Česky CZEnglish EN

Odbor správních činností

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti na internetových stránkách města Brna


EVIDENCE OBYVATEL

Magistrát města Brna, Odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel provádí dle ust. § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zpracovávání určitých osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu.

Podle ust. § 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, jakož i podle čl. 9 Směrnice č. 9/2007 tajemníka MMB je Magistrát města Brna, Odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání byly zpřístupněny dálkovým přístupem na internetových stránkách statutárního města Brna www.brno.cz .


Zpřístupnění zpracovávání výše uvedených osobních údajů je nutné vzhledem k tomu, že na toto zpracovávání se nevztahuje oznamovací povinnost podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů a uvedené zpracovávání tak nebude zaregistrováno ani zapsáno a vedeno Úřadem pro ochranu osobních údajů a veřejnost by se o nich nemohla dozvědět.

 
S ohledem na výše uvedené zveřejňujeme:


Zvláštním zákonem, který upravuje zpracovávání osobních údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel je zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "citovaný zákon"), se kterým úzce souvisí i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel, jehož správcem je ministerstvo vnitra.
Tento informační systém je informačním systémem je agendovým informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona (zák.č. 365/2000 Sb.). Magistrát města Brna, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,

 • je zapisovatel údajů vedených v informačním systému, a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g), h), j) až n)
 • je zpracovatelem údajů vedených v informačním systému pro ministerstvo vnitra,
 • je uživatelem údajů z informačního systému o občanech, kteří se přihlásili k trvalému pobytu v jeho správním obvodu v rozsahu údajů uvedených v §3 s vyjímkou údajů o osvojeném dítěti. Tyto údaje může Magistrát města Brna využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti.

Kategorie subjektů údajů (§ 1 citovaného zákona)

V evidenci obyvatel se vedou údaje o:

 • státních občanech České republiky (dále jen "občan")
 • o osobách, které pozbyly státní občanství České republiky
 • cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana

Kategorie osobních údajů (§ 3 odst. 3 a 4 citovaného zákona)

V informačním systému se o občanech vedou tyto údaje:

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
  • datum narození
  • pohlaví
  • místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo, a stát, kde se občan narodil, uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 
  • rodné číslo
  • státní občanství a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství a data jejich nabytí nebo pozbytí
  • adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštních právních předpisů
  • počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky
  • datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně uvedení čísla jednacího soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem domácnosti, je-li opatrovníkem ustanovena právnická osoba, vede se název a adresa sídla
  • zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o zákazu pobytu včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu nebo správního orgánu, který rozhodl o zákazu pobyt
  • jméno, popřípadě jména, příjmění, rodné příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přidělené rodné číslo, vede se jeho jméno, popřípadě jména, příjmení. rodné příjmení a datum narození a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen, je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, vede se název a adresa sídla, tyto údaje jsou vedeny ve formě referenčních vazeb na referenční údaje v základním registru osob
   • rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území ČR, vede se místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, uvedené místo a okres uzavření manželství na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 
   • datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v  pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, uvedené místo vzniku partnerství na území České republiky je vedeno ve formě refereční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace adres a nemovitostí 
   • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera, je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen
   • jméno, popřípadě jména, příjmení. rodné příjmení a rodné číslo dítěte, je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jeho jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení dítěte a datum jeho narození a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen
   • o osvojeném dítěti – stupeň osvojení, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte a jeho agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen, datum, místo a okres narození, rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, vedou se údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele, agendový identifikátor fyzické osoby, pokud jim byl přidělen, rodná čísla otce a matky, pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, agendový identifikátor fyzické osoby, pokud jim byl přidělen, tyto údaje se nevedou, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte, údaj o stupni osvojení se vede jako blokovaný údaj záznam o poskytnutí údaj
   • záznam o poskytnutí údajů
   • datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, uvedené místo a okres úmrtí na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
   • den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za nezvěstného 
   • den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za mrtvého včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení za mrtvého nebo o zrušení prohlášení za mrtvého, místo úmrtí se vede, je-li v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
   • agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel
   • poznámky k vedeným údajům
    • V informačním systému se o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana, vedou tyto údaje: 
  • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení
  • datum narození
  • místo a okres narození, v případě narození v cizině, místo je-li známo, a stát narození
  • státní občanství
  • rodinný stav nebo partnerství
  • datum úmrtí, je-li známo

  Kategorie příjemců (§ 8 citovaného zákona)

  Magistrát města Brna, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, poskytuje údaje z informačního systému pouze na základě písemné žádosti, a to v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

  Bez výslovného zákonného zmocnění nelze osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel poskytovat! Subjekty, které získávají osobní údaje z informačního systému podle zvláštního právního předpisu

  • nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost stanovenou v citovaném zákoně
  • jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo zpracováváním.

