Česky CZEnglish EN

Vídeň

Spolupráce Brno – Vídeň

http://www.magwien.gv.at/

Vídeň (1,6 milionu obyvatel) – hlavní město Rakouska, má současně statut spolkové země. Je administrativním, hospodářským a kulturním centrem státu, sídlem vysokých škol, třetím sídlem Organizace spojených národů. Nádherné stavební památky, muzea a galerie s jedinečnými uměleckými poklady z téměř všech kulturních epoch jsou svědectvím velké minulosti bývalé habsburské císařské rezidence "na modrém Dunaji". Po vstupu Rakouska do Evropské unie v roce 1995 se Vídeň stala organizátorem řady významných mezinárodních akcí a projektů a plní v nich roli koordinátora mezi Východem a Západem.

1998 - podepsáno memorandum o spolupráci
2003
- Brno a Vídeň s dalšími partnery podepisují 1. politickou deklaraci k CENTROPE „Budeme evropským regionem"
2009 - Brno a Vídeň s dalšími 10 partnery zahajují navazující projekt k budování středoevropského regionu CENTROPE CAPACITY
2010
- je zahájena společná realizace projektu s názvem "Vypracování hodnotící metodiky architektury z let 1945-1979" spolufinancovaného EU prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci programu Central Europe.

2021

 • Mezinárodní online konference na téma očkování proti covidu-19 za účasti odborníků, 17. 2. 2021
 • Vernisáž výstavy ke 150. výročí narození světoznámého brněnského rodáka Adolfa Loose v Českém centru ve Vídni  9. 6. 2021
 • Oficiální setkání primátorky města Brna M. Vaňkové a vídeňského starosty M. Ludwiga ve Vídni 15. 6. 2021
 • Pracovní návštěva ředitele společnosti Podané ruce J. Vobořila ve Vídni na téma očkování proti covidu-19, 24. 6. 2021
 • Exkurze v rámci univerzitního projektu MUNISS na téma revitalizace brownfieldů, 10. - 12. 9. 2021
 • Pracovní jednání náměstka primátorky J. Olivy na téma bydlení, 16. 9. 2021
 • Módní přehlídka mladých brněnských návrhářů v Českém centru ve Vídni 14. 10. 2021
 • Bývalému tajemníkovi MMB ing. Pavlu Loutockému bylo v roce 2020 uděleno významné vídeňské ocenění za mimořádný a dlouhodobý přínos k rozvoji a prohlubování vztahů s městem Vídní – Čestné vyznamenání města Vídně (Ehrenzeichen der Stadt Wien). Oficiální ceremoniál se na vídeňské radnici uskuteční 22. 10. 2021.
 • Lebenslust Wien 20. - 23. 10. 2021 – mezinárodní veletrh volnočasových aktivit 50+, účast města Brna na stánku CzechTourismu 

Aktivity v letech 2019–2020

 • příprava výstavy ke 150. výročí narození světoznámého brněnského rodáka Adolfa Loose v Českém centru ve Vídni pod záštitou primátorky města Brna (termín přesunut na rok 2021)
 • Ferienmesse Wien – mezinárodní veletrh cestovního ruchu, účast Brna na stánku CzechTourismu (leden 2019, 2020)
 • pracovní setkání ředitelky Správy hřbitovů města Brna u ředitelky Friedhöfe Wien (únor 2019) a pracovní návštěva vídeňského ústředního hřbitova (říjen 2019) 
 • prezentace města Brna a NdB na veletrhu seniorů "Seniorenmesse" ve Vídni (březen 2019)
 • tisková konference města Brna a CCRJM v Českém centru ve Vídni (květen 2019 září 2020) 
 • prezentace knihy o Brně  "Brünn Erlesen" – autorské čtení v Českém centru ve Vídni (květen 2019)
 • účast zástupců Dopravního podniku města Vídně na oslavách 150. výročí zahájení MHD v Brně (červen 2019)
 • pracovní cesta odborníků v oblasti nakládání s odpady do Vídně a exkurze v městském podniku typu Re_Use ve Vídni – tzv.. "Tandler48" (červen 2019)
 • oficiální setkání primátorky města Brna M. Vaňkové a vídeňského starosty M. Ludwiga na radnici ve Vídni (říjen 2019)
 • oficiální setkání tajemníka města Brna P. Loutockého a ředitele vídeňského magistrátu E. Hechtnera ve Vídni (říjen 2019)
 • celoroční spolupráce s agenturou CzechTourism Wien a Českým centrem ve Vídni

Nejvýznamnější oblasti spolupráce do roku 2018

Hospodářský rozvoj - cestovní ruch

 • Ferienmesse Wien – mezinárodní veletrh cestovního ruchu, účast Brna na stánku CzechTourismu
 • pravidelné press tripy a fam tripy rakouských (i vídeňských) novinářů a zástupců cestovních kanceláří v Brně a jižní Moravě
 • křest lodi "Vídeň" na brněnské přehradě za účasti primátorů obou měst a rakouského velvyslance (2011)  
   
