Česky CZEnglish EN

"SUB>URBAN. OŽIVENÍ OKRAJOVÝCH ČÁSTÍ MĚSTA"

Období realizace projektu        5/2016 – 5/2018

Mezinárodní projekt „sub>urban. Oživení okrajových částí města“, ve kterém je statutární město Brno zapojeno, se zaměřuje na nalezení a rozvíjení územních rezerv uvnitř samotného města tak, aby se z Brna v budoucnu stalo kompaktní, polyfunkční město krátkých vzdáleností.


Ukliďme Červený kopec!

Diskusní a plánovací setkáníIndividuální setkání
AKTUALITY:

V Barceloně ve dnech 25 - 27.4.2018 proběhla závěrečná konference k projektu sub>urban.

Tiskovou zprávu k této konferenci naleznete zde.

Lokální akční plán pro lokalitu Červený kopec v angličtině naleznete zde.

Územní studie Červený kopec

Výsledná podoba územní studie zde.

Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, jakožto pořizovatel, schválil možnost využití této územní studie  jako územně plánovacího podkladu sloužícího pro zpracování Návrhu nového Územního plánu města Brna  v části řešeného území dle následujícího vyznačení:

Dále citujeme z dopisu OÚPR: „Část území v katastru Štýřice může být v budoucnu schválena pro využití jako územně plánovací podklad pro nový územní plán pouze v případě, že nejprve bude pro oblast bývalého hliniště Kohnovy cihelny zpracována Riziková analýza s vyhodnocením skutečných ekologických rizik, která neznemožní budoucí využití tohoto územní pro bydlení dle návrhu územní studie.“

Podrobnější informace ke schválení využití územní studie „Červený kopec“ zde.

V současnosti probíhá v návaznosti na územní studii příprava zadání pro zpracování Rizikové analýzy a zpracovává se podrobnější dopravní studie pro ulici Jihlavskou.

Odpovědi na dotazy z představení Územní studie pro oblast Červeného kopce a okolí ze dne    19. 4. 2018

Dobrovolnický úklid Červeného kopce proběhl v sobotu 7. dubna 2018.

Sub>urban: Mezinárodní setkání proběhlo v Brně 31.1-2.2.2018

Jakým oblastem se věnujeme?

Zaměřujeme se na oblasti mezi stávajícím souvisle zastavěným „vnitřním“ městem, velkými sídlištními celky a rozvolněnou zástavbou v okolí města Brna.

Čeho chceme dosáhnout?

Tato dosud nevyváženě a částečně chaoticky využívaná území bychom rádi do  budoucna přetvořili do podoby atraktivních lokalit pro potřeby jejich stávajících i budoucích obyvatel.

Pilotní lokalita

Vybraná oblast propojuje tři městské části –Bohunice, Brno-střed a Starý Lískovec. Zahrnuje tři dílčí oblasti, které chceme řešit provázaně:
 • oblast Červeného kopce a Kejbal, ležící na rozhraní městské části Brno-střed a Bohunic
 • území tzv. „Západní brány“, které leží ve Starém Lískovci v blízkosti univerzitního kampusu v Bohunicích
 • území mezi Ústředním hřbitovem a začátkem Bohunic 

Pro lepší představu, jak celá oblast vypadá, se na ni můžete podívat z „ptačí perspektivy“ na našem videu.

Proč jsme si vybrali právě tohle místo?

 • Iniciace – projektem chceme nastartovat rozvoj území, které není dlouhodobě systematicky řešeno. Může napomoci změnit současný status quo v oblasti, jejíž stav se postupně zhoršuje.
 • Místo a velikost – oblast leží mezi souvislou zástavbou v blízkosti centra města na jedné straně a velkými sídlišti na straně druhé, v sousedství rychle se rozvíjejícího univerzitního kampusu a navazujících vědeckovýzkumných center. Plocha všech tří částí dohromady je přes 80 ha.
 • Využití rozvojové oblasti – oblast je podle stávajícího územního plánu určena k rozvoji, územní plán respektujeme a chceme pomoci jej postupně naplnit, nikoliv měnit. Do budoucna tak může vzniknout území, ve kterém se propojí zeleň, bydlení i doprovodné služby, vč. těch sociálních a zdravotních.
 • Vlastnictví – vlastnická struktura je tu velmi složitá, v oblasti je řada vlastníků a nájemců pozemků, od velkých institucí, přes pozemky ve vlastnictví města, soukromých firem i řady individuálních majitelů či nájemců.

Prohlédněte si oblast na orto-foto mapě. 
Prohlédněte si územní plán a majetkové poměry v této oblasti. 

Jak to chceme řešit?

Důraz klademe na oživení a efektivnější využití oblasti prostřednictvím společných setkání a diskusí, kdy dojde k zapojení všech aktérů v území. Chceme zapojit vlastníky pozemků, nemovitostí či zahrádek v dané lokalitě a jejím okolí, soukromé firmy, instituce, místní obyvatele, město a jeho městské části.

Jaké aktivity v rámci projektu probíhají?

 • Setkání místních aktérů – vlastníků či nájemců pozemků, nemovitostí i zahrádek v lokalitě a významných subjektů v okolí. Úvodní setkání proběhlo v listopadu 2016. Výstupy z prvního setkání najdete zde . Dále chystáme 2 setkání v průběhu roku 2017 a závěrečné setkání v roce 2018.
 • Individuální setkání s vlastníky a nájemci – postupně se setkáváme se zástupci všech významných institucí v blízkosti této lokality, firmami i jednotlivci, kteří v oblasti vlastní nebo si pronajímají pozemky. Přehled těchto schůzek naleznete zde.

Co bude výsledkem projektu?

Na základě výstupů ze společných setkání budeme do jara 2018 připravovat Místní akční plán – přehled aktivit a činností pro oživení celé oblasti, který by měl být v následujících letech postupně realizován.

Mezinárodní setkání

Do projektu je zapojeno celkem 9 evropských měst, každé si vytváří svůj vlastní Místní akční plán pro vybranou okrajovou oblast města. Na společných workshopech v jednotlivých městech sdílíme své dosavadní zkušenosti s novými postupy v oblasti plánování města, jaké metody se osvědčily a jaké těžkosti je potřeba v jednotlivých městech překonávat. Společně tak krok za krokem hledáme a ověřujeme nové postupy pro pružnější plánování a realizaci konkrétních aktivit, které přinesou pozitivní změnu v daných oblastech.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 08.08.2018 16:49
 • Datum poslední aktualizace: 08.08.2018 16:49
 • Odpovědný útvar: Odbor zahraničních vztahů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design