  Obyvateli staršímu 15 let, na základě písemné žádosti poskytuje Magistrát města Brna, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké s výjimkou záznamů o poskytnutí údajů, nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit, a údaje o osvojení, které poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu 18 let do vlastních rukou. K osobě blízké se poskytují pouze údaje uvedené v § 3 odst. 3 písm. q). Osobou bízkou se pro účely tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

  V žádosti se uvedou údaje obyvatele, o kterém mají být údaje poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro jeho jednoznačnou identifikaci, jimiž jsou:

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
  • rodné číslo, nemá-li přiděleno číslo, datum narození
  • číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu umožňující elektronickou identifikaci, v případě , že žadatel není držitelem takového dokladu, uvede číslo svého jiného dokladu vydaného podle zvláštního právního přepisu
  • adresu místa pobytu

  Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může za občana rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem. Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 

  Doba uchovávání (§ 9 citovaného zákona)

  Po úmrtí občana nebo po prohlášení osoby za mrtvou se údaje vedené na prostředcích výpočetní techniky uchovávají po dobu 75 let. Údaje o fyzických osobách, které pozbyly státní občanství České republiky se vedou v samostatné části informačního systému ve stavu ke dni pozbytí státního občanství a jsou v informačním systému uchovány po dobu 75 let ode dne pozbytí statního občanství. Záznamy o poskytnutí údajů z informačního systému se uchovávají po dobu 10 let. Při vyřazování údajů a dokumentace souvisejících s vedením informačního systému se postupuje podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  OBČANSKÉ PRŮKAZY

  S ohledem na výše uvedené zveřejňujeme:

  Zvláštním zákonem, který upravuje zpracovávání osobních údajů obsažených v občanských průkazech a údajů o jejich držitelích je zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "citovaný zákon"), se kterým úzce souvisí i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovávány v evidenci občanských průkazů, jejímž správcem je ministerstvo vnitra. Evidence občanských průkazů je vedena na prostředcích výpočetní techniky. Magistrát města Brna, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,

  • je zpracovatelem údajů vedených v evidenci občanských průkazů pro ministerstvo vnitra,
  • vede přehled údajů o občanských průkazech, které vydal, a jejich držitelích, a to

  a) na žádostech, které obsahují údaje uvedené v § 3 odst. 1 až 4 citovaného zákona, čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu, čísla vydaných potvrzení o změněn údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání,

  b) na tiskopisech, které obsahují čísla, popřípadě série ztracených nebo odcizených občanských průkazů, datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu a jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele.

  Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívá Magistrát města Brna z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

  a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení

  b) datum narození.

  c) pohlaví a jeho změnu, 

  d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození,

  e) rodné číslo a jeho změnu,

  f) státní občanství,

  g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,

  h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

  i) omezení svéprávnosti,

  j) jméno popřípadě jména, příjmení a datum narození opatrovníka, je-li opatrovníkem ustanovena právnická osoba, název a sídlo,

  k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

  l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

  m) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,

  n) datum úmrtí,

  o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,

  p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

  Kategorie subjektů údajů

  V evidenci občanských průkazů se vedou údaje o státních občanech České republiky, kteří dosáhli věku 15 let a mají trvalý pobyt na území České republiky a jsou plně způsobilí k právním úkonům, jakož i občané, jejichž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.

  Kategorie osobních údajů (§ 17 odst. 2 citovaného zákona)

  V evidenci občanských průkazů se vedou tyto údaje:

  a) jméno, popřípadě jména, příjmení, zkrácená podoba příjmení, popřípadě jmen a příjmení, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,

  b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu občanských průkazů držitele,

  c) datum, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil, 

  d) pohlaví,

  e) rodné číslo,

  f) státní občanství,

  g) adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

  h) rodinný sta nebo registrované partnerství, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,

  i) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení omezení svéprávnosti,

  j) číslo, popřípadě série občanského průkazu,

  k) datum vydání a datum převzetí občanského průkazu,

  l) označení úřadu, který občanský průkaz vydal,

  m) datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu,

  n) digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu,

  o) titul nebo vědeckou hodnost občana, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,

  p) datum úmrtí, je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který byl v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,

  q) aktuální bezpečností osobní kód v digitální podobě, která k němu neumožísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu,

  r) datum a čas zablokování a odblokování elektronické autentizace občanského průkazu,

  s) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu,

  t) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení o občanském průkazu dobu jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal,

  u) číslo žádosti o vydání občanského průkazu,

  v) žádost o vydání občanského průkazu v elektronické podobě,

  w) datum a čas elektronické identifikace držitele občanského průkazu, subjekt a místo provádějící identifikaci

  x) číslo kontaktního elektronického čipu,

  y) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka schválena.

