Česky CZEnglish EN

Koncepční dokumenty

      

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti

současná situace ukazuje, že strategické plánování nelze omezovat administrativními hranicemi města Brna. Existuje spousta problémů, které se dají smysluplně řešit jedině ve spolupráci města s okolními obcemi v jeho zázemí. Tento přístup je naprosto běžný a osvědčený v západoevropských zemích a navíc Evropská unie umožňuje velkým metropolím v období 2014 až 2020 využít nové přístupy ke strategickému plánování a financování jejich rozvoje.

Informační strategie města Brna 2020-2024

Informační strategie je základním dokumentem pro strategické řízení v oblasti informatiky města Brna. Informační strategie mimo jiné vychází ze schválené Strategie Brno 2050, z níž rozpracovává do větších podrobností strategickou hodnotu s názvem "Efektivní elektronická správa a otevřená data". Konkrétně tak naplňuje definované cíle dané hodnoty, které spočívají zejména v elektronizaci veřejné správy a její dostupnosti pro všechny občany města, ve vyšší bezpečnosti systémů nebo v rozsáhlém zveřejňování a využívání tzv. otevřených dat.

Strategie pro Brno

základní strategický dokument města Brna, zahrnuje současný a plánovaný budoucí stav města včetně cest, jakými je možno tohoto budoucího stavu dosáhnout, a to v 5 hlavních oblastech: image města a vnitřní/vnější vztahy; místní ekonomický rozvoj; kvalita života; výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání a doprava a technická infrastruktura. Součástí Strategie pro Brno je i Indikátorová soustava Strategie pro Brno.

Rozvojové dokumenty – Strategie pro Brno

Zastupitelstvo města Brna schválilo posouzení projektu „Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno“ na svém zasedání Z5/030. Následně Rada města Brna na své schůzi R5/135. schválila žádost o dotaci adresovanou řídícímu orgánu Ministerstvu vnitra ČR. Tento orgán rozhodl o poskytnutí dotace 3. 9. 2010 a Zastupitelstvo toto Rozhodnutí přijalo na svém zasedání Z5/038. Primátor města Brna podepsal toto rozhodnutí 12. 11. 2010.

Projekt Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno (CZ.1.04/4.1.01/53.00084) byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu statutárního města Brna.

Energetická koncepce statutárního města Brna

skládá se z rozboru trendů vývoje poptávky po energii; rozboru možných zdrojů a způsobů nakládání s energií; hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie; hodnocení ekonomicky využitelných úspor; řešení energetického hospodářství území, včetně zdůvodnění a posouzení vlivů na životní prostředí.

SECAP

Pakt starostů a primátorů je iniciativou měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008. Její cílovou skupinou jsou municipality, které se dobrovolně zavazují ke snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030 a zvýšení odolnosti vůči lokálním dopadům klimatických změn (dlouhotrvající sucho, vlny extrémních veder či mrazů, přívalové deště apod.).Město Brno se stalo signatářem Paktu v září roku 2017.

Generel bydlení města Brna

analytický materiál obsahující dostupné údaje z oblasti bydlení; aktuální legislativní rámec týkající se oblasti bydlení, aktuální údaje o rozvoji bydlení v městě Brně, charakteristiku a dispozice ekonomické základny v oblasti bydlení, základní demografické charakteristiky, sociální východiska a přehledy sociálních dávek, údaje o specifických skupinách obyvatelstva, statistické údaje o bytovém a domovním fondu města Brna a jednotlivých městských částí.

Generel cyklistické dopravy na území města Brna

podává základní informace o procesu postupného zlepšování podmínek pro cyklistickou dopravu ve městě Brně. Obsahuje mapu cyklotras na území města, výčet stávajících podmínek pro cyklistickou dopravu, hlavní směry rozvoje cyklistické dopravy v Brně a také akční plán rozvoje sítě cyklotras pro nejbližší období.

Generel ovzduší

informace o Programu snižování emisí a imisí a Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší statutárního města Brna. Najdeme zde mj. také emisní bilance, hodnocení kvality ovzduší, emisní a imisní mapy.

Generel sportovních zařízení ve městě Brně

skládá se ze tří částí: textové, výkresové a welness. Textová část zahrnuje mj. teoretická východiska, analýzu současného stavu prostorového rozmístění sportovních zařízení, návrhovou část zabývající se vhodnými změnami a doporučené směry vývoje; ve výkresové části najdeme ukázková schémata a mapy zachycující rozložení areálů pohybové rekreace a v části welness zejména ekonomické údaje týkající se welness center.

Komunitní plán sociálních služeb města Brna do roku 2009

plán efektivních a dostupných sociálních služeb pro období do konce roku 2009. Věnuje se zejména následujícím skupinám občanů: senioři; rodiny s dětmi; osoby s duševním onemocněním; osoby s mentálním postižením, autismem a kombinovaným postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se smyslovým postižením; společensky nepřizpůsobení; etnické menšiny.

Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2010 - 2013

souhrn zjištěných potřeb občanů města Brna v oblasti sociálních služeb, definuje priority a cíle, jichž by mělo být dosaženo do konce roku 2013. Jedná se zejména o následující skupiny občanů: senioři; děti, mládež a rodiny; osoby s duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením; osoby se zdravotním postižením, osoby se smyslovým postižením; osoby ohrožené sociálním vyloučením a Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením.

Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2016 - 2017

Souhrn zjištěných potřeb občanů města Brna v oblasti sociálních služeb, definuje priority a cíle, jichž by mělo být dosaženo do konce roku 2017. Jedná se zejména o následující skupiny občanů: senioři; děti, mládež a rodiny; osoby s duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením; osoby se zdravotním postižením, osoby se smyslovým postižením; osoby ohrožené sociálním vyloučením a Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením.

Koncepce ekonomického rozvoje města Brna

vychází ze Strategie pro Brno. Popisuje problémy rozvoje města z oblasti podnikatelského prostředí, územní a majetkové problematiky, konkurenceschopnosti města, zaměstnanosti, vědy, výzkumu a inovace ve městě, hospodářského marketingu města, cestovního ruchu, kongresového průmyslu aj. a doporučuje řešení těchto problémů.

Koncepce města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2011 - 2016

mezi hlavní části koncepce patří zhodnocení naplnění „Koncepce města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2004–2010“, pojednání o současném stavu tělovýchovných a sportovních aktivit ve městě Brně, informace týkající se finančních zdrojů na investice, provoz a údržbu brněnských sportovišť v majetku sportovních klubů ve městě Brně. Závěrečnou část tvoří cíle a záměry města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu na období 2011–2016.

Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2008 – 2012

skládá se z teoretického vysvětlení pojmů z této oblasti a samotného programu prevence kriminality v Brně.

Koncepce rodinné politiky města Brna

dokument popisuje situaci rodinné politiky města Brna a devět hlavních oblastí její podpory: komunikace s rodinami; služby pro rodiny; slučitelnost rodiny a zaměstnání; městský prostor přátelský rodinám; monitoring situace rodin v Brně; spolupráce a výměna zkušeností mezi městem Brnem a jinými městy v oblasti podpory rodiny; finanční podpora; přímá podpora rodin; institucionální, personální a koncepční zajištění rodinné politiky.

Koncepce rozvoje sociální pomoci pro období 2001 - 2004

navazuje na záměry a výsledky Koncepce sociální péče pro období 1997 – 2000. Vymezuje hlavní cíle, základní priority a hodnoty systému sociální péče v Brně pro období 2001 – 2004. Soustředí se především na nezaměstnané a rodiny s nezaopatřenými dětmi s nízkými příjmy; seniory; zdravotně postižené občany; společensky nepřizpůsobivé osoby a osoby s tzv. syndromem ústavní závislosti; národnostní menšiny.

Koncepce rozvoje sociální pomoci pro období 2001-2004_přílohy

obsahují seznam zařízení sociální péče pro zdravotně postižené osoby, seniory, společensky nepřizpůsobivé osoby, mládež a matky s dětmi v tísni; výčet finančních a personálních zdrojů spojených s rozvojem sociální pomoci v městě Brně; materiál věnující se rozvoji profesionálních kompetencí sociální pracovníků.

Koncepce sociální péče pro období 1997 - 2000

výčet rozsahu činností a priorit ve sféře sociální péče ve městě Brně pro období 1997 – 2000, zejména v oblastech péče o rodinu a děti; péče o staré občany a těžce zdravotně postižené občany; péče o občany společensky nepřizpůsobené; prevence sociálních patologií u mládeže; zařízení pro občany, kteří potřebují zvláštní pomoc; dále sociální péče poskytovaná nestátními organizacemi; spolupráce a rozvoj na úseku sociální péče; státní sociální podpora.

Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních

skládá se ze soustavy zdravotnických služeb poskytovaných v městských zařízeních (lůžkové, ambulantní a zvláštní služby), udává, jaké služby budou poskytovány v konkrétních zařízeních (např. v lůžkových zdravotnických zařízeních pro akutní péči včetně pohotovostních služeb a ambulantních služeb, zajišťovaných nemocnicemi; v léčebnách pro dlouhodobě nemocné; v poliklinikách atd.)

Plán aktivního stárnutí

Cílem Plánu aktivního stárnutí z roku 2012 je nastavit proces systematických kroků vedoucích k vytvoření a zlepšení podmínek pro zdravé a aktivní stárnutí ve městě Brně.

Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016 – 2020

obsahuje cíle města Brna v oblasti cestovního ruchu za období 2016-2020 a definuje kroky vedoucí k jejich naplnění.

