Česky CZEnglish EN

Personální oddělení

    

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů na PO MMB pro účely zveřejnění dle čl. 9 směrnice tajemníka MMB č. 9/2007


 
Statutární město Brno, Personální oddělení Magistrátu města Brna zpracovává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje : 

 1. zaměstnanců Magistrátu města Brna
 2. uvolněných členů Zastupitelstva města Brna
 3. neuvolněných členů Zastupitelstva města Brna – členů Rady města Brna
 4. neuvolněných členů Zastupitelstva města Brna
 5. účastníků výběrových řízení
 6. ředitelů příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je statutární město Brno
 7. fyzických osob

 

 

ad 1) agenda pracovněprávních vztahů zaměstnanců Magistrátu města Brna

Účel :

zajišťování agendy pracovněprávních vztahů zaměstnanců statutárního města Brna – Magistrátu města Brna (dále jen „MMB"), zpracování platů, odvody sociálního a zdravotního pojištění a statistické účely v souladu s ust. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy

Kategorie osobních údajů :

jméno, příjmení, rodné a všechna další příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, číslo občanského průkazu, zdravotní pojišťovna, plat, osoby se zdravotním postižením, údaje uvedené v Rejstříku trestů, dokladu o dosaženém vzdělání, lustračním osvědčení (u vedoucích funkcí)

Kategorie subjektu údajů :

zaměstnanci MMB

Kategorie příjemců :

správce osobních údajů, platová účtárna MMB, zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení

Doba uchování :

po dobu pracovního poměru a následně dle Spisového a skartačního řádu MMB po dobu 50 let

 

 

Účel :

zajišťování agendy vzdělávání zaměstnanců MMB v souladu s ust. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy

Kategorie osobních údajů :

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu
údaje uvedené v dokladu o dosaženém vzdělání

Kategorie subjektu údajů :

zaměstnanci MMB

Kategorie příjemců :

správce osobních údajů, Ministerstvo vnitra, vzdělávací instituce

Doba uchování :

po dobu pracovního poměru a následně dle Spisového a skartačního řádu MMB po dobu 10 let

 

Účel :

zajišťování agendy vstupního vzdělávání zaměstnanců statutárního města Brna – úřadů městských částí (dále jen „ÚMČ") v souladu s ust. zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy

Kategorie osobních údajů :

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození

Kategorie subjektu údajů :

zaměstnanci ÚMČ

Kategorie příjemců :

správce osobních údajů

Doba uchování :

dle Spisového a skartačního řádu MMB po dobu 10 let


Účel :

zajišťování agendy dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů  a vyhl. č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů, tj. správa registru přijatých Čestných prohlášení veřejných funkcionářů (oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích)

Kategorie osobních údajů :

jméno, příjmení, datum narození, vykonávaná funkce, údaje požadované dle zákona, tj. oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech, darech a závazcích

Kategorie subjektu údajů :

veřejný funkcionář – vedoucí úředník MMB podílející se na výkonu správních činností v souladu se zákonem o střetu zájmů

Kategorie příjemců :

evidenční orgán

Doba uchování :

dle zákona o střetu zájmů po dobu výkonu funkce a následně po dobu 5 let

 

 

 

ad 2) agenda uvolněných členů Zastupitelstva města Brna

Účel :

zajišťování agendy odměňování uvolněných členů Zastupitelstva města Brna (dále jen „ZMB"), vzdělávání, odvody sociálního a zdravotního pojištění a statistické účely v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy

Kategorie osobních údajů :

jméno, příjmení, rodné a všechna další příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, odměna za výkon funkce

Kategorie subjektu údajů :

uvolnění členové ZMB

Kategorie příjemců :

správce osobních údajů, platová účtárna MMB, zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení

Doba uchování :

po dobu výkonu funkce a následně dle Spisového a skartačního řádu MMB po dobu 50 let

 

Účel :

zajišťování agendy dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů  a vyhl. č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů, tj. správa registru přijatých Čestných prohlášení veřejných funkcionářů (oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích), zajišťování činností souvisejících s nahlížením do registru v listinné i elektronické podobě.

Kategorie osobních údajů :

jméno, příjmení, datum narození, vykonávaná funkce, údaje požadované dle zákona, tj. oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech, darech a závazcích

Kategorie subjektu údajů :

veřejný funkcionář – uvolněný člen ZMB

Kategorie příjemců :

evidenční orgán, fyzické osoby – občané nahlížející do registru (žadatel)

Doba uchování :

dle zákona o střetu zájmů po dobu výkonu funkce a následně po dobu 5 let

 

 

 

ad 3) agenda neuvolněných členů ZMB – členů Rady města Brna

Účel :

zajišťování agendy dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů  a vyhl. č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů, tj. správa registru přijatých Čestných prohlášení veřejných funkcionářů (oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích), zajišťování činností souvisejících s nahlížením do registru v listinné i elektronické podobě.