  Kategorie příjemců (§ 18, 18a citovaného zákona)

  Magistrát města Brna, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, poskytuje údaje z evidence občanských průkazů pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených. Pokud fyzické nebo právnické osoby nakládají s údaji z evidence občanských průkazů na základě zvláštního souhlasu ministerstva, jsou povinny s údaji, které nemají povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu, nakládat výlučně způsobem a v rozsahu, které určí ministerstvo.

  Údaje týkající se čísla, popřípadě série ztracených, odcizených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu může ministerstvo zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  Magistrát města Brna, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti. V žádosti občan uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, adresu místa trvalého pobytu, rozsah požadovaných údajů. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

  Za občana mladšího 15 let, za občana, jehož svéprávnost byla omezena ta, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, mohou žádost o poskytnutí údaj podat jeho zákonný zástupce. O poskytnutí údajů se v evidenci občanských průkazů provede záznam o datu a hodině výdeje.

  Doba uchovávání (§ 17 odst. 5 a 6 citovaného zákona)

  Údaje v evidenci občanských průkazů se vedou ještě po dobu 15 let po skončení platnosti občanského průkazu, s výjimkou údajů o bezpečnostním osobním kódu uvedených v § 17 odst. 2 citovaného zákona, které se vedou pouze po dobu platnosti občanského průkazu. Magistrát města Brna, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, vede přehled údajů na žádostech o vydání občanského průkazu a tiskopisech, a to o občanských průkazech, které vydal a jejich držitelích po dobu 20 let od vydání občanského průkazu.

  CESTOVNÍ DOKLADY

  S ohledem na výše uvedené zveřejňujeme:

  Zvláštním zákonem, který upravuje zpracovávání osobních údajů obsažených v cestovních dokladech a údajů o jejich držitelích je zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "citovaný zákon"), se kterým úzce souvisí i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích s výjimkou diplomatických a služebních pasů, jsou zpracovávány v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem je ministerstvo vnitra. Evidence cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky. Magistrát města Brna, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností a jako orgán příslušný k vydání cestovního dokladu

  • je zpracovatelem údajů vedených v evidenci cestovních dokladů pro ministerstvo vnitra,
  • je uživatelem údajů z evidence cestovních dokladů pro účely výkonu své působnosti
  • vede spisovou dokumentaci žádostí a dalších písemností náležejících ke správnímu řízení o vydání cestovního dokladu, provedení změn údajů nebo doplnění údajů v cestovním dokladu, odnětí cestovního dokladu, přestupcích na úseku cestovních dokladů, o skončení platnosti cestovního dokladu. Dále vede spisovou dokumentaci o ztrátě, odcizení, nálezu, poškození, zničení nebo zneužití cestovního dokladu.

  Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá Magistrát města Brna ze základního registru tyto referenční údaje:

  • příjmení
  • jméno, popřípadě jména
  • adresa místa pobytu
  • datum, místo a okres narození, u subjektů údajů, který se narodil v cizině, datum, a stát, kde se narodil
  • datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohto rozhodnutí
  • státní občaství, popřípadě více statních občanství

  Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá Magistrát města Brna z evidence obyvatel tyto údaje o občanech:
  a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,
  b) datum narození,
  c) pohlaví a jeho změnu,
  d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
  e) rodné číslo,
  f) státní občanství,
  g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,
  h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
  i) omezení svéprávnosti,
  j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
  k) rodinný stav nebo registrované partnerství, datum uzavření manželství.

   

  Kategorie subjektů údajů (§ 1 citovaného zákona)

  V evidenci cestovních dokladů se vedou údaje o státních občanech České republiky.

