Česky CZEnglish EN

Informativní zpráva o realizaci programu protidrogové politiky města Brna r. 2006

  Drogy představují pro Českou republiku závažné společenské riziko, které negativně ovlivňuje základní hodnoty jednotlivce, rodiny a celé společnosti. Společnost k  těmto látkám zaujímá velmi rozdílné postoje, od výrazné tolerance v případě alkoholu a tabáku až po úplnou netoleranci v případě nezákonných drog. Problém drog tolerovaných i netolerovaných je třeba řešit komplexně. Izolované strategie se ukazují z hlediska výsledné efektivity jako neúčinné.

  Hlavním cílem protidrogové politiky města Brna je zejména zapojit do prevence zneužívání drog celou společnost. Vytvářet odpovídající spektrum nabídek pozitivních alternativ zneužívání drog prostřednictvím poskytování informací, výchovy ke zdravému životnímu stylu a aktivnímu využití volného času pro mladé lidi. Je důležité nabídnout jedincům a rodinám, kteří přijdou do styku s alkoholem a drogami a řeší problémy spojené s jejich zneužíváním, odpovídající dostupnou a kvalifikovanou profesionální pomoc (léčba, resocializace).

  V minulosti byla společnost zaměřena na prevenci nelegálních drog. Alkohol a tabák jako návyková látka byla opomíjena. V současnosti se jeví prevence užívání drog tolerovaných (alkohol, tabák) jako priorita především v cílové populaci děti a mládež.

  Město Brno se v rámci protidrogové politiky bude věnovat užívání návykových látek tolerovaných v cílové populaci děti a mládež se zaměřením na předcházení vzniku závislosti specifickou primární prevencí.

  Nestátní organizace ve městě Brně vnímají rovněž potřebu věnovat zvláštní pozornost prevenci užívání alkoholu a tabáku.

Situace ve městě Brně – nelegální drogy

  Stávající situace  užívání návykových látek netolerovaných ve městě Brně je sledována a pravidelně monitorována. Jedná se o klientelu, která vyhledá konkrétní zařízení a požádá o pomoc, případně má zájem se léčit. Nelze podchytit tzv. skrytou populaci, tj. klienty, kteří nemají zájem nebo nechtějí pomoc vyhledat a následně se léčit. 

1.  Počet nově evidovaných uživatelů drog v L/K centrech v Brně je stejný od roku 2004.

2.  Zastoupení drog:

 • § Absolutně převažuje pervitin – 73% z nově evidovaných uživatelů drog.
 • § Heroin – 18,7%.

Tento údaj je pravděpodobně zkreslený. Uživatelé heroinu totiž nejsou seriózně evidováni, protože  převážně přísluší k romskému etniku. Romové nevyužívají služeb nízkoprahových kontaktních center s výjimkou metadonové substituce.

Statistické údaje nemáme, drogová scéna v romském etniku není zmapována.

3.  Věková struktura:

Věková struktura uživatelů drog udržuje příznivý trend. V nejmladší věkové skupině do 15 let a ve věkové skupině 15 - 19 let počty mírně stouply, přesto však 80% vykázaných klientů je ve věku nad 20 let. Jedná se však o uživatele, kteří vyhledali nějakou formu intervence, vesměs o klienty závislé, nikoli pouze experimentující.

Podíl  adolescentů stagnuje, mládež preferuje drogy taneční. Subpopulace uživatelů tvrdých drog „stárne", jsou to nezřídka klienti s mnohaletým abuzem, bez motivace k léčbě, často infikovaní hepatitidami a s pestrou somatickou i psychiatrickou symptomatologií.

Věková struktura uživatelů drog v ČR v posledních 5 letech koreluje se situací v EU.

4. Zastoupení pohlaví uživatelů drog:

Pohlaví klientů je v poměru 2,2:1 ve prospěch mužů (69% mužů, 31% žen). V rámci ČR činí poměr mužů k ženám 2:1.

Poměr počtu mužů k počtu žen ve věkové skup. 15 - 19 se však srovnal na 1 : 1. Z toho vyplývá, že dívky začínají s drogami v nižším věku nebo přinejmenším dříve vyhledávají intervenci.

5.  Aplikace drog: 

Nepříznivou skutečností je převaha injekční aplikace – u 80% evidovaných klientů. Je však nutno vzít v úvahu, že se jedná o klienty žádající o léčbu, jimž užívání drog přináší problémy. Přesto je tento údaj alarmující, protože má vzestupný trend (r.2007 – nárůst o 3%).I zde ovšem chybějí údaje o užívání heroinu v romském etniku!

Další 4% klientů užívala nitrožilně v minulosti, vlivem intervence nyní přešli na bezpečnější způsob užívání, řada z nich je však již infikovaných hepatitidou C. Pro tuto skupinu klientů je bezpečná aplikace důležitá, protože chrání ostatní před nákazou a je samotné před opětovnou infekcí hepatitidou C.

