Česky CZEnglish EN

Rozvojové dokumenty – Strategie pro Brno

Na této stránce naleznete informace k projektu Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno. Tento projekt je součástí Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Operační program je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem.

Schválení a financování projektu

Zastupitelstvo města Brna schválilo posouzení projektu „Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno“ na svém zasedání Z5/030. Následně Rada města Brna na své schůzi R5/135. schválila žádost o dotaci adresovanou řídícímu orgánu Ministerstvu vnitra ČR. Tento orgán rozhodl o poskytnutí dotace 3. 9. 2010 a Zastupitelstvo toto Rozhodnutí přijalo na svém zasedání Z5/038. Primátor města Brna podepsal toto rozhodnutí 12. 11. 2010.

Projekt Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno (CZ.1.04/4.1.01/53.00084) byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu statutárního města Brna.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření a zefektivnění spolupráce s hlavními aktéry v klíčových oblastech rozvoje města Brna, pilířů Strategie pro Brno, mezi které patří oblast rozvoje příměstských lesů, kultury, aktivního stárnutí ve městě Brně a rozvoj vzdělanosti. Rozvojové dokumenty jsou zaměřeny do oblastí, které v rámci Strategie pro Brno dosud koncepčně zpracovány nebyly.

Realizace projektu podpořila vzájemnou spolupráci zástupců města a dotčených organizací a vytvoření společných cílů rozvoje.

Výstupem z realizace projektu byla tvorba 4 rozvojových dokumentů, které tvoří koncepční základ pro společný postup města a klíčových subjektů v rozhodujících oblastech městského rozvoje.

Realizace projektu

Realizací projektu došlo k:

  • lepší spolupráci mezi organizacemi a městem
  • vyšší efektivitě při společném postupu
  • propojení informací
  • pojmenování priorit v oblastech

Části projektu

Souhrnné zprávy jednotlivých koncepcí ke stažení:

   A)  Koncepce rekreačního využití příměstských lesů (3.7 MB, Adobe Acrobat dokument)

B)  Program rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace (1.8 MB, Adobe Acrobat dokument)

C)  Plán aktivního stárnutí ve městě Brně a jeho evaluace (2.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

D)  Strategie a koncepce rozvoje univerzitního školství v Brně a její evaluace (3.8 MB, Adobe Acrobat dokument)

Aktuality

21. 11. 2014

 Zápis z 15. zasedání Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna (327 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Prezenční listina z 15. zasedání (179.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

15. 7. 2014

 Zápis ze 14. zasedání Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna (505.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Prezenční listina ze 14. zasedání (177.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

17. 6. 2014

 Zápis ze 13. zasedání Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna (376.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Prezenční listina ze 13. zasedání (531.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

16. 5. 2014

 Zápis ze 12. zasedání Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna (1.2 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Prezenční listina ze 12. zasedání (502.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

26. 2. 2014

 Zápis z 11. jednání Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna (156.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Prezenční listina z 11. jednání (493.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

16. 10. 2013

 Zápis ze 10. jednání Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna (1.2 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Prezenční listina z 10. jednání (501.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

26. 8. 2013

 Zápis ze 9. jednání Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna (877.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Prezenční listina z 9. jednání (503.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

9. 8. 2013

 Zápis ze 6. jednání Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna (51.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zápis ze 7. jednání Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna (936.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zápis ze 8. jednání Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna (1.3 MB, Adobe Acrobat dokument)

8. 3. 2013

 Zápis z 5. zasedání Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna. (1 MB, Adobe Acrobat dokument) jednání se uskutečnilo 13. 2. 2013.

 Prezenční listina 5. zasedání 13. 2. 2013 (479.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Prohlášení zástupců nezřizované scény (752.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

24. 1. 2013

 Zápis ze 4. jednání Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna. (1.7 MB, Adobe Acrobat dokument) jednání se uskutečnilo 9. 1. 2013

20. 12. 2012

 Zápis z 3. jednání Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna. (1 MB, Adobe Acrobat dokument) Jednání se uskutečnilo dne 5. 12. 2012.

19. 12. 2012

Rada města Brna na své schůzi č. R6/090 konané dne 19. 12. 2012 vzala v rámci projednávání výstupů projektu „Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno“ CZ.1.04/4.1.01/53.00084 na vědomí Program rozvoje kultury města Brna.

 Program rozvoje kultury ve městě Brně (4.5 MB, MS Word dokument)

 Strategie a koncepce univerzitního školství v Brně (1.3 MB, MS Word dokument)

 Plán aktivního stárnutí ve městě Brně (6.3 MB, MS Word dokument)

 Koncepce rekreačního využití příměstských lesů (3.7 MB, Adobe Acrobat dokument)

Program rozvoje kultury města Brna vychází z potřeby zmapování oblasti kultury města Brna jako celku a nastolení spolupráce mezi partnery s cílem navrhnout řešení, vize a cíle, kterých lze v určitém časovém horizontu dosáhnout.

Za účelem rozvíjení a konkretizace programu byla navržena platforma spolupráce organizací působících v oblasti kultury. V souvislosti s tím byla ustavena třináctičlenná koordinační skupina pro Program rozvoje kultury města Brna se zastoupením zřizovaných a nezřizovaných organizací, akademické sféry, města Brna a Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace. 

8. 10. 2012

 Zápis z 2. jednání Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna. (2.4 MB, Adobe Acrobat dokument) Jednání se uskutečnilo dne 21. 9. 2012.

23. 7. 2012

 Zápis z 1. jednání Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna. (2 MB, Adobe Acrobat dokument) Jednání se uskutečnilo dne 14. 6. 2012.

15. 6. 2012

 Rezignační dopis (1.3 MB, Adobe Acrobat dokument) Doc. PhDr. Milana Uhdeho na funkci předsedy Poradního sboru náměstkyně primátora města Brna pro kulturu a funkce předsedy Koordinační komise.

