Česky CZEnglish EN

Odbor školství mládeže a tělovýchovy (OŠMT)

    KontaktyOdděleníOdkazyDokumentyFormulářeDotaceProjekty EU

Dominikánské nám. 3, 601 67  Brno

Aktuální sdělení

Na základě rozhodnutí Rady města Brna R8/076 konané dne 8. 4. 2020 o řešení situace soukromých a církevních mateřských škol zřízených dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, v souvislosti s omezením v důsledku epidemie COVID – 19, mohou tyto školy požádat o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Brna za účelem minimalizace dopadů v souvislosti s omezením v důsledku epidemie COVID – 19 na předškolní vzdělávání v době platnosti nařízení č. 5/2020 ve znění nařízení č. 6/2020 Rady města Brna o přijetí krizového opatření.

Soukromé a církevní mateřské školy zřízené dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařazené do rejstříku škol a školských zařízení, které působí na území města Brna, mohou žádat o příspěvek z rozpočtu města v případě, že na dobu platnosti nařízení č. 5/2020 ve znění nařízení č.6/2020 prokazatelně rozhodly o prominutí školného dětem, které se v mateřské škole vzdělávají.

Výše příspěvku je stanovena na 1 600 Kč (slovy: jedentisícšestset Kč) na jedno dítě, jemuž bylo na základě rozhodnutí školy prokazatelně prominuto školné, jehož zákonní zástupci prokazatelně neposkytli škole toto školné jako finanční dar a o prominutí školného byli zákonní zástupci dětí informováni na webových stránkách školy.

Uvedené skutečnosti žadatel prokáže čestným prohlášením.

Doklady k prokázání o prominutí školného a veškerou dokumentaci k poskytnuté dotaci je žadatel povinen archivovat po dobu deseti let od data poskytnutí dotace. Po tuto dobu mohou být doklady k prokázání o prominutí od školného a dokumentace k poskytnuté dotaci předmětem kontroly ze strany poskytovatele dotace.

Žádost o individuální dotaci musí být doručena na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna nejpozději v pondělí 4. května 2020 a musí obsahovat tyto náležitosti: 

 • originál žádosti o individuální neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Brna podepsanou statutárním zástupcem/statutárními zástupci školy (volná forma)
 • přílohu č. 1 žádosti – ověřená kopie aktuálně platného rozhodnutí o zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení
 • přílohu č. 2 žádosti o individuální neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Brna za účelem minimalizace dopadů v souvislosti s omezením v důsledku epidemie COVID – 19 
 • přílohu č. 3 žádosti – čestné prohlášení žadatele k prominutí školného
 • příloha č. 4 žádosti – printscreen webových stránek žadatele s uveřejněním informace pro zákonné zástupce o prominutí školného na dobu platnosti nařízení č. 5/2020 ve znění nařízení č. 6/2020, se zřetelným datem uveřejnění
 • přílohu č. 5 žádosti – prostá kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu žadatele

Žádost a její přílohy budou řazeny a číslovány dle výše uvedeného pořadí.

Adresa pro zasílání žádostí:

Magistrát města Brna
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno

Na žádosti, které budou doručeny po výše uvedeném termínu nebo nebudou obsahovat všechny uvedené náležitosti, nebude brán zřetel.

Bližší informace poskytne Mgr. Sabina Valová, e-mail: valova.sabina@brno.cz.

 • Spolupracuje s Krajským úřadem Odkaz
 smeruje mimo oficialni prezentaci mesta Brna při koncepčních změnách v síti brněnských škol.
 • Zpracovává koncepce v oblasti své působnosti:
  • Koncepce školství v působnosti města Brna
  • Koncepce města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu
 • Vydává vyhlášky na úseku školství
 • Provádí metodickou činnost v oblasti školství vzhledem k městským částem.
 • Provádí kontrolu výkonu státní správy na úseku správního řízení v oblasti přestupků na MČ
 • Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí MČ vydaných v prvním stupní ve správním řízení na úseku přestupků v oblasti školství
 • Provádí metodickou činnost v oblasti stravování vzhledem k městským částem
 • Zajišťuje přepravu žáků v návaznosti na vyhlášku o spádových oblastech
 • Zajišťuje plavecký výcvik
 • Podílí se na činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží a provozu center volného času
 • Podílí se na činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu
 • Poskytuje dotace mládežnickým a tělovýchovným organizacím
 • Provádí činnosti související s investiční činností v působnosti odboru
 • Zajišťuje vybavování nových městských školských a tělovýchovných kapacit
 • Metodicky řídí tyto organizace:

