Česky CZEnglish EN

Odbor sociální péče

Právní důvody zpracovávání osobních údajů dle platných právních předpisů na OSP MMB pro účely zveřejnění dle čl. 9 směrnice tajemníka MMB č. 9/2007.

Statutární město Brno, OSP MMB, zpracovává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, osobní údaje:

Oddělení ekonomiky a  péče o seniory a osoby se zdravotním postižením

Účel zpracování osobních údajů:

Výkon sociální práce – cílová skupina senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří se dostali do obtížné životní situace z důvodu snížené míry soběstačnosti či sociálních důvodů, především hmotné nouze.

Kategorie osobních údajů:

Osobní údaje nezbytné pro výkon sociální práce s klientem.

Kategorie subjektů údajů:

Fyzické osoby – klienti sociální práce.

Kategorie příjemců:

Magistrát města Brna,  Krajská pobočka ÚP v rámci  Jednotného informačního systému (JIS).

Doba uchování osobních údajů:

Dle spisového a skartačního řádu MMB 10 let po ukončení práce s klientem.

 

Referát péče o osoby se zdravotním postižením:

 

Vedení evidence osobních údajů žadatelů o vydání parkovacího průkazu

 

Účel zpracování osobních údajů:

Vydávání parkovacích průkazů žadatelům – držitelům průkazů ZTP a ZTP/P na základě zákona  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Kategorie osobních údajů:

Adresní a identifikační údaje související s  vydáváním parkovacích průkazů žadatelům – držitelům průkazů ZTP a ZTP/P.

Kategorie subjektů údajů:

Fyzické osoby – žadatelé o vydání parkovacího průkazu – držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.

Kategorie příjemců

Magistrát města Brna

Doba uchování osobních údajů:

10 let 

 

Oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou

Referát péče o rodinu 

Účel zpracování osobních údajů:

Výkon sociální práce – cílová skupina rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci.

Kategorie osobních údajů:

Osobní údaje nezbytné pro výkon sociální práce s klientem.

Kategorie subjektů údajů:

Fyzické osoby – klienti sociální práce.

Kategorie příjemců:

Magistrát města Brna,  Krajská pobočka ÚP v rámci JIS.   

Doba uchování osobních údajů:

Dle spisového a skartačního řádu MMB 10 let po ukončení práce s klientem.

 

Referát péče o osoby ohrožené chudobou

Účel zpracování osobních údajů:

Výkon sociální práce – cílová skupina osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci.

Kategorie osobních údajů:

Osobní údaje nezbytné pro výkon sociální práce s klientem.

Kategorie subjektů údajů:

Fyzické osoby – klienti sociální práce.

Kategorie příjemců:

Magistrát města Brna, Krajská pobočka ÚP v rámci JIS. 

Doba uchování osobních údajů:

Dle spisového a skartačního řádu MMB 10 let po ukončení práce s klientem.

 

Referát náhradní rodinné péče

Účel zpracování osobních údajů:

Zpracování agendy sociálně-právní ochrany dětí – oblasti náhradní rodinné péče dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kategorie osobních údajů:

Osobní a citlivé údaje dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a dle Směrnice MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence v oblasti náhradní rodinné péče.
Kategorie subjektů údajů:

Fyzické osoby – žadatelé o náhradní rodinnou péči (NRP), děti, kterým je třeba zajistit NRP a děti v NRP, osoby pečující a osoby v evidenci.

Kategorie příjemců:

Magistrát města Brna, krajský úřad , MPSV ČR, Úřad pro mezinárodní právní ochranu dětí, soudy, státní zastupitelství, orgány činné v trestním řízení, krajská pobočka ÚP, zařízení ústavní a ochranné výchovy, Probační a mediační služba, Veřejný ochránce práv, orgány sociálního zabezpečení, osoby pověřené výkonem sociálně právní ochrany dětí, vězeňská služba ČR.

Doba uchování osobních údajů:

Dle Spisového a skartačního řádu MMB a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 15 let po dosažení zletilosti dítěte v NRP, 15 let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k vyřazení žadatelů o NRP z evidence.

 

Poskytování ubytování v Ubytovně pro přechodný pobyt

Účel zpracování osobních údajů:

Poskytování ubytování dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kategorie osobních údajů:

Osobní údaje nezbytné pro posouzení žádosti o přijetí do zařízení. 

Kategorie subjektů údajů:

Fyzické osoby – žadatelé o přijetí do zařízení a jejich nezletilé, popř. nezaopatřené děti.

Kategorie příjemců:

Magistrát města Brna, Statutární město Brno, Ubytovna pro přechodný pobyt.

Doba uchování osobních údajů:

Dle Spisového a skartačního řádu MMB 10 let po uzavření spisu.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Účel zpracovávání osobních údajů:

Klienti v rámci sociálně-právního poradenství rodinám a dětem vyžadující zvláštní péči.

