Metodické doporučení k realizaci dietního stravování

Informace o nutričním doporučení

Nutriční doporučení

Základní umělecké školy se sídlem v Brně (formát JSON) – U každé ZUŠ se nachází její oficiální a zkrácený název, kontakty (telefon, email, webové stránky) a pobočky s vyučovanými obory. Každé sídlo i pobočka obsahuje adresu a souřadnice. Byla použita data z Rejstříku škol a školských zařízení, stránek iZUŠ, jmškoly. Tato data byla opravena podle informací ze webových stránek jednotlivých základních uměleckých škol. Data byla vytvořena (a tím pádem i naposledy aktualizována) v období 1. 2. 2016 – 30. 6. 2016 v rámci bakalářské práce Anny Hradecké (Masarykova univerzita, pod vedením doc. RNDr. Petr Kubíčka, CSc.). Data jsou dostupná ve formátu JSON.

Schválené rozpočty příspěvkových organizací v oblasti školství

2020

Mateřská škola Brno, Štolcova 51

Mateřská škola Brno, Veslařská 256

Základní škola Brno, Čejkovická 10

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8

2019

Mateřská škola Brno, Štolcova 51

Mateřská škola Brno, Veslařská 256

Základní škola Brno, Čejkovická 10

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací

Období 2020 – 2022

Mateřská škola Brno, Štolcova 51

Mateřská škola Brno, Veslařská 256

Základní škola Brno, Čejkovická 10

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8

Návrhy střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací

Období 2021 – 2023

Mateřská škola Brno, Štolcova 51

Mateřská škola Brno, Veslařská 256

Základní škola Brno, Čejkovická 10

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8

Generel sportovních zařízení ve městě Brně

textová část

výkresová část

část wellness 

Dotace

Informace

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy 

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

Metodika na podporu vrcholového sportu ve městě Brně

Brožura Kam za sportem v Brně - česká verze

Brožura Kam za sportem v Brně - anglická verze

Poučení k finančnímu vypořádání dotací

Poučení k finančnímu vypořádání (vyúčtování) dotace v oblasti TV a sportu

Poučení k finančnímu vypořádání (vyúčtování) dotace v oblasti aktivit dětí a mládeže

2020

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH DOTACÍ

Přehled schválených neinvestičních dotací pro Program podpora sportu pro rok 2020 - MLÁDEŽNICKÝ SPORT

Přehled schválených dotací pro Program Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna pro rok 2020 - INVESTICE A OPRAVY

Přehled schválených neinvestičních a investičních dotací na aktivity dětí a mládeže pro rok 2020

Přehled schválených neinvestičních dotací pro Program podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2020

Přehled schválených neinvestičních dotací pro Program podpora sportu pro rok 2020 - TV A SPORT

Přehled schválených neinvestičních dotací pro Program podpora vrcholového sportu pro rok 2020

PODPORA BRNĚNSKÝCH KOLEKTIVNÍCH SPORTŮ

PROGRAM: Podpora brněnských kolektivních sportů - Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na podporu brněnských kolektivních sportů pro rok 2020

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na podporu brněnských kolektivních sportů pro rok 2020 - PŘÍLOHY

Základní všeobecné smluvní podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací na PROGRAM: Podpora brněnských kolektivních sportů

Formulář pro finanční vypořádání (vyúčtování) - Podpora brněnských kolektivních sportů

INVESTICE A OPRAVY

PROGRAM: Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna pro rok 2020 - Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotací

Žádost o investiční a neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna pro rok 2020 - Investice a opravy

Základní všeobecné smluvní podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna pro rok 2020 - Investice a opravy

Formulář pro finanční vypořádání (vyúčtování) - INVESTICE A OPRAVY

VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE

PROGRAM: Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2020 - Výzva k podání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na podporu významných sportovních akcí pro rok 2020

Základní všeobecné smluvní podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí pro rok 2020

Formulář pro finanční vypořádání (vyúčtování) - VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE

VRCHOLOVÝ SPORT

PROGRAM Podpora vrcholového sportu - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na podporu vrcholového sportu pro rok 2020

Příloha k žádosti o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu vrcholového sportu pro rok 2020 - kolektivní sporty

Příloha k žádosti o dotaci z rozpočtu města Brna na podporu vrcholového sportu pro rok 2020 - individuální sporty

Základní všeobecné smluvní podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2020

Formulář pro finanční vypořádání (vyúčtování) - VRCHOLOVÝ SPORT

PODPORA SPORTU – TV A SPORT

PROGRAM Podpora sportu - TV a sport - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020

PROGRAM Podpora sportu - Mládežnický sport - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020

PROGRAM Podpora sportu - Talentovaná mládež - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020