  • Mateřskou školu Brno, Veslařská 256
  • Mateřskou školu Brno, Štolcova 51
  • Základní školu Brno, Čejkovická 10
  • Waldorfskou základní školu a mateřskou školu, Plovdivská 8

 • Zajišťuje pronájem objektů přímo spravovaných odborem školským subjektům
 • Řeší majetkoprávní problémy škol zřizovaných státem a majetkoprávní problémy města vzájemnou směnou majetku

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 vedoucí odboruMgr. Martin Jelínekjelinek.martin(zavinac)brno.cz542 172 100542 172 185
 sekretariátJindřiška Doškovádoskova.jindriska(zavinac)brno.cz542 172 101542 172 185

Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 – 13:00
 • Středa: 8:00 – 13:00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.

Oddělení Odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Oddělení pedagogicko organizační

 • zpracování komplexních materiálů postihujících a řešících problematiku škol a školských zařízení z celoměstského hlediska; vypracování koncepce jejich rozvoje   s přihlédnutím k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoji vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje,
 • zpracování návrhů obecně závazných vyhlášek města v oblasti působnosti odboru, vyjadřuje se k návrhům obecně závazných vyhlášek zpracovaných jinými útvary MMB,
 • metodickou, odbornou, konzultační a právní pomoc školám, školským zařízením, městským částem a rodičovské veřejnosti v oblasti školství a speciální péče,
 • řešení stížností na činnost ředitele škol a školských zařízení,
 • přípravu a vedení agendy týkající se konkurzních řízení na funkce ředitelů škol, školských zařízení zřízených městem a městskými částmi dle zvláštních předpisů,  v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí
 • vydávání a distribuci měsíčníku „Školní zpravodaj"
 • zahraniční spolupráci škol s partnerskými městy a její koordinaci
 • databázi uchazečů o pracovních místa na školách a školských zařízeních.
 • Oddělení majetkoprávní

 • zajišťuje po právní stránce řešení jednotlivých oblastí činnosti odboru a zaujímá stanoviska
 • zabezpečuje právní stránku smluv připravovaných odborem
 • kontroluje hospodaření s provozními prostředky p.o. v působnosti odboru
 • vyjadřuje se k projektové dokumentaci výstavby nových školských kapacit školního stravování a výdejen stravy, včetně rekonstrukcí a modernizací z hlediska zajištění odpovídající kapacity
 • provádí, z celoměstského hlediska a v souladu s územním plánem, koordinaci investičních záměrů výstavby nových školských a tělovýchovných kapacit v majetku města a investičních záměrů týkajících se majetku, se kterým hospodaří p.o. v působnosti odboru, doporučuje pořadí priorit a zajišťuje koordinaci činností v této oblasti s městskými
 • vyjadřuje se k projektové dokumentaci školských a tělovýchovných staveb realizovaných městem i městskými částmi z hlediska prostorové technologické vybavenosti.