Odvolací řízení  proti rozhodnutím vydaných v I.st. správního řízení ÚMČ města Brna, v agendách sociálně-právní ochraně dětí veřejného opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti, výkonu opatrovníka osob neznámého pobytu a ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.

Přezkoumání stížnosti na postup sociálních pracovníků úřadů městských částí města Brna v oblasti sociálně‑právní ochrany dětí a veřejného opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti, výkonu opatrovníka osob neznámého pobytu a ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.

Kontrolní, konzultační a metodická činnost při výkonu funkcí veřejného opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti, výkonu opatrovníka osob neznámého pobytu a ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a v oblasti sociálně‑právní ochrany dětí.

Podíl na dohledu nad zajišťováním státní správy a prováděním správního řízení v agendách sociálně-právní ochrany dětí a výkonu funkcí veřejného opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti, výkonu opatrovníka osob neznámého pobytu a ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.

Kategorie osobních údajů: 

Osobní údaje nezbytné pro poskytnutí sociálně-právního poradenství rodinám a dětem vyžadující zvláštní péči a výkonu funkcí veřejného opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti, výkonu opatrovníka osob neznámého pobytu a ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.

Osobní údaje nezbytné pro posouzení nároku občanů v rámci odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, řešení stížností na postup sociálních pracovníků úřadů městských částí města Brna.

Kategorie subjektů údajů

Fyzické osoby – občané, kteří podali odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, nebo klienti, kteří jsou v péči pracovníků oddělení v rámci sociálně-právního poradenství rodinám a dětem vyžadující zvláštní péči a  při výkonu funkcí veřejného opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti, výkonu opatrovníka osob neznámého pobytu a ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.

Kategorie příjemců: 

Magistrát města Brna, Statutární město Brno

Doba uchovávání osobních údajů:

Dle spisového a skartačního řádu 15 let po uzavření spisu agendy SPOD.

Dle spisového a skartačního řádu 10 let po uzavření spisu agendy výkonu funkcí veřejného opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti, výkonu opatrovníka osob neznámého pobytu a ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.

Oddělení sociální prevence a pomoci

Účel zpracování osobních údajů:

Spolupráce s Krajskou pobočkou ÚP v rámci JIS a při poskytování dávek a sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;  dle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů; dle zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 

Kategorie osobních údajů:

Osobní a citlivé údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, nezbytné pro: 

 - odborné sociální poradenství

 - ubytování v azylových zařízeních a služby osobní hygieny

 - vyřízení osobních dokladů (OP, CP, RL)

 - účely poskytování sociálních služeb klientům ve výkonu trestu odnětí svobody či výkonu     vazby

 - spolupráci s Vězeňskou službou ČR, orgány činnými v trestním řízení, zdravotnickými a školskými zařízeními, zaměstnavateli.

Kategorie subjektů údajů:

Fyzické osoby – žadatelé o dávky  v hmotné nouzi a sociální služby, příp. jejich rodinní příslušníci.

Kategorie příjemců:

Magistrát města Brna, Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba, Policie ČR, soudy, Městská správa sociálního zabezpečení, příspěvkové organizace města Brna, úřady městských částí.

Doba uchování osobních údajů:

Podle spisového a skartačního řádu MMB v délce třiceti let po uzavření spisu.

 

 

Oddělení sociální prevence a pomoci pro mladistvé a mladé dospělé

Účel zpracování osobních údajů:

Poskytování sociálních služeb spojených s ubytováním klientů v oddělení dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  (§ 57 Azylový dům, § 58 Dům na půl cesty, § 62 Nízkoprahové zařízení pro mládež)

Kategorie osobních údajů:

Osobní a citlivé údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, nezbytné pro:

 - vyhotovení smlouvy k přijetí klientů v interní péči

 - posouzení zdravotního stavu v případě přijetí

 - evidence klientů v externí péči

 - spolupráci se školskými, zdravotnickými zařízeními, vězeňskou službou ČR a orgány činnými v trestním řízení, zaměstnavateli

 - vyřízení osobních dokladů

Kategorie subjektů údajů:

Fyzické osoby – mladiství a mladí dospělí do 26 let věku, kterým je poskytována resocializační péče.

Kategorie příjemců:

Magistrát města Brna  Statutární město Brno, zaměstnavatelé klientů, školská zařízení, Vězeňská služba ČR,  Probační a mediační služba, Policie ČR, soudy 

Doba uchování osobních údajů:

Dle spisového a skartačního řádu MMB v délce pěti let po uzavření spisu.

 

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.02.2014 15:02
  • Datum poslední aktualizace: 03.02.2014 15:02
  • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design