Česky CZEnglish EN

Odbor dopravněsprávních činností

Statutární město Brno, MMB -ODSČ MMB zpracovává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění osobní údaje:

A) Pro účely evidence žadatelů o řidičské oprávnění (dle § 25 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 20, odst. 3, vyhlášky č. 167/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a evidence provozovatelů autoškol (dle § 3, odst. 1, zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

 1. v seznamu žadatelů o řidičská oprávnění zařazených do výuky a výcviku  - jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, číslo řidičského průkazu, pokud jej vlastní,
 2. v protokolu o zkouškách – jméno, příjmení, případný titul, datum narození,
 3. v žádosti o vydání registrace k provozování autoškoly  - obchodní firmu, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo osoby, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt, identifikační číslo, obchodní jméno a datum narození fyzické osoby, je-li žadatelem fyzická osoba. Žádost dále musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, a trvalý pobyt fyzických osob, které budou zajišťovat výuku, výcvik, a zdravotnickou přípravu.

 

 • od všech subjektů – fyzických a právnických osob, které se zapisují do evidence žadatelů o řidičské oprávnění a evidence provozovatelů autoškol dle citovaného zákona,
 • Statutární město Brno, MMB, ODSČ MMB je věcně a místně příslušný k vedení evidence dle zákona,
 • doba uchování: dle Spisového řádu MMB pět let; protokol o zkouškách žadatelů o řidičské oprávnění dle § 20, odst. 3,  vyhlášky č. 167/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po dobu pěti let na MMB, a po pěti letech se ukládá do archivu; registrace k provozování autoškoly po dobu pěti let po ukončení činnosti.

B) Pro účely registrace vozidel dle § 4, odst. 2, písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění
V registru silničních vozidel se u silničního vozidla uvádí údaje o vlastníkovi a provozovateli, není-li totožný s vlastníkem, kterými jsou:

1. jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu, přechodného pobytu v délce alespoň 6 měsíců nebo jiného povoleného pobytu a rodné číslo, pokud bylo přiděleno, popřípadě datum narození,

2. obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě odlišující dodatek, adresa trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu, přechodného pobytu v délce alespoň 6 měsíců nebo jiného povoleného pobytu, adresa místa podnikání a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, a 

3. obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jedná-li se o právnickou osobu, 

 • Ministerstvo vnitra, Policie České republiky nebo Český statistický úřad poskytují Ministerstvu dopravy a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností pro výkon působnosti podle tohoto zákona:
  a) referenční údaje ze základního registru obyvatel
  b) referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
  c) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel a
  d) údaje z agendového informačního systému cizinců
 • Osobní údaje se zpracovávají od všech subjektů – fyzických a právnických osob, které se zapisují do registru silničních vozidel dle citovaného zákona.
 • Registr silničních vozidel je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona, jehož správcem je ministerstvo dopravy ČR.
 • Statutární město Brno, MMB, ODSČ MMB jako věcně a místně příslušný úřad zapisuje údaje do evidence, v jehož správním obvodu má provozovatel trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, jedná-li se o občana jiného členského státu, nebo jiný povolený pobyt, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo sídlo nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.
 • Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel:
  a) fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů, právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu a
  b) orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.
 • Ministerstvo dopravy zabezpečuje automatizovanou výměnu údajů o silničních vozidlech, vlastnících a provozovatelích podle předpisu Evropské unie.
 • Naskenovaná kopie dokumentu se z evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů dle § 3 odst. 6, vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění, odstraní po uplynutí 5 let ode dne zápisu zániku silničního vozidla nebo zápisu údajů o vyvezení silničního vozidla do jiného státu.

C) Pro účely vedení registru řidičů dle § 119 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 17 vyhlášky č. 31/2001, ve znění pozdějších předpisů

