Česky CZEnglish EN

Odbor školství a mládeže (OŠML)

    KontaktyOdděleníOdkazyDokumentyFormulářeDotaceProjekty EU

Dominikánské nám. 3, 601 67  Brno

 • Spolupracuje s Krajským úřadem Odkaz
 smeruje mimo oficialni prezentaci mesta Brna při koncepčních změnách v síti brněnských škol.
 • Zpracovává koncepce v oblasti školství v působnosti města Brna
 • Vydává vyhlášky na úseku školství
 • Provádí metodickou činnost v oblasti školství vzhledem k městským částem
 • Provádí kontrolu výkonu státní správy na úseku správního řízení v oblasti přestupků na MČ
 • Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí MČ vydaných v prvním stupní ve správním řízení na úseku přestupků v oblasti školství
 • Provádí metodickou činnost v oblasti stravování vzhledem k městským částem
 • Zajišťuje přepravu žáků v návaznosti na vyhlášku o spádových oblastech
 • Zajišťuje plavecký výcvik
 • Podílí se na činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží a provozu center volného času
 • Poskytuje dotace mládežnickým organizacím
 • Provádí činnosti související s investiční činností v působnosti odboru
 • Zajišťuje vybavování nových městských školských kapacit
 • Metodicky řídí tyto organizace:

  • Mateřskou školu Brno, Veslařská 256
  • Mateřskou školu Brno, Štolcova 51
  • Základní školu Brno, Čejkovická 10
  • Waldorfskou základní školu a mateřskou školu, Plovdivská 8

 • Zajišťuje pronájem objektů přímo spravovaných odborem školským subjektům
 • Řeší majetkoprávní problémy škol zřizovaných státem a majetkoprávní problémy města vzájemnou směnou majetku

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 vedoucí odboruPhDr. Petr Hruška, MBAhruska.petr(zavinac)brno.cz542 172 100542 172 185
 sekretariátMarcela Hofbruckerováhofbruckerova.marcela(zavinac)brno.cz542 172 182542 172 185

Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 – 13:00
 • Středa: 8:00 – 13:00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.

Oddělení Odboru školství a mládeže

Oddělení pedagogicko organizační

 • zajišťuje zpracování komplexních materiálů postihujících a řešících problematiku škol a školských zařízení z celoměstského hlediska; vypracování koncepce jejich rozvoje s přihlédnutím k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoji vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje
 • zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek města v oblasti působnosti odboru, vyjadřuje se k návrhům obecně závazných vyhlášek zpracovaných jinými útvary MMB
 • zajišťuje metodickou, odbornou, konzultační a právní pomoc školám, školským zařízením, městským částem a rodičovské veřejnosti v oblasti školství a speciální péče
 • zajišťuje řešení stížností na činnost ředitele škol a školských zařízení
 • zajišťuje přípravu a vedení agendy týkající se konkurzních řízení na funkce ředitelů škol, školských zařízení zřízených městem a městskými částmi dle zvláštních předpisů, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí
 • zajišťuje vydávání a distribuci měsíčníku „Školní zpravodaj"
 • podporuje zahraniční spolupráci škol s partnerskými městy a její koordinaci
 • zpracovává databázi uchazečů o pracovních místa na školách a školských zařízeních
 • zajišťuje po právní stránce řešení jednotlivých oblastí činnosti odboru a zaujímá stanoviska
 • zabezpečuje právní stránku smluv připravovaných odborem
 • kontroluje hospodaření s provozními prostředky p. o. v působnosti odboru
 • vyjadřuje se k projektové dokumentaci výstavby nových školských kapacit školního stravování a výdejen stravy, včetně rekonstrukcí a modernizací z hlediska zajištění odpovídající kapacity
 • provádí, z celoměstského hlediska a v souladu s územním plánem, koordinaci investičních záměrů výstavby nových školských kapacit v majetku města a investičních záměrů týkajících se majetku, se kterým hospodaří p.o. v působnosti odboru, doporučuje pořadí priorit a zajišťuje koordinaci činností v této oblasti s městskými
 • vyjadřuje se k projektové dokumentaci školských staveb realizovaných městem i městskými částmi z hlediska prostorové technologické vybavenosti
 • spolupodílí se na vytváření podmínek v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže ve statutárním městě Brně, zabezpečuje rozvoj vztahů s partnerskými městy a vytváří podmínky pro plnění koncepcí a programu protidrogové politiky
 • zpracovává podané žádosti pro získání dotací z rozpočtu statutárního města Brna na činnost dětí a mládeže v oblasti volnočasových aktivit a předkládá je voleným orgánům města Brna
 • zabezpečuje kontakt se zájmovými mládežnickými organizacemi na území statutárního města Brna
 • eviduje v ročním diáři všechny významnější dětské a mládežnické akce, které se ve statutárním městě Brně v daném období uskuteční.