   

  Kategorie osobních údajů (§ 29 odst. 2 citovaného zákona)

  V evidenci cestovních dokladů se vedou tyto údaje:

  a) jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud jsou zapsaná v cestovním dokladu,  rodné příjmení,

  b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele,

  c) rodné číslo držitele,

  d) datum, místo a okres narození, u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,

  e) pohlaví,

  f) státní občanství,

  g) rodinný stav nebo partnerství, datu uzavření manželství,

  h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení omezení svéprávnosti,7. označení orgánu, který cestovní doklad vydal,

  l) adrese místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum skončení trvalého pobytu na území České republiky,

  j) datum úmrtí, je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,

  k) číslo a druh vydaného cestovního dokladu,

  l) datum vydání cestovního dokladu,

  m) datum převzetí cestovního dokladu,

  n) datum skončení platnosti cestovního dokladu,

  o) označení orgánu, který cestovní doklad vydal,

  p) digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,

  q) prodloužení doby platnosti cestovního dokladu,

  r) žádost o vydání cestovního dokladu,

  s) nosič dat s biometrickými údaji a záznamy údajů v nosiči,

  t) číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení,

  u) omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí,

  v) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna.

  Kategorie příjemců (§ 30 odst. 5, 6,7, § 30a citovaného zákona)

  Magistrát města Brna, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností a orgán příslušný k vydání cestovního dokladu, poskytuje údaje z evidence cestovních dokladů pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených. Pokud fyzické nebo právnické osoby nakládají s údaji z evidence cestovních dokladů na základě zvláštního souhlasu ministerstva vnitra, jsou povinny s údaji, které nemají povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu, nakládat výlučně způsobem a v rozsahu, které určí ministerstvo.

  Údaje týkající se čísla, druhu, data vydání a době platnosti, ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladů a data a místa ohlášení ztráty nebo odcizení cestovního dokladu může ministerstvo vnitra zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  Magistrát města Brna, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na základě písemné žádosti. V žádosti občan uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, číslo platného cestovního dokladu, adresu místa trvalého pobytu, rozsah požadovaných údajů. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

  Za občana staršího 15 let může žádost o poskytnutí údajů podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, opatrovník a za občana mladšího 15 let zákonný zástupce. Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. O poskytnutí údajů se v evidenci občanských průkazů provede záznam o datu a hodině výdeje.

  Doba uchovávání (§ 29 odst. 4 a 5 citovaného zákona)

  Údaje z evidence cestovních dokladů týkající se biometrického údaje, jde-li o žádost o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, se vedou výlučně po dobu od jejich pořízení do uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu ministerstvu; po uplynutí této lhůty je správce evidence cestovních dokladů povinen neprodleně pořízené biometrické údaje zlikvidovat.

  Údaje z evidence cestovních dokladů týkající se vydání cestovního dokladu a údaje  o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech se uchovávají ještě po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu, údaje o omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí se uchovávají po dobu trvání omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí.

  Magistrát města Brna, Odbor správních činností, dále zpracovává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů:

  1. za účelem správního a přestupkového řízení dle zák.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel)

  a) jméno, příjmení

  b) adresu trvalého pobytu, adresu pro doručování

  c) datum narození

  c) u právnické osoby – obchodní firma právnické osoby, sídlo a právní forma a její identifikační číslo

  • od všech subjetků s nimiž je vedeno správní řízení nebo přestupkové řízení dle zákona o evidenci obyvatel
  • Magistrát města Brna je věcně a místně příslušný k řízení dle zákona o evidenci obyvatel
  • na dobu uchování: dle Spisového a skartačního řádu Magistrátu města Brna

  2. za účelem správního a přestupkového řízení dle zák. č.  328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon o občanských průkazech)

  a) jméno, příjmení

  b) adresu trvalého pobytu

  c) datum narození

  • od všech subjektů s nimiž je vedeno správní řízení nebo přestupkové řízení dle zákona o občanských průkazech
  • Magistrát města Brna je věcně a místně příslušný k řízení dle zákona o občanských průkazech
  • na dobu uchování: dle Spisového a skartačního řádu Magistrátu města Brna

  3. za účelem správního a přestupkového řízení dle zák.č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon o cestovních dokladech)

  a) jméno, příjmení

  b) adresu trvalého pobytu, adresa pro doručování

  c) datum narození

  • od všech subjektů s nimiž je vedeno správní nebo přestupkové řízení dle zákona o cestovních dokladech
  • Magistrát města Brna je věcně a místě příslušný k řízení dle zákona o cestovních dokladech
  • na dobu uchování: dle Spisového a skartačního řádu Magistrátu města Brna


  Zpracovala:
  1. dubna 2005

  JUDr. Jitka Maderová

  Aktualizovala:

  16. prosince 2016

  Mgr. Jaroslava Tylšarová

   
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.05.2018 13:00
  • Datum poslední aktualizace: 16.12.2016 13:40
  • Odpovědný útvar: Odbor správních činností Odeslat email na adresu
  © webdesign Omega Design