Registr řidičů obsahuje

 1. osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském průkazu,
 2. evidenci vydaných řidičských průkazů,
 3. evidenci skupin vozidel, pro které byla udělena řidičská oprávnění,
 4. evidenci vydaných mezinárodních řidičských průkazů,
 5. evidenci řidičských průkazů vydaných výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz členského státu,
 6. evidenci odevzdaných řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
 7. evidenci spáchaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 8. záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a záznamy o odečtu bodů,                                                                                                                                                                                                                                 
 9. údaje o odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jejich navrácení,
 10. údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané přestupky, o přiměřených omezeních spočívajících ve zdržení se řízení motorových vozidel uložených v trestním řízení a údaje o zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se řidič zavázal zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby,
 11. evidenci ztracených, odcizených, poškozených a zničených řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
 12. evidenci vyrobených a nevydaných tiskopisů mezinárodních řidičských průkazů a vyrobených a nevydaných tiskopisů potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu,
 13. evidenci vydaných řidičských průkazů za průkazy ztracené, zničené nebo neupotřebitelné,
 14. údaje o pozbytí řidičského oprávnění a údaje o vrácení řidičského oprávnění,
 15. údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení, jedná-li se o řidiče, který je držitelem řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem,
 16. evidenci vydaných průkazů profesní způsobilosti řidiče podle zvláštního právního předpisu( tj. zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů),
 17. evidenci vydaných osvědčení pro učitele výuky a výcviku podle zvláštního právního předpisu (tj. zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
 18. záznamy o účasti na pravidelném školení řidičů,
 19. údaje o exekučním příkazu v exekuci pozastavením řidičského oprávnění doručeném správci registru řidičů
 • od všech subjektů – fyzických osob, které se zapisují do registru řidičů dle citovaného zákona
 • Statutární město Brno, MMB, ODSČ MMB je věcně a místně příslušný k vedení registru dle zákona.
 • Dle § 121 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  je obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn poskytnout údaje z registru řidičů na základě písemné žádosti pouze
  a) orgánům státní správy v rozsahu potřebném k plnění jejich úkolů,
  b) soudům všech stupňů, státním zastupitelstvím všech stupňů,
  c) orgánům a organizacím, které jsou pověřeny zvláštními předpisy k práci s těmito údaji, například pojišťovně ke zjištění údajů o řidiči, který byl účastníkem dopravní nehody nebo takovou nehodu zavinil,
  d) orgánům činným v trestním řízení,
  e) obcím v rozsahu potřebném pro jejich činnost,
  f) fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené,
  g) jiným fyzickým nebo právnickým osobám na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.

Dle § 17 odst. 5. vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se spis řidiče a evidenční karta řidiče vede ještě po dobu 1 roku od jeho úmrtí.

D) Pro účel řízení o přestupcích a jiných správních deliktech dle § 125c – 125j zákona č. 361/2000 Sb., § 16 a násl. zákona č. 168/1999 Sb., § 83 a násl. zákona č. 56/2001 Sb., § 46 odst. 1 a 3 zákona č. 200/1990 Sb.,  pro účely řízení o zadržení řidičského průkazu dle zákona o silničním provozu, pro účely řízení o odnětí, omezení, podmínění a vrácení řidičského oprávnění:

 1. jméno a příjmení účastníků řízení,
 2. adresu trvalého pobytu, adresu pro doručování účastníků řízení,
 3. datum narození účastníků řízení.
 • od všech subjektů, s nimiž je vedeno řízení o přestupcích a jiných správních deliktech, řízení o zadržení řidičského průkazu, řízení o odnětí, omezení, podmínění a vrácení řidičského oprávnění
 • Statutární město Brno, MMB, ODSČ MMB je věcně a místně příslušný k vedení řízení dle zákona. Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje příslušným orgánům veřejné moci.
 • na dobu uchování: dle Spisového řádu MMB 5 let

E) Pro účely řízení o námitkách dle § 123f zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění,

1. jméno a příjmení,

2. adresu trvalého pobytu, adresu pro doručování,

3. datum narození, č. OP – pouze pro ověření totožnosti účastníka řízení.

 • od všech subjektů, s nimiž je vedeno řízení  o námitkách,
 • Statutární město Brno, MMB, ODSČ MMB je věcně a místně příslušný k vedení řízení dle zákona. Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje příslušným orgánům veřejné moci.
 • Na dobu uchování: dle Spisového řádu MMB 5 let


 
V Brně dne 29. 5. 2015

JUDr. Ladislav Prudil, vedoucí ODSČ MMB

Právní důvody zpracovávání osobních údajů dle platných právních předpisů na ODSČ MMB pro účely zveřejnění dle čl. 9 směrnice tajemníka MMB č. 9/2007

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 21.05.2018 08:41
 • Datum poslední aktualizace: 16.06.2015 08:11
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design