Česky CZEnglish EN

EUROCITIES


http://www.eurocities.eu/ 

EUROCITIES je síť velkých evropských měst nad 250 000 obyvatel. V současné době má více než 140 členů, což představuje významný hlas obyvatel z 39 evropských států. Členství v síti je otevřeno městům s demokraticky zvolenou městskou správou, která jsou současně regionálními centry a mají ambice uplatnit se na mezinárodní úrovni. Města z nečlenských zemí EU mají trojí statut: přidružený člen, přidružený partner a přidružený obchodní partner.

EUROCITIES je nezisková organizace založená v roce 1986. Nejvyšším orgánem sítě je valné shromáždění. Má tyto pravomoci: změna stanov, volba členů výkonného výboru, schvalování rozpočtu, přijímání nových členů, odvolání členů. Výkonným orgánem sítě je 12členný výkonný výbor volený z řad členských měst valným shromážděním. Výkonný výbor ze svého středu volí předsedu sítě. Předsedou sítě bylo zvoleno město Stockholm, místopředsedou město Florencie. Agendu sítě zajišťuje profesionální sekretariát se sídlem v Bruselu. Každoročně se koná Výroční zasedání Eurocities, jehož náplní je vyhodnocení projektů minulého období, stanovení cílů na příští rok, volby do výkonného výboru a schválení rozpočtu.

HLAVNÍ CÍLE EUROCITIES

 • Zlepšit kvalitu života občanů měst, a to zejména:
  - ovlivňováním rozhodování na celoevropské úrovni, aby evropské instituce přihlížely k zájmům místních samospráv
  - lobbováním za zařazení otázek lokální politiky do programů EU,
  - podporou výměny zkušeností a tzv. nejlepších řešení mezi velkými evropskými městy,
  - podporou realizace praktických projektů spolupráce měst,
 • pomáhat městům v zemích, které ještě nejsou členy EU, v jejich integraci do unie,
 • podporovat města v zemích střední a východní Evropy na nastoupené cestě demokracie a tržního hospodářství.


Samotná činnost EUROCITIES je organizovaná v osmi tematických fórech. Témata a obsah spolupráce určují sama členská města. V rámci jednotlivých fór působí pracovní skupiny, které realizují konkrétní projekty. Města usilují o získání finanční podpory projektů ze strany Evropské komise. Jde především o odborné studie, pilotní studie, terénní experimenty a jejich vyhodnocování apod. Výsledky společných projektů jsou využitelné i pro ostatní města. Kromě toho probíhá pravidelná výměna zkušeností mezi městy, konzultace, přenos informací o aktuálních programech Evropské komise, atd.

EUROCITIES pravidelně pořádá konference a semináře na nejrůznější témata z oblasti městské správy, zpracovává tematické dokumenty a prohlášení, komentáře k dokumentům vydávaným Evropskou komisí, apod.

POLITICKÉ PRIORITY EUROCITIES

 • rozvíjet evropskou městskou politiku
 • dále se podílet na dokumentu Agenda 2000
 • posílit politický profil EUROCITIES a zintenzívnit zapojení politických představitelů EUROCITIES do práce organizace
 • podporovat rovnost sociálního včlenění, městskou bezpečnost, věnovat se problematice evropského občanství a evropské veřejné správy
 • rozvíjet příspěvky měst k zaměstnanosti a zrychlení ekonomického růstu
 • rozvíjet aktivity tzv. "vzdělávajícího se města"
 • zlepšení životního prostředí ve městech
 • vypracovat udržitelný a efektivní vzor městské dopravy
 • pracovat na kulturních aspektech městského rozvoje
 • umožnit výměnu zkušeností a know-how mezi členy prostřednictvím dobrých řešení a ukazatelů rozvoje měst

ČLENSTVÍ MĚSTA BRNA V SÍTI EUROCITIES

Město Brno je členem sítě EUROCITIES již od roku 1993.

Brno je v současné době členem následujících fór, kde aktivně pracuje a lobbuje ve prospěch města:

 • Fórum mobility (pracovní skupina Mezinárodní dostupnost)
 • Sociální fórum (pracovní skupiny Imigrace a integrace, Bydlení, Bezdomovectví, Chytré sociální začleňování, Začleňování Romů, Drogová prevence, Děti a mládež)
 • Fórum pro spolupráci evropských měst (pracovní skupiny Metropolitní oblasti, Kohezní politika a strukturální fondy, Integrovaný městský rozvoj)
 • Fórum životního prostředí (pracovní skupiny Kvalita ovzduší, Zelené plochy a biodiverzita)
 • Hospodářské fórum (pracovní skupina City branding a mezinárodní hospodářské vztahy)
 • Kulturní fórum (pracovní skupiny Kreativní průmysly, Dostupnost kultury) 

Město se rovněž podílí na jednorázových aktivitách či projektech dalších fór.

Kontakt:

Odbor zahraničních vztahů MMB
e-mail: ozv(zavináč)brno(tečka)cz

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 13.02.2020 10:44
 • Datum poslední aktualizace: 13.02.2020 10:44
 • Odpovědný útvar: Odbor zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design