Česky CZEnglish EN

Oddělení pedagogicko organizační

   

Oddělení pedagogicko organizační
vedoucí odděleníPhDr. Irena Čechovádv.č. 107tel. 54217 2463

právník

Mgr. Sabina Valová

dv.č. 101

tel. 54217 2158

pedagogický pracovník pro ZŠ

Mgr. Irena Hudcová

dv.č. 104

tel. 54217 2181

pedagogický pracovník pro MŠMgr. Dagmara Hanákovádv.č. 104tel. 54217 2179

metodik asistentů pedagoga a školních asistentů

Mgr. Ivana Hrochovádv.č. 110  tel. 54217 2508
referent pro školní stravováníMgr. Monika Súkupovádv.č. 106tel. 54217 2128

metodik mládeže a volnočasových aktivit

Ing. Marek Polák

dv.č. 103

tel. 54217 2107

technikIng. Petr Mihola

dv.č. 109a

tel. 54217 2486

   

Oddělení:

 

 • Vytváří, ve spolupráci s městskými částmi, koncepci školství z celoměstského hlediska s přihlédnutím na dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy vydávaným Krajským úřadem Jihomoravského kraje; koordinuje a kontroluje využití školských kapacit na území města
 • Zpracovává a předkládá orgánům města komplexní materiály postihující a řešící problematiku škol a školských zařízení z celoměstského hlediska; podílí se na vypracování koncepce jejich rozvoje
 • Navrhuje, v součinnosti s městskými částmi, spádové obvody základních a mateřských škol na území města a uzavření společného školského obvodu s přilehlými obcemi
 • Zpracovává podklady pro orgány města ve věci zřizování školských rad v základních školách, u kterých město vykonává funkci zřizovatele
 • Koordinuje a metodicky řídí stravování dětí ve školních jídelnách zřizovaných městem a městskými částmi
 • Připravuje a vede agendu týkající se konkurzních řízení na funkce ředitelů všech škol a školských zařízení zřízených městem dle zvláštních předpisů, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění; se souhlasem příslušné městské části předkládá orgánům města materiál k jejich jmenování, popřípadě jejich odvolání
 • Zpracovává Výroční zprávu o stavu školství na území města a o stavu koncepce, rozvoji škol a školských zařízení a o výsledcích výchovy a vzdělávání na území města; předkládá ji orgánům města na vědomí
 • Zajišťuje právní pomoc školám a školským zařízením zřízeným městem nebo městskými částmi
 • Vykonává konzultační činnost pro odbornou a rodičovskou veřejnost
 • Vyřizuje podněty, stížnosti a oznámení občanů z oblasti školství
 • Spolupodílí se na vytváření podmínek pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zachování a rozvoj středisek volného času a domů dětí a mládeže; dává doporučení městským částem k podpoře této činnosti na jejich území
 • Zpracovává podané programové a individuální žádosti pro získání dotací z rozpočtu města na činnost dětí a mládeže v oblasti volnočasových aktivit a předkládá je orgánům města
 • Zajišťuje správu databáze sítě škol a školských zařízení nacházejících se na území města
 • Vyhledává aktivně podněty pro přípravu a sleduje možnosti zapojení do projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU, které odpovídají potřebám města a další možnosti spolupráce města ve vztahu k EU
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 04.01.2022 10:14
 • Datum poslední aktualizace: 04.01.2022 10:14
 • Odpovědný útvar: Odbor školství a mládeže Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design