 • pravidelné tiskové konference města Brna ve Vídni s cílem prezentovat nejvýznamnější turistické a kulturní novinky v Brně a na jižní Moravě
 • každoroční prezentace města Vídně v rámci stánku partnerských měst Brna na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour
 • pokračování výměny zkušeností a přenosu know-how v oblasti městské správy se zvláštním zřetelem na obnovu a údržbu města, architekturu, hospodaření s odpady, plánování dopravy a správu parkovacích ploch a informačních technologií
 • výměna zkušeností v oblasti strategie dlouhodobého rozvoje obou měst v rámci společného středoevropského prostoru
 • spolupráce v oblasti rozvoje cestovního ruchu s agenturou CzechTourism Wien

Technický rozvoj – doprava

 • exkurze pracovníků Magistrátu města Brna do Vídně v souvislosti s projektem nového vídeňského nádraží – setkání se zástupci managementu projektu a návštěva informačního centra Bahnorama (vyhlídková věž s interaktivní výstavou o projektu)
 • uzavření dohody o výměně dat a informací pro GIS
 • pořádání tematických konferencí a sympózií
 • podpis memoranda o spolupráci měst v oblasti železniční dopravy

Zdravotnictví

 • studijní cesta administrátorů vídeňských nemocnic a zařízení sociální péče po ČR s návštěvou Brna a Prahy (Brno: návštěva Úrazové nemocnice a nemocnice Milosrdných bratří, prezentace Mezinárodního centra klinického výzkumu, ICRC)
 • spolupráce protidrogových koordinátorů Brno – Vídeň, prevence

Evropské záležitosti

 • účast zástupců města Brna na Pietní a vzpomínkové cestě ve Vídni – pořadatelem byl Německý výbor pro Rigu – město Brno je jeho čestným členem – jako město odkud také probíhaly deportace židovského obyvatelstva za 2. světové války (2018)
 • pracovní setkání zástupců mezinárodní Sítě experimentálních sídlišť Werkbundu z let 1927 – 1935 (Brno, Praha, Vídeň, Stuttgart, Wroclaw, Curych) (2018)
 • Slavnostní akt na vídeňské radnici k 50. výročí událostí roku 1968 – poděkování Rakousku a městu Vídni za vstřícný postoj k tehdejším československým exulantům – oficiální rozloučení s Dr. Häuplem ve funkci starosty a zemského hejtmana Vídně (2018)
 • pracovní jednání, výměna zkušeností a odborná exkurze k mezinárodnímu projektu „arch4579“ (Vypracování hodnoticí metodiky architektury z let 1945–1979) (2017)
 • projekt sub>urban / Reinventing the fringe
 • pravidelná pracovní jednání zástupců členských měst v rámci mezinárodní sítě experimentálních sídlišť v Evropě 1927–1932 „Werkbund“ + společná výstava ve Wroclawi (2016)
 • památková péče – společná příprava a realizace projektu "Vypracování hodnotící metodiky architektury z let 1945-1979", realizace projektu 2010-2012
 • vytvoření středoevropského regionu CENTROPE – spolupráce na projektu lokálního managementu, pracovních skupin, pravidelná zasedání Politické rady a Řídícího výboru CENTROPE
 • prezentace města Brna v Donauzentrum "ZUKUNFTSBEZIRK – DONAUSTADT" Wien na téma: „Hospodářská spolupráce v regionu CENTROPE"
 • propůjčení Velké zlaté medaile Masarykovy univerzity starostovi a zemskému hejtmanovi Vídně Dr. Michaelu Häuplovi

Komunální politika

 • pracovní schůzka náměstka primátora M. Hollana na ředitelství Rakouské finanční policie ve Vídni k problematice nelegálního hazardu (2018)
 • pravidelné oficiální návštěvy tajemníka MMB ve Vídni a ředitele vídeňského magistrátu v Brně 
 • odborná exkurze ve Vídni na téma „Sociální bydlení“ a prohlídka nové vídeňské čtvrti „Sonnwendviertel“ za účasti 1. náměstka primátora města Brna Petra Hladíka (2016)
 • setkávání primátorů obou měst
 • „Pouť smíření“ (Pohořelice-Brno) -  pietní pochod ve stopách vyhnaných německy mluvících obyvatel Brna v rámci 70. výročí těchto událostí za účasti mnoha zahraničních hostů (2015)
   