Zdroj: MUDr. Miroslava Zavřelová, KHS Brno,

  Incidence léčených uživatelů drog, Brno - 2006, 1.3.2007

  Dětská ambulance ošetřila k datu 15.6.2006 18 osob s problémem drog. Není rozlišeno o jakou drogu se konkrétně jedná.

 Zdroj: PK Brno – Bohunice

  Za první pololetí 2006 Psychiatrická léčebna Brno – Černovice ošetřila pouze dva nezletilé z důvodu užívání návykové látky (nebyla upřesněna konkrétní návyková látka). Z toho je patrné, že poptávka po detoxifikaci nezletilých osob je zanedbatelná.

Zdroj: PL Brno – Černovice

  Na základě zmapované situace v brněnské romské minoritě a vzhledem k nárůstu užívání toluenu a snižování věkové hranice konzumentů, bylo nutné navrhnout systémové řešení problému ve spolupráci se zástupci romských aktivit ve městě Brně tak, aby problémový uživatel návykových látek byl po absolvování navrženého programu úspěšný a schopný uplatnit získané  dovednosti v běžném životě. Navrhované programy poskytnou klientovi Rekvalifikaci, Resocializaci a Rodinnou terapii v návaznosti na chráněnou dílnu, dále chráněné bydlení a doléčovací program. Jedná se o česko-romský projekt, který bude realizován v časovém horizontu cca 3 roky.

  Systémové řešení zmíněného problému v romské minoritě bylo zahájeno v prosinci 2006 vzděláváním budoucích romských terapeutů. Finanční prostředky byly získány ze sociálních fondů EU (ESF) z ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt realizuje nestátní organizace.

Situace ve městě Brně – legální drogy

 alkohol

Osoby zadržené na protialkoholní stanici (nezletilý)

r. 2006 – 18

z toho studenti   12

  učni   2

  ústavní péče   2

  bez pracovního poměru   2

Osoby zadržené na protialkoholní stanici (nezletilý)

r. 2007 (leden, únor) – 4

z toho studenti   3

  učni   0

  ústavní péče   1

  bez pracovního poměru   0

  Je třeba rozlišovat experiment, příležitostné pití, opakované pití, pravidelné pití a závislost na alkoholu. Varující je věk uživatelů alkoholu a výskyt opilosti na druhém stupni ZŠ. Vliv na konzumaci alkoholu především v cílové populaci děti a mládež má společnost, která je obecně tolerantní k užívání alkoholu. Dále je to rodina, vrstevníci a prostředí, ve kterém se děti a mládež nachází. Situaci nelze přeceňovat, ani podceňovat. 

  Protidrogová politika města Brna se zaměří na specifickou primární prevenci v souvislosti s aktuálním stavem užívání alkoholu  především v cílové populaci děti, mládež a mladí lidé.

Zdroj: Odbor zdraví MMB

Situace ve městě Brně – legální drogy

 tabák

  Výrazná tolerance společnosti k užívání tabákových výrobků vede k častému výskytu kouření cigaret dětmi a mládeží. Věková hranice se snižuje, je zaznamenáno i denní kouření. Kouří chlapci i dívky. V romské minoritě je věková hranice nižší, výskyt pravidelných kuřáků (děti a mládež) je vyšší.

  Protidrogová politika města Brna se zaměří na specifickou primární prevenci v souvislosti s aktuálním stavem užívání tabáku  především v cílové populaci děti, mládež a mladí lidé.

Financování protidrogové politiky města Brna

  Odbor zdravotnictví/od. r. 2007 Odbor zdraví má v posledních 5-ti letech stabilní finanční rozpočet. To znamená, že není zaznamenán nárůst, ani pokles finančních prostředků na financování aktivit souvisejících s činností Odboru zdravotnictví/zdraví. Město Brno financuje detoxifikaci v Brně – Černovicích v rámci specializovaného oddělení. Jedná se o klienty motivované. Dále je financována Linka naděje v Brně Bohunicích (Fakultní nemocnice, Psychiatrická klinika) a specializovaná lůžka na detoxifikaci pacientů z důvodu stavu života ohrožujícího, kteří jsou hospitalizováni nebo přijímáni ve fakultní nemocnici na centrálním příjmu. V tomto případě se zpravidla nejedná o klienty motivované.

  Sem patří rovněž financování protidrogové politiky města Brna. Z finančních prostředků je nutno financovat projekty, které se zabývají

 • - primární prevencí,
 • - sekundární prevencí,
 • - terciární prevencí,
 • - následnou péčí.

Schválené finanční prostředky na protidrogovou politiku města Brna  r. 2007 – 4.948.000,- Kč

Organizace, které se podílí na primární, sekundární a terciární prevenci ve městě Brně

 • Nestátní, neziskové, církevní

 o.s. LOTOS (nefinancováno městem Brnem)

Komplexní péče o klienta se závislostí na alkoholu a rodinné příslušníky

- chráněné bydlení (byty na půl cesty),

- poradenství,

- program pro rodiny,

- podporované zaměstnávání (podpora při výběru a hledání vhodného pracovního místa, pomoc s orientací na trhu práce, nácvik dovedností prospěšných při hledání zaměstnání, sociální a pracovněprávní poradenství, právní poradenství, pomoc s vyřizováním dokumentů, zprostředkování kontaktů – př. úřady práce, vyhledávání dalších možností ke zvýšení či rozšíření kvalifikace),

- krizový telefon (nová služba).

