Česky CZEnglish EN

Schéma řízení statutárního města Brna
a Magistrátu města Brna

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je zastupitelstvo města a v městských částech zastupitelstva městských částí. V čele Magistrátu města Brna stojí primátor.

Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti na úrovni města je jedenáctičlenná Rada města Brna v čele s primátorem a jeho náměstky. Nadřízeným všech pracovníků Magistrátu města Brna je tajemník MMB, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Řízení Magistrátu města Brna je rozděleno do 5 úseků. Vedoucí úseků řídí přidělené odbory.

Primátor města Brna 1. náměstek primátora náměstek primátora pro oblast technickou a majetkovou náměstek primátora pro oblast sociálně-kulturní a dopravy náměstek primátora pro oblast rozvoje města náměstek primátora pro oblast Smart city Tajemník MMB Personální oddělení PO Odbor rozpočtu a financování Odbor interního auditu a kontroly Kancelář primátora města Brna Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu Městská policie Brno Úsek organizační Organizační odbor Odbor vnitřních věcí Odbor obrany Odbor správních činností Archiv města Brna Úsek školství a prorodinné politiky Bytový odbor Majetkový odbor Odbor zdraví Úsek hospodářsko-technický Majetkový odbor Odbor správy majetku Odbor investiční Odbor implementace evropských fondů Odbor územního a stavebního řízení Živnostenský úřad města Brna Odbor dopravy Odbor dopravněsprávních činností Úsek sociálně-kulturní Odbor sociální péče Odbor kultury Odbor památkové péče Kancelář participace Úsek rozvoje města Odbor územního plánování a rozvoje Odbor životního prostředí Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Kancelář projektu `Brno - Zdravé město` Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city Odbor městské informatiky Oddělení strategického plánování Oddělení spolupráce a rozvoje Oddělení dat, analýz a evaluací Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce Předseda Kontrolního výboru ZMB Předseda Finančního výboru ZMB Člen RMB pro oblast správy městských účastí Člen RMB pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Člen RMB pro majetek a správu majetku Člen ZMB pro oblast sociální politiky Člen RMB pro oblast otevřenosti města a participaci obyvatel Člen RMB pro oblasti marketingu a cestovního ruchu

SAMOSPRÁVA MĚSTA

Primátor města Brna

1. náměstek primátora města Brna

náměstek primátora pro oblast technickou a majetkovou

náměstek primátora pro oblast sociálně-kulturní

náměstek primátora pro oblast rozvoje města

náměstek primátora pro oblast Smart city

Předseda Kontrolního výboru ZMB

Předseda Finančního výboru ZMB

Člen RMB pro oblast otevřenosti města a participaci obyvatel

Člen RMB pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Člen RMB pro majetek a správu majetku

Člen ZMB pro oblast sociální politiky

Člen RMB pro oblast správy městských účastí

Člen RMB pro oblasti marketingu a cestovního ruchu

Magistrát města Brna 

Tajemník MMB

Personální oddělení (PO)

Odbor rozpočtu a financování (ORF)

Odbor interního auditu a kontroly (OKO)

Kancelář primátora města Brna (KPMB)

Kancelář marketingu a zahraničních vztahů (KMZV)

Úsek organizační

Organizační odbor (ORGO)

Odbor vnitřních věcí (OVV)

Odbor obrany (OOBR)

Odbor správních činností (OSČ)

Archiv města Brna (AMB)

Úsek školství a prorodinné politiky

Bytový odbor (BO)

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (OŠMT)

Odbor zdraví (OZ)

Úsek hospodářsko-technický

Majetkový odbor (MO)

Odbor správy majetku (OSM)

Odbor investiční (OI)

Odbor implementace evropských fondů (OIEF)

Odbor územního a stavebního řízení (OÚSŘ)

Živnostenský úřad města Brna (ŽÚ)

Odbor dopravy (OD)

Odbor dopravněsprávních činností (ODSČ)

Úsek sociálně-kulturní

Kancelář participace (KPAR)

Odbor sociální péče (OSP)

Odbor kultury (OK)

Odbor památkové péče (OPP)

Úsek rozvoje města

Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR)

Odbor životního prostředí (OŽP)

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (OVLHZ)

Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city

Odbor městské informatiky (OMI)

Oddělení strategického plánování (OSPL)

Oddělení spolupráce a rozvoje (OSR)

Oddělení dat, analýz a evaluací (ODAE)

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce (OITI) 

 

Městská policie Brno (MP)

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.09.2018 14:38
  • Datum poslední aktualizace: 02.07.2018 08:23
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design