Česky CZEnglish EN

Odbor životního prostředí MMB

 Statutární město Brno, Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna zpracovává, v souladu s ust. § 18  odst.1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů osobní údaje z níže uvedených důvodů :

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu údajů

Kategorie příjemců

Doba uchování

Výkon  státní  správy
dle  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění  evidence odpadů, se kterými bylo nakládáno na území města Brna

adresní a identifikační údaje

fyzické osoby k níž se osobní údaje vztahují

KÚ JMK,

MŽP,

ČSÚ,

CENIA

v souladu se Spisovým a skartačním řádem - 10 let

Výkon  státní  správy
dle  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění - vydávání rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady do 100t/rok a souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů do 100t/rok

adresní a identifikační údaje

fyzické  osoby k níž se osobní údaje vztahují

MŽP

v souladu se Spisovým a skartačním řádem - 10 let

Výkon  samosprávy
dle  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění - evidence žadatelů o sběrné nádoby na komunální odpad z řad obyvatel města Brna

adresní a identifikační údaje

fyzické osoby k níž se osobní údaje vztahují

SAKO, a.s.

v souladu se Spisovým  a skartačním řádem - 1 rok

Výkon státní správy
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění - účast spolků na správním řízení

adresní a identifikační údaje

fyzické osoby k níž se osobní údaje vztahují

MMB

v souladu se Spisovým a skartačním řádem - 1 rok

Výkon  státní  správy
dle  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění - správa poplatku za komunální odpad

adresní a identifikační údaje

fyzické osoby k níž se osobní údaje vztahují

MMB

v souladu se Spisovým  a skartačním řádem - 10 let

Výkon samosprávy
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění - poskytování dotací z rozpočtu města Brna v působnosti Oddělení motivačních programů
adresní a identifikační údaježadatelé o dotacivlastní5 let
Výkon samosprávy
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění - poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro ekologickou výchovu
adresní a identifikační údaježadatelé o dotacivlastní5 let

KÚ JMK  Krajský úřad Jihomoravského kraje

MŽP  Ministerstvo životního prostředí

ČSÚ   Český statistický úřad

CENIA  Česká informační agentura životního prostředí 

SAKO, a.s.   Spalovna a komunální odpady, a.s.

MMB  Magistrát města Brna

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.08.2017 09:50
  • Datum poslední aktualizace: 18.08.2017 09:50
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design