Česky CZEnglish EN

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy  

ve znění změn a doplnění schválených na zasedání ZMB č. Z7/16 konaném dne 15. 3. 2016,
ve znění změn a doplnění schválených na zasedání ZMB č. Z7/22 konaném dne 11. 10. 2016,
ve znění změn a doplnění schválených na zasedání ZMB č. Z7/26 konaném dne 7. 3. 2017,
ve znění změn a doplnění schválených na zasedání ZMB č. Z7/34 konaném dne 12. 12. 2017,
ve znění změn a doplnění schválených na zasedání ZMB č. Z8/02 konaném dne 11.12.2018,
ve znění změn a doplnění schválených na zasedání ZMB č. Z8/06 konaném dne 14. 5. 2019,
ve znění změn a doplnění schválených na zasedání ZMB č. Z8/18 konaném dne 16. 6. 2020,
ve znění změn a doplnění schválených na zasedání ZMB č. Z8/21 konaném dne 10. 11. 2020,
ve znění změn a doplnění schválených na zasedání ZMB č. Z8/26 konaném dne 20. 4. 2021,
ve znění změn a doplnění schválených na zasedání ZMB č. Z8/28 konaném dne 22. 6. 2021.

.

 1. Účelem těchto Zásad je stanovit základní rámec pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna právnickým a fyzickým osobám.

 2. Tyto Zásady se nevztahují na poskytování dotací z rozpočtu městských částí statutárního města Brna.

 3. Dotací se pro potřeby těchto Zásad rozumí poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Brna právnickým nebo fyzickým osobám na stanovené programy, které doplňují nabídku města Brna v daných oblastech a na aktivity, na jejichž realizaci a rozvoji má město Brno zájem.

 4. O poskytnutí dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Brna.

 5. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

 6. Dotaci lze poskytnout pouze žadateli, který nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům (bezdlužnost), tedy:

  a) k rozpočtu statutárního města Brna, tedy městu Brnu, jeho městským částem a organizacím městem a městskými částmi zřizovaným,

  b) ke státnímu rozpočtu, tedy nemá dluh na daních a sociálním či zdravotním pojištění,

  c) k dalším poskytovatelům dotací z veřejných rozpočtů.

  Tuto skutečnost žadatel potvrzuje čestným prohlášením.

 7. Bezdlužností se rozumí závazky žadatele dle bodu 6 těchto Zásad:

  a) které byly řádně vyrovnány,

  b) kterým bylo, na základě žádosti žadatele, příslušným orgánem schváleno posečkání s platbou,

  c) které jsou, na základě žádosti žadatele, předmětem splátkového kalendáře, soudního smíru nebo jiného právního aktu obdobného charakteru,

  d) jejichž existence je předmětem probíhajícího soudního sporu.

 8. Dotaci nelze poskytnout organizacím zřízeným městem Brnem nebo jeho městskými částmi.

 9. Věcně příslušným odborem je: pro oblast školství a mládeže – Odbor školství a mládeže MMB, pro oblast sportu – Odboru sportu MMB, pro oblast kultury – Odbor kultury MMB, pro oblast životního prostředí – Odbor životního prostředí MMB, pro oblast sociální péče – Odbor sociální péče MMB, pro oblast zdraví – Odbor zdraví MMB, pro oblast památkové péče – Odbor památkové péče MMB, pro oblast podpory veřejných a společenských akcí – Odbor strategického rozvoje a spolupráce MMB, pro podporu nákupu elektronické nepřenosné předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101 Odbor životního prostředí MMB a pro podporu přihlášení k trvalému pobytu ve městě Brně Odbor životního prostředí MMB. 

 10. Programy se vyhlašují pro:

  a) oblast školství a mládeže:

  - dotace na projekty a na provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže,

  b) oblast sportu:

  - dotace na projekty a na provozní náklady v oblasti sportu,

  c) oblast kultury:

  - dotace na projekty a na celoroční činnost v oblasti kultury,

  d) oblast podpory kreativních odvětví:
  - dotace na projekty na podporu kulturně-kreativní odvětví,

  e) oblast životního prostředí:

  - dotace na podporu projektů ekologické výchovy ve městě Brně,
  - dotace na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně,
  - dotace na podporu vytváření zelených střech,
  - dotace na podporu využití srážkové vody,

  f) oblast sociální péče:

  - dotace nestátním neziskovým organizacím na sociální služby – program I,
  - dotace nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují – program II,
  - dotace organizacím působícím v oblasti národnostních menšin a v oblasti etnik, dotace na projekty v oblasti prevence kriminality,
  - dotace na projekty protidrogové politiky v městě Brně,

  g) oblast zdraví:

  - dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna,
  - dotace na projekty v oblasti podpory rodinné politiky,
  - dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů,
  - dotace na podporu prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí,

  h) oblast památkové péče:

  - dotace na zachování a obnovu kulturních památek,

  i) oblast podpory veřejných a společenských akcí:

  - dotace na veřejné a společenské akce,

  j) podporu nákupu elektronické nepřenosné předplatní jízdenky MHD,

  k)  podporu přihlášení k trvalému pobytu ve statutárním městě Brně.

 11. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí přidělené dotace podepisují vedoucí věcně příslušných odborů na základě pověření uděleného primátorem města Brna. V případě programů (dotací) uvedených v bodu 10 pod písm. j) a k) těchto Zásad je vedoucí věcně příslušného odboru oprávněn pověřit podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace kompetentní podřízené zaměstnance.

 12. Další podmínky, které musí splňovat žadatel o dotaci, a podrobnosti upravující problematiku poskytování dotací, včetně jejich vyúčtování, upraví Rada města Brna v „Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy“.

 13. Věcně příslušný odbor zajistí projednání žádostí o dotace tak, aby o nich Zastupitelstvo města Brna rozhodlo zpravidla v březnu následujícího roku.

 14. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace zveřejní město Brno na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

 15. V případě programů (dotací) uvedených v bodu 10 pod písm. j) a k) těchto Zásad se ustanovení odstavců 4, 6, 7, 13 a 14 těchto Zásad nepoužijí a bude postupováno podle pravidel, schválených pro tyto konkrétní programy (dotace).

 16. Tyto Zásady byly schváleny ZMB na zasedání Z7/07 dne 23. 6. 2015, a tímto dnem nabyly účinnosti.

 17. Nabytím účinnosti těchto Zásad se ruší Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna schválené Z6/016 zasedáním ZMB dne 19. 6. 2012.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 29.06.2021 10:00
 • Datum poslední aktualizace: 29.06.2021 10:00
 • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design