Česky CZEnglish EN

Podrobnosti k příspěvku na roční předplatní jízdenku MHD

Zavedení nového dotačního programu na podporu nákupu elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101 bylo schváleno Zastupitelstvem města Brna 11. října 2016 (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy). Podrobná úprava pravidel pro tento konkrétní dotační program byla schválena Radou města Brna 8. listopadu 2016 (Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro program „Podpora nákupu elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101“).

Jakého typu jízdenky se příspěvek týká

Příspěvek bude poskytován při zakoupení roční předplatní základní nepřenosné jízdenky pro zóny 100 + 101 v elektronické formě. Tuto elektronickou jízdenku je možné zakoupit od ledna 2017 v nově zřízeném e-shopu (prostřednictvím modulu Předplatní jízdenka).

E-shop je dostupný na internetové adrese www.brnopas.cz , na kterou je přístup ze stránek DPMB (www.dpmb.cz  ), Kordisu (www.idsjmk.cz  ) i města Brna (www.brno.cz ). Dopravní podnik zřídil na Novobranské 18 kontaktní pracoviště, kde zákazníkům, kteří to budou potřebovat, pomohou a poradí se zřízením účtu a registrací. Další podrobnosti najdete v sekci Kontakty

Výše příspěvku

Výše příspěvku na jednoho žadatele byla určena částkou 1.425 Kč za období jednoho roku. Tato částka bude po kontrole splnění všech podmínek dotačního programu převedena žadateli bezhotovostně na účet, který uvede v žádosti.

Kdo může o příspěvek žádat

Způsobilým žadatelem je fyzická osoba, která splňuje všechny níže uvedené podmínky:

a) je držitelem elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101,

b) je poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve statutárním městě Brně,

c) není od poplatkové povinnosti zcela osvobozena na základě platné obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

a

d) nemá splatný nedoplatek na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vůči statutárnímu městu Brnu (poplatek za svoz odpadu musí být podle vyhlášky uhrazen nejpozději do 31. května příslušného roku), a

e) nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu statutárního města Brna (bezdlužnost), tedy městu Brnu, jeho městským částem a organizacím městem a městskými částmi zřizovaným či založeným.

Všechny výše uvedené podmínky musí žadatel splňovat ke dni podání žádosti a současně ke dni rozhodnutí o žádosti s výjimkou podmínky uvedené pod písm. d), kterou je nutno splnit nejpozději do dne rozhodnutí o žádosti.

Kdy podat žádost o příspěvek

Žádost o poskytnutí příspěvku lze podat od ledna 2017.

Žádosti o poskytnutí příspěvku budou přijímány a posuzovány v průběhu celého kalendářního roku.

Žádost o dotaci je však nutno podat nejpozději do 60 dnů ode dne zakoupení elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky pro zóny 100 a 101.

Prvním dnem této lhůty je kalendářní den následující po dni, kdy byla zakoupena jízdenka (tj. ode dne, kdy byla zaplacena). Pokud poslední den lhůty dopadá na sobotu, neděli nebo svátek, pak je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.

Žadatel může v jednom kalendářním roce čerpat příspěvek maximálně jednou.

Žádost, u které nebude dodržen termín pro podání žádosti, nebude posuzována z hlediska způsobilosti žadatele a žádosti nebude vyhověno.

Jak podat žádost o příspěvek

Žádost o dotaci se podává elektronicky po zakoupení elektronické jízdenky v e-shopu. Žadatel nemusí nikam chodit, žádost bude odeslána elektronicky.

Ověřené identifikační údaje žadatele a další nezbytné údaje (např. o jízdence) se do žádosti automatizovaně vygenerují z ověřeného uživatelského účtu e-shopu.

Žadatel vyplní pouze údaje o bankovním účtu pro zaslání příspěvku a dále nepovinné údaje, kterými jsou telefonní číslo žadatele a případná doručovací adresa.

Nezbytnou přílohou žádosti je návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku, který bude automatizovaně vygenerován z údajů uvedených v žádosti.

Oba dokumenty (tj. žádost o poskytnutí příspěvku i návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku) žadatel odešle elektronicky z e-shopu přímo Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna. Bezprostředně po přijetí žádosti Magistrátem města Brna přijde na e-mail žadatele potvrzení o přijetí jeho žádosti s přiloženými zaslanými dokumenty ve formátu pdf.

Žádost, u které nebude dodržena forma uvedená výše, nebude posuzována z hlediska způsobilosti žadatele a žádosti nebude vyhověno.

Posouzení žádosti a rozhodnutí o poskytnutí příspěvku

Odbor životního prostředí MMB posoudí podanou žádost z hlediska dodržení formálních náležitostí, dodržení termínu podání a způsobilosti žadatele a následně rozhodne o poskytnutí příspěvku.

O žádosti je rozhodováno bezodkladně, nejpozději do 90 dnů od podání. Výjimkou budou žádosti podané v termínu od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017, o kterých bude rozhodnuto nejpozději do 180 dnů od podání.

Příspěvek může být poskytnut pouze způsobilým žadatelům, kteří splní všechny podmínky pro jeho poskytnutí. V případě schválení žádosti zašle Odbor životního prostředí MMB elektronicky podepsanou smlouvu o poskytnutí příspěvku žadateli (příjemci) na e-mail uvedený v žádosti. Příspěvek bude následně poukázán na bankovní účet uvedený v žádosti.

Příspěvek může být způsobilému žadateli poskytnut pouze jednou za období jednoho roku.

Není-li žádosti o poskytnutí příspěvku vyhověno, sdělí Odbor životního prostředí MMB bez zbytečného odkladu tuto skutečnost písemně žadateli spolu s důvodem nevyhovění žádosti.

Použití příspěvku

Poskytnutá dotace je určena jako příspěvek na nákup elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101.

Jestliže příjemce příspěvku vrátí elektronickou základní nepřenosnou roční předplatní jízdenku pro zóny 100 a 101 před koncem její platnosti, jedná se o porušení podmínek pro využití příspěvku. Příjemce je v takovém případě povinen vrátit příspěvek v plném rozsahu na účet města Brna v termínu do 30 dnů od vrácení elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky pro zóny 100 a 101.

Příjemce se dopustí porušení podmínek pro využití příspěvku, pokud nesplňoval ke dni rozhodnutí o příspěvku podmínky způsobilého žadatele. Příjemce je v takovém případě povinen na výzvu Odboru životního prostředí MMB vrátit příspěvek v plném rozsahu na účet města Brna v termínu do 30 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení příspěvku.

Dokumenty ke stažení

 
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.02.2017 07:18
  • Datum poslední aktualizace: 03.02.2017 07:18
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design