 • odborné exkurze pro vídeňské komunální politiky se zaměřením na moderní architekturu, obnovu městských částí a utváření veřejných prostranství
 • starosta a zemský hejtman Vídně Dr. Michael Häupl převzal dne 29. 1. 2008 Cenu města Brna za mezinárodní spolupráci pro rok 2007. Michael Häupl se zasloužil o úspěšnou práci Výboru pro spolupráci s Dolním Rakouskem se sídlem v Brně i o podepsání memoranda o spolupráci Brna a Vídně (1998). Politika vídeňské radnice v čele s Michaelem Häuplem vede k vytváření středoevropského regionu CENTROPE.
 • týdenní studijní cesta zástupců Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska po Rakousku, včetně oficiálního přijetí na Vídeňské radnici, 2008
 • pravidelná pracovní jednání tajemníků magistrátů města Brna a Vídně
 • přenos know-how v oblasti městské policie a integrace cizinců
 • účast zástupců Vídně na česko-rakouském plese v Brně
 • konzultace, stáže a přenos know-how v oblasti městské správy
 • rozvinutá spolupráce mimo oblast městské správy, např. na úrovni vysokých škol

Vzdělávání, kultura a sport

 • účast zástupkyně města Vídně, paní Anneliese Steinerové, na mezinárodní konferenci „Inkluze jako cesta ke kvalitě života: příklady dobré praxe v ČR a Evropě“ (2017)
 • přijetí mladých baseballistů z Vídně na Nové radnici (2016)
 • Brno Open 2016 – taneční soutěž partnerských měst za účasti tanečních párů z Vídně
 • česko-rakouský ples (2002–2016)
 • Cena města Brna za mezinárodní spolupráci pro Danielu Hammer-Tugendhat a Ivo Hammera  (2016)
 • koncert Filharmonie Brno, Konzerthaus Wien (2015)
 • obnovená vernisáž výstavy ke společnému mezinárodnímu projektu Brna a Vídně „Vypracování hodnoticí metodiky architektury období 1945 – 1979“ („arch4579“) ve vile Stiassni (2015)
 • vernisáž výstavy o vile Tugendhat „Haus Tugendhat“ – MAK Wien, Muzeum užitého umění ve Vídni (2015)
 • slavnostní symbolické předání originálních kusů nábytku Miese van der Rohe zpět do vily Tugendhat (2014)
 • spolupráce Mozart Haus Vídeň a KJM a ND Brno
 • pořádání výstav na téma architektury
 • účast mladých vídeňských klavíristů na interpretační soutěži Amadeus

Gender

 • spolupráce v mezinárodní ženské síti FemCities, nástupkyni sítě Milena

Sociální péče a senioři

 • prezentace projektu Housing First v Brně delegaci sociálních pracovníků z Vídně a Grazu (2018)
 • účast hlavní lékařky pro otázky seniorů města Vídně, Dr. Susanny Herbekové, na mezinárodní konferenci věnované stárnutí a mezigeneračním vztahům (2017)
 • návštěva brněnských odborníků ve Vídni na téma Housing First (2016)
 • navázání přímých kontaktů odborných zařízení Brno-Vídeň (nízkoprahová zařízení, protidrogové ambulance, ambulantní poradny a zařízení sociální péče, ústavní zařízení, svépomocné skupiny)
 • společný mezinárodní seminář při příležitosti "Roku seniorů"

Životní prostředí

 • pracovní jednání ve Vídni za účasti magistrátních odborníků na téma péče o veřejnou zeleň ve Vídni (2018) 
 • mezinárodní seminář v Brně na téma „Čistota ovzduší a systém zimního posypu ve Vídni“ za účasti vídeňských kolegů Dr. Heinze Tizeka a vedoucího Oddělení zimní údržby Dipl.-Ing. Petera Nutze (2017)
 • pracovní jednání na téma čistota ovzduší ve Vídni na pozvání vedoucího Referátu čistoty ovzduší, Dr. Heinze Tizeka (2017)
 • workshop Brno, Vídeň, Charleroi, Rennes Métropole na téma „Prevence a snižování množství komunálního odpadu"
 • výměna zkušeností v oblasti Fair Trade produktů
 • navázání spolupráce s Ökokauf Vídeň
 • účast politických zástupců města Brna na Ökobusiness Wien a jednání předsednictva brněnské spalovny a politických zástupců Brna se zástupci vídeňského magistrátu o metodách kampaně vůči veřejnosti při výstavbě nové spalovny
 • uspořádání mezinárodního sympozia "Dvě města – jedno životní prostředí" (témata: odpady, ochrana klimatu, vliv dopravy na kvalitu ovzduší, 1999) a sympozia o hospodářské spolupráci v Brně (2000)
 • společný projekt "Řízení spotřeby energie a úsporná opatření ve školách" v rámci programu Evropské komise ECOS/Ouverture 1997-98)
 • výměna zkušeností v oblastech odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí

Kontakt:

Mgr. Monika Koppová
Odbor zahraničních vztahů MMB
tel.: +420-542 17 20 97
e-mail: koppova(tečka)monika(zavináč)brno(tečka)cz

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 06.10.2021 14:13
 • Datum poslední aktualizace: 06.10.2021 14:13
 • Odpovědný útvar: Odbor zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design