Oddělení sportu a volnočasových aktivit

 • spolupodílí se na vytváření podmínek a koncepcí v oblasti tělovýchovných  a sportovních aktivit  dále v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže ve statutárním městě Brně, zabezpečuje rozvoj vztahů s partnerskými městy a vytváří podmínky pro plnění koncepcí a programu protidrogové politiky
 • zpracovává podané žádosti pro získání dotací z rozpočtu statutárního města Brna na   činnost tělovýchovných a sportovních aktivit a na činnost dětí a mládeže v oblasti volnočasových aktivit a předkládá je voleným orgánům města Brna
 • zpracovává investiční projekty týkajících se tělovýchovných a sportovních zařízení a veřejných sportovišť  ve statutárním městě Brně, předložené sportovními organizacemi a také městskými částmi, provádí kontrolu čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků
 • zabezpečuje kontakt se sportovními a tělovýchovnými a zájmovými mládežnickými organizace, které působí na území statutárního města Brna, sleduje rozvoj talentované mládeže zejména ve Sportovních střediscích (SpS) a Sportovních centrem mládeže (SCM) a sleduje rozvoj tělovýchovy a sportu na základních školách s rozšířenou výukou tělesné výchovy a školách se specifickým zaměřením na tělovýchovu
 • připravuje a zpracovává k problematice sportu a mládeže potřebná stanoviska, návrhy, vyjádření a zpracovává materiály pro poradní a volené organiky města Brna
 • eviduje v ročním diáři všechny významnější tělovýchovné, sportovní, dětské  a mládežnické akce, které se ve statutárním městě Brně v daném období uskuteční.

Oddělení ekonomiky a kontroly škol a školských zařízení

v samostatné působnosti

 • zajišťuje metodickou pomoc v otázkách ekonomiky a účetnictví pro školy a  školská zařízení zřízená městem
 • sestavuje návrh rozpočtu OŠMT v členění dle rozpočtové skladby, vypracovává přehledy čerpání rozpočtu a plnění příjmů, navrhuje změny rozpočtu, zpracovává potřebné ekonomické analýzy
 • posuzuje rozpočty p. o. v  působnosti odboru a  zapracovává jejich požadavky do rozpočtu OŠMT, kontroluje hospodaření těchto organizací a zpracovává analýzy výsledků jejich hospodaření
 • zpracovává a vyřizuje faktury doručené odboru a zajišťuje jejich předání ORF MMB
 • zajišťuje platovou agendu pro ředitele škol a školských  zařízení zřízených městem, městskými částmi

v přenesené působnosti

 • zpracovává a předává Krajskému úřadu Jihomoravského kraje návrh rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení zřízená městem
 • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytnutých Krajským úřadem Jihomoravského kraje školám a školským zařízením, výsledky zúčtování předává Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, zpracovává rozbor hospodaření škol a školských zařízení zřízených městem
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní uzávěrky a účetních a finančních výkazů za  školy a školská zařízení zřízená městem a předává je Krajskému úřadu Jihomoravského kraj

 

Dokumenty

Základní umělecké školy se sídlem v Brně (formát JSON) – U každé ZUŠ se nachází její oficiální a zkrácený název, kontakty (telefon, email, webové stránky) a pobočky s vyučovanými obory. Každé sídlo i pobočka obsahuje adresu a souřadnice. Byla použita data z Rejstříku škol a školských zařízení, stránek iZUŠ, jmškoly. Tato data byla opravena podle informací ze webových stránek jednotlivých základních uměleckých škol. Data byla vytvořena (a tím pádem i naposledy aktualizována) v období 1. 2. 2016 – 30. 6. 2016 v rámci bakalářské práce Anny Hradecké (Masarykova univerzita, pod vedením doc. RNDr. Petr Kubíčka, CSc.). Data jsou dostupná ve formátu JSON.

Schválené rozpočty příspěvkových organizací v oblasti školství

2020

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací 

Období 2021 – 2023

Generel sportovních zařízení ve městě Brně

Dotace

Informace

Poučení k finančnímu vypořádání dotací

2021

PODPORA VRCHOLOVÉHO SPORTU

PODPORA SPORTU – MLÁDEŽNICKÝ SPORT

PODPORA SPORTU – PROVOZ SPORTOVIŠŤ A ČINNOST DOSPĚLÝCH

PODPORA SPORTU – HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI

PODPORA AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE

2020

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH DOTACÍ

PODPORA SPORTOVNÍCH ODVĚTVÍ

PODPORA BRNĚNSKÝCH KOLEKTIVNÍCH SPORTŮ

INVESTICE A OPRAVY

VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE

VRCHOLOVÝ SPORT

PODPORA SPORTU – TV A SPORT

AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 12.11.2020 12:23
 • Datum poslední aktualizace: 12.11.2020 12:23
 • Odpovědný útvar: Odbor školství mládeže a tělovýchovy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design