Analytická část shrnutá v dokumentu Evaluace Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna se zabývá zhodnocením období 2010–2015, včetně popisu současného stavu cestovního ruchu ve městě Brně. Obsahuje informace k vývoji návštěvnosti destinace i jednotlivých turistických cílů, dílčí šetření k analýze poptávky, evaluaci 4 okruhů – zásadních problémových oblastí v cestovním ruchu města, zhodnocení minulých témat cestovního ruchu, srovnání s konkurenčními městy a také uvádí současné trendy v cestovním ruchu s vazbou na Brno.

Obsahuje celkovou vizi a cíle rozvoje cestovního ruchu ve městě Brně pro období 2016-2020, zabývá se definicí cílových skupin, klíčových témat cestovního ruchu města Brna a do popředí posunuje oblast marketingu a značky. Tři zásadní priority programu rozvoje jsou konkretizovány dílčími aktivitami formou projektových fiší v rámci vytvořeného akčního plánu. K tvorbě tohoto dokumentu výrazně přispěli profesionálové z oblasti cestovního ruchu, a to ze všech jeho sfér – zástupci destinačních managementů, průvodci, hoteliéři, zástupci většiny TOP turistických cílů města Brna, vysoké školy, zástupci veřejné správy či marketéři.

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3

Misí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 je zvýšení konkurenceschopnosti Jihomoravského kraje prostřednictvím spolupráce vědecko-výzkumné sféry a firem a maximalizací přínosů vědecko-výzkumných projektů Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) a Středoevropského technologického institutu (CEITEC). Dokument je základem pro podporu vědy, výzkumu a inovací ze strany města.  

Rozvoj mateřského školství ve městě Brně do roku 2012

obsahuje koncepční záměry rozvoje standardních a inovativních forem vzdělávání a péče o děti předškolního věku ve městě Brně, předpokládaný rozvoj předškolního vzdělávání do r. 2012 a ekonomické náklady navrhovaných opatření.

Strategie bydlení města Brna

tento koncepční materiál obsahuje vizi rozvoje bydlení v Brně a kroky, které jsou nezbytné pro zlepšování místní kvality bydlení. Popisuje současná východiska, trendy vyjadřující stav v oblasti bydlení v Brně, definuje základní problémy, stav legislativního rámce státu a dosavadní kroky realizované v oblasti bydlení v Brně. Dále jsou  v ní formulovány ambice města, k jejichž naplnění Strategie bydlení směřuje. Zabývá se i současnými překážkami rozvoje bydlení jako jsou dlužníci nájemného, černý trh s obecními byty, růst nákladů na pořízení nového bydlení.

Strategie protidrogové politiky města Brna na období 2011 - 2014

materiál stanovuje cíle protidrogové politiky města Brna na období 2011 – 2014, mj. udává základní pilíře strategie, analyzuje drogovou scénu a srovnává ji s minulým obdobím, informuje o objemu finančních prostředků vynakládaných na protidrogovou politiku města Brna atd.

Strategický plán sociálního začleňování města Brna pro období 2016 – 2019

Strategický plán sociálního začleňování města Brna pro období 2016 – 2019 je komplexním návrhem řešení sociální inkluze v Brně, který v jednotlivých kapitolách podrobně popisuje oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, dluhové problematiky, sociálních služeb i obecně podpory sociální soudržnosti a rozvoje obce či regionu.  Dokument vychází z reálných potřeb občanů města Brna a při jeho tvorbě byla sledována synergie s již přijatými strategickými dokumenty města, např. Komunitním plánem sociálních služeb města Brna, Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, Integrovanou strategií rozvoje Brněnské metropolitní oblasti, Koncepcí prevence kriminality ve městě Brně na léta 2013 – 2016, apod.

UrbanAdapt - klimatická změna

Město Brno si je vědomo rizika v souvislosti s klimatickou změnou. Rostoucí rizika spojená se změnou klimatu v urbánních oblastech zvyšují jejich zranitelnost a mohou mít rozsáhlé negativní dopady na kvalitu života obyvatel (bezpečnost, zdraví, výdělek a majetek), jakož i na národní ekonomiku, ekosystémy a přírodní kapitál. Proto se na začátku roku 2015 Brno zapojilo prostřednictvím Kanceláře strategie města jakožto neoficiální partner do projektu UrbanAdapt – adaptace města na klimatické změny – www.urbanadapt.cz.
Cílem projektu UrbanAdapt  je reagovat na možné dopady změny klimatu ve městech, spustit a rozvíjet proces přípravy adaptačních strategií měst, navrhnout a vyhodnotit vhodná adaptační opatření ve vybraných urbánních oblastech (Praha, Brno, Plzeň) v České republice za podpory ekosystémově založených přístupů. Projekt rozvíjí spolupráci akademického sektoru a nevládních organizací s cílovými městy.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 25.01.2021 16:24
  • Datum poslední aktualizace: 25.01.2021 16:24
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design