Česky CZEnglish EN

Pravidla pro udělování čestného občanství města Brna

   

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z4/019 zasedání konaném dne 12. října 2004, v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla pro udělování čestného občanství města Brna:

Čl. 1
Udělování čestného občanství

1.1 Zastupitelstvo města Brna uděluje v souladu s ust. § 36 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čestné občanství města Brna jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované městem.

1.2 Čestné občanství je možno udělit fyzické osobě (může jí být nejen občan ČR, ale i cizinec nebo osoba bez státní příslušnosti), která se významnou měrou zasloužila zejména o rozvoj města. Je možné udělení čestného občanství i v případě jiných významných zásluh (např. o vzhled, propagaci či pověst města).

Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam.

Čl. 2
Návrh a udělení čestného občanství

2.1 Návrh na udělení čestného občanství mohou podávat Zastupitelstvu města Brna členové Zastupitelstva města Brna, Rada města Brna a výbory Zastupitelstva města Brna.

2.2 Občané, členové zastupitelstev městských částí, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, vysoké školy, vědecké ústavy a další subjekty mohou předkládat písemný návrh pouze prostřednictvím Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna do 31. 8. kalendářního roku, ve kterém bude Zastupitelstvo města Brna rozhodovat o udělení čestného občanství. Odbor vnitřních věcí zpracuje podaný písemný návrh a po vyjádření věcně příslušného odboru zajistí jeho posouzení pracovní skupinou zřízenou pro tento účel Radou města Brna (dále jen pracovní skupina).
Pracovní skupina zhodnotí předložené návrhy a zpracuje o hodnocení zprávu. Poté je návrh předložen k projednání Radě města Brna a následně k rozhodnutí Zastupitelstvu města Brna, včetně stanoviska Rady města Brna a pracovní skupiny.

2.3 Návrh na udělení čestného občanství musí obsahovat podrobné zdůvodnění zásluh navrhované fyzické osoby, pro něž by mohlo být čestné občanství uděleno. V případě žijící navrhované osoby musí návrh dále obsahovat její souhlas a v případě návrhu na udělení čestného občanství in memoriam souhlas dědiců navrhované osoby.

2.4 Zastupitelstvo města Brna uděluje čestné občanství jednou za své volební období, a to na svém prosincovém zasedání konaném ve třetím roce volebního období.

Čl. 3
Listina o čestném občanství

3.1 Vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství, opatřenou znakem města Brna. Listinu o čestném občanství předává jménem města Brna primátor města nebo jeho náměstek zpravidla na zasedání Zastupitelstva města Brna nebo při jiné vhodné slavnostní příležitosti. Kopie této listiny se ukládá v Archivu města Brna.

Čl. 4
Evidence čestného občanství

4.1 Evidence čestného občanství se vede v "Knize čestného občanství města Brna". V ní jsou v jednotlivém případě uvedeny následující údaje:

  • jméno a příjmení osoby
  • údaje o rozhodnutí o udělení čestného občanství (datum, orgán, důvody)
  • změny (např. odnětí čestného občanství, data úmrtí čestného občana, doplnění významných údajů o jeho dalším životě a činnosti).

Čl. 5
Odejmutí čestného občanství

5.1 Čestné občanství lze odejmout za života nebo posmrtně.

5.2 Čestné občanství může odejmout Zastupitelstvo města Brna tomu, kdo se závažným způsobem provinil proti zásadám morálky či právnímu řádu, nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na jejichž základě by k udělení čestného občanství nedošlo.

5.3 Návrh na odejmutí čestného občanství mohou podávat Zastupitelstvu města Brna členové Zastupitelstva města Brna, Rada města Brna a výbory Zastupitelstva města Brna. Osoby a subjekty uvedené v článku 2 bodu 2.2 těchto pravidel mohou písemný návrh na odejmutí předkládat prostřednictvím Odboru vnitřních věcí.

5.4 Návrh musí obsahovat podrobné a srozumitelné odůvodnění skutečností, jež by k odejmutí mohly vést. Před odejmutím čestného občanství, s výjimkou odejmutí čestného občanství posmrtně, musí být dána čestnému občanu příležitost k vyjádření jeho stanoviska.

5.5 O návrhu rozhoduje Zastupitelstvo města Brna po posouzení příslušným odborem, pracovní skupinou a následném projednání Radou města Brna.

Čl. 6
Zrušovací ustanovení

6.1 Zrušuje se Statut pro udělování čestného občanství města Brna schválený XXI/II. zasedáním Zastupitelstva města Brna konaným ve dnech 8.-10. října 1996.

Čl. 7
Účinnost

7.1 Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Brna.

7.2 Čestná občanství udělená před nabytím účinnosti těchto Pravidel zůstávají zachována. Při řízení o odejmutí čestného občanství uděleného dle Statutu pro udělování čestného občanství města Brna se postupuje dle těchto Pravidel.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 11.05.2011 14:43
  • Datum poslední aktualizace: 15.02.2017 11:59
  • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design