PROGRAM Podpora sportu - Mládežnický hokej - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020

PROGRAM Podpora sportu - Ledové plochy - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020

PROGRAM Podpora sportu - Plavecké dráhy - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2020 - právnická osoba

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2020 - fyzická osoba

Základní všeobecné smluvní podmínky PROGRAM Podpora sportu pro rok 2020

Informace pro žadatele o dotaci na PROGRAM Podpora sportu pro rok 2020

Formulář pro finanční vypořádání (vyúčtování) - TV A SPORT

AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

PROGRAM: Volnočasové aktivity dětí a mládeže - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020

PROGRAM: Mezinárodní aktivity dětí a mládeže - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020

PROGRAM: Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas dětí a mládeže - výzva k podávání žádostí o investiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020

PROGRAM: Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020

Formulář žádosti o neinvestiční dotaci v oblasti aktivit dětí a mládeže na rok 2020 - právnická osoba

Formulář žádosti o neinvestiční dotaci v oblasti aktivit dětí a mládeže na rok 2020 - fyzická osoba

Formulář žádosti o investiční dotaci na zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas dětí a mládeže na rok 2020

Formulář pro finanční vypořádání (vyúčtování) dotace v oblasti aktivit dětí a mládeže

Formulář pro finanční vypořádání (vyúčtování) příspěvku základní škole v oblasti aktivit dětí a mládeže

2019

Výzva k podání žádostí - PROGRAM Podpora sportovních odvětví pro rok 2019

Žádost o neinvestiční dotaci - PROGRAM Podpora sportovních odvětví pro rok 2019

Základní všeobecné podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na PROGRAM Podpora sportovních odvětví pro rok 2019

Přehled schválených dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2019

Přehled schválených individuálních neinvestičních dotací v oblasti TV a sportu pro rok 2019

Přehled schválených neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2019/2020

Přehled schválených neinvestičních dotací na podporu Mládežnického hokeje ve městě Brně pro rok 2019

Přehled schválených neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch pro rok 2019

Přehled schválených neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah pro rok 2019

Přehled schválených neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí pro rok 2019

Přehled schválených investičních a neinvestičních dotací pro oblast TV a sportu pro rok 2019 - investice a opravy

Přehled schválených neinvestičních dotací pro oblast TV a sportu pro rok 2019

Přehled schválených neinvestičních a investičních dotací na aktivity dětí a mládeže pro rok 2019

Přehled schválených neinvestičních dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2019

PROGRAM: Podpora kolektivních sportovních odvětví - Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna

Základní všeobecné podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací na Program: Podpora kolektivních sportovních odvětví

Žádost o neinvestiční dotaci - PROGRAM: Podpora kolektivních sportovních odvětví

Přílohy k žádosti o neinvestiční dotaci - PROGRAM: Podpora kolektivních sportovních odvětví

Dotační kalendář 2019

PROGRAM: Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna (investice a opravy) - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019

Žádost o investiční a neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna pro rok 2019 - investice a opravy v oblasti TV a sportu - právnická osoba

Základní všeobecné podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna - investice a opravy

PROGRAM: Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně  - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna pro rok 2019 - významné sportovní akce - právnická osoba

Základní všeobecné podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna - významné sportovní akce

PROGRAM - Podpora sportu - TV a sport - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019

PROGRAM - Podpora sportu - Mládežnický sport - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019

PROGRAM - Podpora sportu - Talentovaná mládež - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019

PROGRAM - Podpora sportu - Plavecké dráhy - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019

PROGRAM - Podpora sportu - Ledové plochy - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019

PROGRAM - Podpora sportu - Mládežnický hokej - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019

Informace pro žadatele o dotaci na PROGRAM - Podpora sportu pro rok 2019 

Žádost o neinvestiční dotaci na PROGRAM - Podpora sportu pro rok 2019 - právnická osoba

Žádost o neinvestiční dotaci na PROGRAM - Podpora sportu pro rok 2019 - fyzická osoba

Žádost o individuální neinvestiční dotaci pro oblast TV a sportu pro rok 2019 - právnická osoba

Všeobecné smluvní podmínky pro oblast TV a sportu pro rok 2019

PROGRAM - Podpora vrcholového sportu ve městě Brně - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019

Žádost o neinvestiční dotaci na podporu vrcholového sportu pro rok 2019 

Příloha k žádosti o neinvestiční dotaci na podporu vrcholového sportu pro rok 2019 - kolektivní sporty

Příloha k žádosti o neinvestiční dotaci na podporu vrcholového sportu pro rok 2019 - individuální sporty

Všeobecné smluvní podmínky pro oblast vrcholového sportu pro rok 2019

PROGRAM: Volnočasové aktivity dětí a mládeže - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019