2. 3. 2012

Dne 2. března bylo zveřejněno vypořádání připomínek dokumentu Program rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace. Bylo vypořádáno 138 připomínek, návrhů a podnětů.

 Vypořádání připomínek dokumentu Program rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace (625.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

24.2.2012

Dne 23. února proběhla v pořadí již druhá schůzka zástupců Magistrátu města Brna a iniciativy Brno kulturní. Zde je tisková zpráva k průběhu schůzky.

15.2.2012

Ve středu 25. ledna 2012 proběhlo v sále Břetislava Bakaly veřejné projednání Programu rozvoje kultury. Kolik bylo na tomto projednání přijato připomínek a jak byly tematicky rozděleny si můžete přečíst v tiskové zprávě.

19.1.2012

K dispozi je  Program rozvoje kultury města Brna (4.9 MB, MS Word dokument), verze aktuální k 19. lednu 2012. Vaše připomínky a náměty můžete posílat do 25. ledna 2012 do 20 hodin na emailovou adresu martin.dohnal@dhv.com.

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na veřejné projednání tohoto dokumentu, které se uskuteční ve středu 25. ledna 2012 od 15 hodin v sále Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 6, Brno.

30.11.2011

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2011 proběhly celkem 3 workshopy v rámci Strategie a koncepce rozvoje univerzitního školství. Workshopy byly tematicky zaměřené na tři hlavní oblasti spolupráce města a univerzitních a výzkumných center, konkrétně na: marketing, kvalitu vzdělávání a život studentů. Účastníky byli vybraní zástupci brněnských univerzit a vysokých škol, studentů, Akademie věd, Jihomoravského inovačního centra, Jihomoravského kraje či zástupci velkých výzkumných projektů na území města. Výstupy z těchto setkání poslouží jako základní kámen pro návrhovou část a pro další setkávání těchto partnerů a tvorbu platformy spolupráce.

27.10.2011

Dnes proběhlo v prostorách městského Urbancentra závěrečné setkání partnerů Koncepce rekreačního využití příměstských lesů. Byl podrobně představen celý dokument a nastíněna další činnost platformy spolupráce, jejíž jsou účastníci setkání členy.

Dne 24.10.2011 proběhlo rovněž v Urbancentru setkání klíčových partnerů Plánu aktivního stárnutí. Byla podrobně představena analytická část a nastíněny možnosti budoucí spolupráce zúčastněných partnerů s včetně harmonogramu a možností zapojení. Fotografie ze setkání naleznete zde a představenou prezentaci zde.

19.9.2011

Zde je odkaz na webové stránky Plánu aktivního stárnutí, kde můžete nalézt aktuální verzi dokumentu a kde můžete přidat svůj komentář nebo připomínku k této vznikající koncepci. Průběžně zde budou doplňovány další informace a zvěřejňovány další dílčí části Plánu aktivního stárnutí.

31.8.2011

Během prázdnin finišovaly práce na analytických částech jednotlivých koncepcí včetně zapracování výstupů sociologických šetření a tvorby SWOT analýz. V těchto dnech se připravují první drafty návrhových částí a organizují se podzimní informační setkání partnerů a pracovní setkání, na kterých se budou formou workshopů tvořit jednak konkrétní podoba návrhových částí, jednak budou diskutovány možnosti vzniku a fungování jednotlivých platforem spolupráce.

18.7.2011

Jsou známy první výstupy ze sociologických šetření a dalších částí analytické fáze projektu. Probíhá rozsáhlé připomínkování dílčích částí dokumentů, po jehož vyrovnání budou následovat další setkání klíčových partnerů a zástupců města, kde budou ty nedůležitější výsledky shrnuty a navrženy konkrétní formy spolupráce jednotlivých subjektů do budoucna.

1.7.2011

Na konci června proběhlo setkání klíčových partnerů se zástupci města nad částí projektu nazvané "Plán aktivního stárnutí ve městě Brně a jeho evaluace". Zpracovatelem zde byla představena struktura plánu a časový harmonogram, první výsledky analytické části a desk research, stejně jako nastíněny prioritní oblasti budoucí spolupráce. Setkání se účastnili mimo pracovníků Magistrátu města Brna také zástupci akademické sféry a vybraných výzkumných institucí (Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti.

1.6.2011

Během měsíce května probíhaly pravidelně schůzky pracovních skupin tvořených zástupci zadavatele a zpracovatele k jednotlivým částem projektu. Proběhla také úvodní setkání za účasti zástupců města a klíčových partnerů. V současné době se již intenzivně pracuje na analytických částech, rozbíhají se také strukturované rozhovory, sociologická šetření a dochází k zapojování klíčových partnerů a informování příslušných subjektů.

15.4.2011

Od začátku dubna proběhlo zasedání výběrových komisí k jednotlivým částem projektu a jako zpracovatelé byly vybrány tyto společnosti:

LHProjekt, a.s. pro část Koncepce rekreačního využití příměstských lesů
DHV CR, spol. s r.o. pro část Program rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace
GaREP, spol. s r.o. pro část Plán aktivního stárnutí ve městě Brně a jeho evaluace
Berman Group – služby ekonomického rozvoje, s.r.o.pro část Strategie a koncepce rozvoje univerzitního školství v Brně a její evaluace

14.3.2011

V pondělí 14. 3. 2011 ve 14:00 hod. uplynula lhůta pro podávání nabídek. K tomuto datu bylo zadavateli doručeno 7 nabídek. Otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů se konalo 25. 3. 2011.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.11.2014 11:56
  • Datum poslední aktualizace: 22.03.2016 10:22
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design