 A-kluby ČR, o.p.s. (financováno dlouhodobě)

Motivace klienta k léčbě (především závislost na alkoholu)

specifická primární prevence na školách

od r. 1997 místní šetření na školách ve městě Brně zaměřené na užívání návykových látek, postojů k užívání návykových látek aj.

 o.s. RATOLEST (financováno dlouhodobě)

Prevence soc. patologických jevů u dětí a mládeže se zaměřením na neorganizovanou mládež, sociálně potřebnou mládež a práce s romskou mládeží (nízkoprahové kluby, terénní práce),

volnočasové aktivity.

 o.s. Plán B (financováno opakovaně)

Prevence soc. patologických jevů u dětí a mládeže se zaměřením na neorganizovanou mládež (nízkoprahový klub, terénní práce), volnočasové aktivity.

 TEEN CHALLENGE Brno (financováno dlouhodobě)

církevní organizace

Práce s klientem závislým na návykových látkách, motivace k léčbě, sociální servis.

Prevence sociálně patotologických jevů u dětí a mládeže se zaměřením na neorganizovanou mládež a děti a mládež ze sociálně slabých a nepřizpůsobených rodin (Dětské centrum).

 Podané ruce, o.s. (financováno dlouhodobě)

Komplexní péče o klienta s problémem užívání návykových látek netolerovaných a rodinné příslušníky

 • - doléčovací centrum JAMTANA,
 • - terapeutická komunita Pocestný mlýn,
 • - denní psychoterapeutické centrum ELYSIUM,
 • - kontaktní centrum DRUG AZYL,
 • - mobilní K-centrum, terénní práce,
 • - speciální prevence.
 • Státní organizace

 Psychiatrická léčebna, Brno-Černovice (financováno dlouhodobě)

Detoxifikace motivovaných klientů.

 Psychiatrická klinika, Brno-Bohunice  (financováno dlouhodobě)

Linka naděje, detoxifikace na specializovaných lůžkách (stavy života ohrožující), krátkodobá, střednědobá léčba.

Co se podařilo ve městě Brně

- Vybudovat dětské centrum (Teen Challenge),

- spolupracovat se zástupci romských aktivit ve městě Brně,

- zahájit vzdělávání budoucích romských terapeutů (o.s. Krok ve spolupráci s katedrou sociální pedagogiky Pedagogické Fakulty MU),

- bezplatně pořádat odborné semináře pro odbornou veřejnost a studenty.

Potřeby města Brna

- Vybudovat další dětská centra pro děti a mládež ze sociálně slabých a nepřizpůsobených rodin,

- vybudovat další nízkoprahové kluby pro neorganizovanou mládež,

- vybudovat Romskou resocializační komunitu a návazné programy (cílová populace od 15 roků),

- realizovat projekt Sunflower Garden – Slunečnicová zahrada, může efektivně pracovat s klienty z romské minority do 15-16 roků a jejich rodinnými příslušníky.

Zaměřit se na 

- specifickou primární prevenci (tabák, alkohol) v cílové populaci děti a mládež,

- finanční podporu specifické prevence v souladu s potřebami města Brna a dle zákona 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

Závěr

  Rychlé sociální a ekonomické změny, chudoba, bezdomovectví a izolace zvýšily pravděpodobnost, že alkohol a drogy budou hrát významnou destruktivní roli v životech mnoha dnešních mladých lidí. Přesto počet nově evidovaných uživatelů drog ve městě Brně je stejný od roku 2004. Je zapotřebí se věnovat specifické primární prevenci s ohledem na předcházení vzniku závislostí na návykových látkách (tolerovaných i netolerovaných) a udržení stávající situace.

  Aktuálním problémem je ohrožení dětí, mládeže a mladých lidí v romské minoritě. Narůstá počet bezprizorní mládeže, která je velmi riziková ve smyslu výskytu sociální patologie. Užívání toluenu v této cílové populaci je zapotřebí věnovat mimořádnou pozornost.

  Navrhované česko-romské  projekty by mohly poskytnout komplexní péči problémovému uživateli návykových látek s ohledem na specifické zvláštnosti romského etnika. Cílová populace od 15 roků.

  Projekt Sunflower Garden (Slunečnicová zahrada) může efektivně pracovat s klienty do 15-16 roků a jejich rodinnými příslušníky v uvedené cílové populaci romské minority.

Brno, dne 3.4.2007

Zpracoval:

Mgr. Dimitrovka Štandlová, protidrogový koordinátor MMB

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 04.04.2011 16:04
 • Datum poslední aktualizace: 04.04.2011 16:04
 • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna 1 Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design