PROGRAM: Mezinárodní aktivity dětí a mládeže - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019

PROGRAM: Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas dětí a mládeže - výzva k podávání žádostí o investiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019

Formulář žádosti o neinvestiční dotaci v oblasti volnočasových a mezinárodních aktivit dětí a mládeže pro rok 2019 - právnická osoba

Formulář žádosti o neinvestiční dotaci v oblasti volnočasových a mezinárodních aktivit dětí a mládeže pro rok 2019 - fyzická osoba

Formulář žádosti o investiční dotaci v oblasti zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas dětí a mládeže na rok 2019

2018

Přehled schválených individuálních neinvestičních dotací pro oblast TV a sportu pro rok 2018 - ostatní

Přehled schválených individuálních neinvestičních dotací pro oblast TV a sportu pro rok 2018

Přehled schválených dotací na zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení v roce 2018 (investice a opravy v oblasti TV a sportu - II.)

Přehled schválených neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví pro rok 2018 - II.

Přehled schválených neinvestičních dotací na podporu mládežnického hokeje pro rok 2018

Přehled schválených individuálních neinvestičních a investičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu pro rok 2018

Přehled schválených neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2018/2019

Přehled schválených neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2018

Přehled schválených dotací na pronájem plaveckých drah pro rok 2018

Přehled schválených neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví pro rok 2018

Přehled schválených neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch pro rok 2018

Přehled schválených dotací na zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení v roce 2018 (investice a opravy v oblasti TV a sportu)

Přehled schválených neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně pro rok 2018

Přehled schválených neinvestičních dotací pro oblast TV a sportu pro rok 2018

Přehled schválených neinvestičních a investičních dotací na aktivity dětí a mládeže pro rok 2018

Přehled schválených neinvestičních dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2018

Výzva k podání žádostí o neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Podpora sportovních odvětví pro rok 2018

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna pro rok 2018 na PROGRAM: Podpora sportovních odvětví

Dotační kalendář 2018

Formulář žádosti o investiční dotaci v oblasti zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas dětí a mládeže na rok 2018

Formulář žádosti o finanční podporu na program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu v roce 2018

PROGRAM: Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas dětí a mládeže - výzva k podávání žádostí o investiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2018

PROGRAM: Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - výzva k podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Brna pro rok 2018

Výzva k podání žádostí o neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2018

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna pro rok 2018 na PROGRAM: Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2018

Základní všeobecné podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2018

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna pro rok 2018 - INVESTICE A OPRAVY v oblasti TV a sportu

Žádost o investiční a neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna pro rok 2018 - investice a opravy v oblasti TV A SPORTU - právnická osoba

Základní všeobecné podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna - investice a opravy

Žádost o neinvestiční dotaci na podporu vrcholového sportu pro rok 2018

Příloha k žádosti o dotaci na podporu vrcholového sportu pro rok 2018 - kolektivní sporty

Příloha k žádosti o dotaci na podporu vrcholového sportu pro rok 2018 - individuální sporty

PROGRAM: Podpora vrcholového sportu ve městě Brně pro rok 2018

Základní všeobecné podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Podpora vrcholového sportu ve městě Brně pro rok 2018

PROGRAM: Volnočasové aktivity dětí a mládeže - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2018

PROGRAM: Mezinárodní aktivity dětí a mládeže - výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2018

Formulář žádosti o neinvestiční dotaci v oblasti volnočasových a mezinárodních aktivit dětí a mládeže pro rok 2018 - právnická osoba

Formulář žádosti o neinvestiční dotaci v oblasti volnočasových a mezinárodních aktivit dětí a mládeže pro rok 2018 - fyzická osoba

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2018 - TV A SPORT

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2018 - MLÁDEŽNICKÝ SPORT

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2018 - TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2018 - MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2018 - LEDOVÉ PLOCHY

Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2018 - PLAVECKÉ DRÁHY

Základní všeobecné podmínky pro uzavření veřejnosprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU

Informace pro žadatele o dotaci z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2018

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2018 - právnická osoba

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2018 - fyzická osoba

2017

Přehled schválených individuálních neinvestičních a investičních dotací pro oblast TV a sportu pro rok 2017

Přehled schválených neinvestičních dotací na podporu mládežnického hokeje pro rok 2017

Přehled schválených neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2017/2018

Přehled schválených neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2017

Přehled schválených individuálních neinvestičních dotací pro oblast TV a sportu a volnočasových aktivit pro rok 2017 - ostatní

Přehled schválených dotací na pronájem plaveckých drah pro rok 2017

Přehled schválených dotací na investice a opravy v oblasti TV a sportu pro rok 2017