Kategorie osobních údajů :

jméno, příjmení, datum narození, vykonávaná funkce, údaje požadované dle zákona, tj. oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech, darech a závazcích

Kategorie subjektu údajů :

veřejný funkcionář – neuvolněný člen ZMB – člen Rady města Brna

Kategorie příjemců :

evidenční orgán, fyzické osoby – občané nahlížející do registru (žadatel)

Doba uchování :

dle zákona o střetu zájmů po dobu výkonu funkce a následně po dobu 5 let

 

 

 

ad 4) agenda neuvolněných členů ZMB

Účel :

zajišťování agendy odměňování neuvolněných členů ZMB v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy

Kategorie osobních údajů :

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, odměna za výkon funkce

Kategorie subjektu údajů :

neuvolnění členové ZMB

Kategorie příjemců :

správce osobních údajů, platová účtárna MMB

Doba uchování :

po dobu výkonu funkce a následně dle Spisového a skartačního řádu MMB po dobu 5 let


 

 

ad 5) agenda účastníků výběrových řízení

Účel :

zajišťování agendy výběrových řízení v souladu s ust. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy

Kategorie osobních údajů :

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu u cizího státního občana,
údaje uvedené v životopise, Rejstříku trestů, dokladu o dosaženém vzdělání, lustračním osvědčení (u vedoucích funkcí)

Kategorie subjektu údajů :

účastníci výběrových řízení

Kategorie příjemců :

správce osobních údajů, členové výběrových komisí (pouze částečně)

Doba uchování :

po dobu trvání výběrového řízení


 

Účel :

zajišťování agendy výběrových řízení pro obsazení volných funkčních míst zaměstnanců MMB v souladu s ust. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy

Kategorie osobních údajů :

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, adresa trvalého pobytu, údaje uvedené v životopise, Rejstříku trestů, dokladu o dosaženém vzdělání, lustračním osvědčení (u vedoucích funkcí)

Kategorie subjektu údajů :

účastníci výběrových řízení

Kategorie příjemců :

správce osobních údajů, členové výběrových komisí (pouze částečně)

Doba uchování :

po dobu trvání výběrového řízení

 

Účel :

zajišťování agendy výběrových řízení pro obsazení funkčních míst ředitelů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy

Kategorie osobních údajů :

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, adresa trvalého pobytu, údaje uvedené v životopise, Rejstříku trestů, dokladu o dosaženém vzdělání, lustračním osvědčení

Kategorie subjektu údajů :

účastníci výběrových řízení

Kategorie příjemců :

správce osobních údajů, členové výběrových komisí (pouze částečně)

Doba uchování :

po dobu trvání výběrového řízení


 

 

ad 6) agenda ředitelů příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je statutární město Brno

Účel :

zajišťování agendy jmenování a odměňování ředitelů v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy

Kategorie osobních údajů :

jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, datum a místo narození, plat,
údaje uvedené v životopise, Rejstříku trestů, dokladu o dosaženém vzdělání, lustračním osvědčení

Kategorie subjektu údajů :

ředitelé příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem

Kategorie příjemců :

správce osobních údajů, Rada města Brna (pouze částečně)

Doba uchování :

po dobu trvání výkonu funkce ředitele p.o. a následně dle Spisového a skartačního řádu MMB po dobu 5 let


 
 

ad 7) fyzické osoby

Účel :

zajišťování agendy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v souladu s ust. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejícíh zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy

Kategorie osobních údajů :

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, dosažené vzdělání, zdravotní pojišťovna, zaměstnavatel

Kategorie subjektu údajů :

fyzické osoby

Kategorie příjemců :

správce osobních údajů, platová účtárna MMB, zdravotní pojišťovny

Doba uchování :

po dobu trvání dohody a následně dle Spisového a skartačního řádu MMB po dobu 5 let


 

Účel :

zajišťování agendy vidimace a legalizace v souladu s ust. zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy

Kategorie osobních údajů :

jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občanského průkazu nebo pasu

Kategorie subjektu údajů :

fyzické osoby

Kategorie příjemců :

správce osobních údajů

Doba uchování :

dle Spisového a skartačního řádu MMB 5 let


 

Účel :

zajišťování agendy vystavování potvrzení o délce zaměstnání, druhu vykonávané práce nebo dosažených výdělcích zaměstnancům zrušených organizací, jejichž osobní spisy byly předány Archivu města Brna v souladu s ust. zákona č. 582/1991Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy

Kategorie osobních údajů :

jméno, příjmení, titul, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu

Kategorie subjektu údajů :

fyzické osoby,

Kategorie příjemců :

správce osobních údajů, fyzické osoby jimž je vystavováno potvrzení, ČSSZ

Doba uchování :

dle Spisového a skartačního řádu MMB po dobu archivace osobního spisu, tj. 50 let


 

Účel :

vydávání osvědčení o vykonání závěrečné učňovské zkoušky v souladu s ust. zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy

Kategorie osobních údajů :

jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

Kategorie subjektu údajů :

fyzické osoby

Kategorie příjemců :

správce osobních údajů, fyzické osoby jimž je vystavováno osvědčení

Doba uchování :

dle Spisového a skartačního řádu MMB po dobu archivace protokolu, tj. 45 let

 

 

Účel :

zajišťování činností souvisejících s nahlížením do registru oznámení v listinné i elektronické podobě, ověřování žádostí o nahlížení, udělování uživatelského jména a přístupového hesla v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů

Kategorie osobních údajů :

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresa pro doručování, příp. elektronický podpis

Kategorie subjektu údajů :

fyzická osoba – občan nahlížející do registru (žadatel)

Kategorie příjemců :

evidenční orgán

Doba uchování :

dle zákona o střetu zájmů 5 let ode dne podání žádosti

 

 

Účel :

zajišťování činností souvisejících s přijímáním a vyřizování sdělení o nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v registru oznámení v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů :

jméno, příjmení, trvalý pobyt občana, příp. adresa pro doručování nebo elektronická adresa
Kategorie subjektu údajů :

fyzická osoba – občan podávající sdělení o nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v registru oznámení v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie příjemců :

evidenční orgán,

Doba uchování :

dle zákona o střetu zájmů 5 let od podání stížnosti

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 03.10.2017 16:09
 • Datum poslední aktualizace: 03.02.2014 15:04
 • Odpovědný útvar: Personální oddělení Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design