Česky CZEnglish EN

Pravidla pro udílení Ceny města Brna

září 2006
(schváleno Radou města Brna na R4/158. schůzi konané dne 27. 9. 2006, ve znění úprav schválených R5/031. schůzí RMB ze dne 16. 7. 2007, R6/102. schůzí RMB ze dne 7. 5. 2013, R7/055. schůzí RMB ze dne 8. 3. 2016)

Pravidla pro udílení Ceny města Brna

1. článek
Úvodní ustanovení

1.1 Zastupitelstvo města Brna uděluje Cenu města Brna za činnost nebo dílo, které významně obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna.

1.2 Cenu města Brna uděluje Zastupitelstvo města Brna v následujících oblastech:

 • technické vědy
 • přírodní vědy
 • lékařské vědy a farmacie
 • společenské vědy
 • architektura a urbanismus
 • výtvarné umění a design
 • hudba
 • literární činnost
 • žurnalistika a publicistika
 • dramatické umění
 • sport
 • mezinárodní spolupráce města Brna
 • zásluhy o svobodu a demokracii
 • mimořádný přínos městu Brnu
 • in memoriam

1.3     Ceny města Brna může udělit Zastupitelstvo města Brna každý rok.

1.4     Ceny města Brna předává laureátům primátor města Brna nebo jeho náměstek.

1.5     V každé z oblastí definovaných v článku v 1. čl. odst. 1.2 těchto pravidel může být každoročně udělena jen jedna cena, a to jednotlivci, dvojici nebo kolektivu.

1.6    Laureát Ceny města Brna obdrží diplom o udělení Ceny města Brna a plastiku Miroslavy Šobrové "Cena města Brna". Jako součást ocenění bude každému z laureátů Ceny města Brna poskytnut finanční dar z rozpočtu statutárního města Brna ve výši 20.000,- Kč.

1.7     Cenu města Brna je možné udělit pouze jedenkrát.

2. článek
Podávání návrhů

2.1    Návrhy na udělení Ceny města Brna mohou předkládat občané, orgány statutárního města Brna a městských částí, členové Zastupitelstva města Brna a zastupitelstev městských částí, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, vysoké školy, vědecké ústavy a další subjekty.

2.2    Návrh na udělení Ceny města Brna musí být podán písemnou formou. Návrhy se podávají v době od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku. Návrhy doručené po stanoveném termínu nejsou posuzovány.

2.3    Písemný návrh lze podat osobně na podatelně Magistrátu města Brna nebo na sekretariátu primátora města Brna, případně zaslat poštou na adresu Magistrát města Brna, Kancelář primátora, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, nebo elektronickou poštou (e-mailem) na adresu kp@brno.cz.

2.4    Rozhodující datum pro přijetí návrhu k dalšímu posouzení je v případě návrhů podaných osobně datum doručení na přijímacím razítku, v případě návrhů zaslaných klasickou poštou datum na podacím razítku pošty a v případě návrhů zaslaných elektronickou poštou (e-mailem) datum odeslání elektronické pošty.

2.5    Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta navrženého na udělení Ceny města Brna, oblast dle 1. čl. odst. 1.2 těchto pravidel, v níž je udělení Ceny města Brna kandidátu navrhováno, řádné zdůvodnění návrhu a kontaktní údaje navrhovatele. Každý kandidát na udělení Ceny města Brna musí být navržen samostatným návrhem. Návrh, který nesplňuje tyto náležitosti, může být z dalšího projednávání vyloučen.

2.6    Návrhy na udělení Ceny města Brna se podávají pro každý kalendářní rok samostatně.

2.7    Formální úprava návrhu není předepsána.

3. článek
Projednání návrhů

3.1    K projednání a posouzení návrhů na udělení Ceny města Brna zřizuje Rada města Brna jako svůj poradní orgán Komisi pro udělení Ceny města Brna (dále jen komise).

3.2    Předsedou komise je primátor města Brna. Členové komise jsou jmenováni Radou města Brna z řad brněnských zastupitelů a zástupců významných brněnských organizací a institucí.

3.3    Tajemníkem komise je vedoucí Sekretariátu primátora města Brna. Tajemník komise zajišťuje administrativu spojenou s podáváním návrhů na udělení Ceny města Brna a jejich projednáním; nepodílí se na posuzování podaných návrhů.

3.4    Komise se při svém jednání řídí těmito pravidly. Posuzuje podané návrhy na udělení Ceny města Brna a předkládá Radě města Brna svá doporučení na udělení Ceny města Brna kandidátům v jednotlivých oblastech dle 1. čl. odst. 1.2 těchto pravidel.

3.5    K prvnímu posouzení předložených návrhů se komise sejde nejpozději do 30. září. Posoudí podané návrhy na udělení Ceny města Brna a svá doporučení vyjádří formou zápisu. Doporučení komise podloží komise písemným odůvodněním.

3.6    Po ukončení činnosti komise předloží tajemník komise návrhy na udělení Ceny města Brna doplněné o doporučení komise k projednání Radě města Brna.

3.7    Rada města Brna posoudí všechny podané návrhy s přihlédnutím k doporučení komise a předloží své doporučení na udělení Ceny města Brna v jednotlivých oblastech dle 1. čl. odst. 1.2 těchto pravidel Zastupitelstvu města Brna.

3.8    Radou města Brna doporučené návrhy na udělení Ceny města Brna obdrží Zastupitelstvo města Brna včetně písemného zdůvodnění a doporučení komise a Rady města Brna.

3.9    Zastupitelstvo města Brna projedná návrhy na udělení Ceny města Brna a udělí Ceny města Brna zpravidla na svém prosincovém zasedání.

4. článek
Účinnost

Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení Radou města Brna.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 22.03.2017 07:57
 • Datum poslední aktualizace: 22.03.2017 07:57
 • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design