Oddělení ekonomiky a kontroly

v samostatné působnosti

 • zajišťuje metodickou pomoc v otázkách ekonomiky a účetnictví pro školy a školská zařízení zřízená městem
 • sestavuje návrh rozpočtu OŠML MMB v členění dle rozpočtové skladby, vypracovává přehledy čerpání rozpočtu a plnění příjmů, navrhuje změny rozpočtu, zpracovává potřebné ekonomické analýzy
 • posuzuje rozpočty p. o. v působnosti odboru a  zapracovává jejich požadavky do rozpočtu OŠML MMB, kontroluje hospodaření těchto organizací a zpracovává analýzy výsledků jejich hospodaření
 • zpracovává a vyřizuje faktury doručené odboru a zajišťuje jejich předání ORF MMB
 • zajišťuje platovou agendu pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem, městskými částmi
 • vytváří metodiky, plánuje, koordinuje a usměrňuje vnitřní kontrolní systém odboru, koordinuje finanční kontrolu na odboru
 • provádí kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, včetně jeho prováděcích předpisů a dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
 • provádí veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací v působnosti odboru a u subjektů žádajících finanční prostředky z rozpočtu města, v souladu s platnou legislativou, v rámci působnosti odboru  

v přenesené působnosti

 • zpracovává a předává Krajskému úřadu Jihomoravského kraje návrh rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení zřízená městem
 • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytnutých Krajským úřadem Jihomoravského kraje školám a školským zařízením, výsledky zúčtování předává Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, zpracovává rozbor hospodaření škol a školských zařízení zřízených městem
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní uzávěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřízená městem a předává je Krajskému úřadu Jihomoravského kraje
 • zajišťuje efektivnost hospodaření škol a školských zařízení zřízených městem a městskými částmi s přidělenými finančními prostředky, dodržování závazných ukazatelů rozpočtu a rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků, v případě potřeby zajišťuje jejich finanční vypořádání
 • zabezpečuje metodické a odborné řízení činností města v oblasti státní správy na úseku rozpočtování finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu dle zvláštních předpisů, tj. přímých nákladů na vzdělání (zejména na platy učitelů a školských pracovníků a učební pomůcky) pro školy a školská zařízení zřízená městem
 • spolupracuje při shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí ze škol a školských zařízení zřízených městem nebo MČ
 • zabezpečuje pro orgány města a JMK a pro potřeby odboru materiál se statistickými údaji základních a mateřských škol a ostatních školských zařízení na území města.

Dokumenty

Základní umělecké školy se sídlem v Brně (formát JSON) – U každé ZUŠ se nachází její oficiální a zkrácený název, kontakty (telefon, email, webové stránky) a pobočky s vyučovanými obory. Každé sídlo i pobočka obsahuje adresu a souřadnice. Byla použita data z Rejstříku škol a školských zařízení, stránek iZUŠ, jmškoly. Tato data byla opravena podle informací ze webových stránek jednotlivých základních uměleckých škol. Data byla vytvořena (a tím pádem i naposledy aktualizována) v období 1. 2. 2016 – 30. 6. 2016 v rámci bakalářské práce Anny Hradecké (Masarykova univerzita, pod vedením doc. RNDr. Petr Kubíčka, CSc.). Data jsou dostupná ve formátu JSON.

Schválené rozpočty příspěvkových organizací v oblasti školství

2020

Schválené rozpočty příspěvkových organizací v oblasti školství

2021

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací 

Období 2021 – 2023

Generel sportovních zařízení ve městě Brně

Dotace

Informace

Poučení k finančnímu vypořádání dotací

2021

2020

Přehledy poskytnutých dotací

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 26.01.2021 10:33
 • Datum poslední aktualizace: 26.01.2021 10:33
 • Odpovědný útvar: Odbor školství a mládeže Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design