Přehled schválených dotací na pronájem ledových ploch pro rok 2017

Přehled schválených dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně pro rok 2017

Přehled schválených dotací v oblasti TV a sportu pro rok 2017

Přehled schválených dotací na aktivity dětí a mládeže pro rok 2017

Přehled schválených dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2017

2016

Přehled schválených individuálních neinvestičních dotací na podporu TV a sportu pro rok 2016 - ostatní

Přehled schválených dotací na podporu sportovních odvětví pro rok 2016/2017

Přehled schválených individuálních neinvestičních a investičních dotací pro oblast TV a sportu pro rok 2016 - III. kolo

Přehled schválených individuálních neinvestičních dotací pro oblast TV a sportu - II. kolo

Přehled schválených dotací na pronájem ledových ploch pro rok 2016

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického hokeje pro rok 2016

Přehled schválených dotací na podporu talentované mládeže - SCM pro rok 2016

Přehled schválených dotací na pronájem plaveckých drah pro rok 2016

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2016

Přehled schválených dotací na investice v oblasti TV a sportu pro rok 2016 - II. kolo

Přehled schválených dotací na investice a opravy v oblasti TV a sportu pro rok 2016

Přehled schválených dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně pro rok 2016

Přehled schválených dotací na podporu TV a sportu pro rok 2016

Přehled schválených dotací na mezinárodní aktivity dětí a mládeže pro rok 2016

Přehled schválených dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže pro rok 2016

Přehled schválených dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2016

2015

Přehled schválených dotací na pronájem ledových ploch pro rok 2015

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického hokeje pro rok 2015

Přehled schválených dotací na plavecké dráhy pro rok 2015

Přehled schválených dotací na podporu talentované mládeže - SCM pro rok 2015

Přehled schválených investičních a neinvestičních dotací v oblasti TV a sportu pro rok 2015

Přehled schválených investičních a neinvestičních dotací v oblasti TV a sportu pro rok 2015 - II. kolo

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2015

Přehled schválených dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2015

Přehled schválených dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže pro rok 2015

Přehled schválených dotací na mezinárodní aktivity dětí a mládeže pro rok 2015

Přehled schválených dotací na podporu TV a sportu pro rok 2015

Přehled schválených dotací na podporu TV a sportu pro rok 2015 - II. kolo

Přehled schválených dotací na podporu TV a sportu pro rok 2015 - ostatní

Přehled schválených dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně pro rok 2015

Přehled schválených dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně pro rok 2015 - II. kolo

Úplné znění opatření pro oblast vrcholového sportu

2014

Přehled schválených dotací na podporu významných mezinárodních sportovních akcí konaných ve městě Brně pro rok 2014

Přehled schválených dotací na podporu TV a sportu pro rok 2014 - II. kolo

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického sportu 2014

Přehled schválených dotací na podporu talentované mládeže SCM 2014

Přehled schválených dotací na plavecké dráhy 2014

Přehled schválených dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně pro rok 2014

Přehled schválených dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2014

Přehled schválených dotací na podporu TV a sportu pro rok 2014

Přehled schválených dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže pro rok 2014

Přehled schválených dotací na mezinárodní aktivity dětí a mládeže pro rok 2014

Přehled schválených dotací na pronájem ledových ploch pro rok 2014

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického hokeje pro rok 2014

Přehled schválených dotací na podporu TV a sportu pro rok 2014 - III. kolo

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2014/2015

2013

Přehled schválených dotací v oblasti TV a sportu pro rok 2013 - III. kolo

Přehled schválených dotací na podporu sportovních odvětví pro období 2013-14

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického sportu pro období 2013-14

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického hokeje pro rok 2013

Přehled schválených dotací na pronájem ledových ploch pro rok 2013

Přehled schválených dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2013

Přehled schválených dotací na podporu významných akcí konaných ve městě Brně pro rok 2013

Přehled schválených dotací v oblasti TV a sportu pro rok 2013

Přehled schválených dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže pro rok 2013

Přehled schválených dotací na mezinárodní aktivity dětí a mládeže pro rok 2013

Přehled schválených dotací na plavecké dráhy 2013

Přehled schválených dotací na podporu talentované mládeže SCM 2013

Přehled schválených dotací na podporu mládežnického sportu 2013

Přehled schválených dotací na podporu sportovních odvětví 2013

Přehled schválených dotací v oblasti TV a sportu pro rok 2013 - II. kolo

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 08.07.2020 10:16
 • Datum poslední aktualizace: 08.07.2020 10:16
 • Odpovědný útvar: Odbor školství mládeže a tělovýchovy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design