Česky CZEnglish EN

Koncept územního plánu musí být posouzen z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území, jestliže tento požadavek uplatní dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadaní.
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako dotčený orgán uplatnil uvedený požadavek při projednání zadání územního plánu, bylo proto zpracováno Vyhodnocení vlivu konceptu Územního plánu města Brna na udržitelný rozvoj území a bude projednáno současně s konceptem územního plánu.

Vyhodnocení vlivů konceptu připravovaného ÚpmB na udržitelný rozvoj území

Příloha 1 :

Posouzení vlivu konceptu připravovaného ÚPmB na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Z důvodu naplnění požadavků judikatury Nejvyššího správního soudu na dostatečné vyhodnocení synergických a kumulativních vlivů územně plánovací dokumentace byla v roce 2014 pořízena studie „Doplnění vyhodnocení vlivů 3 variant konceptu nového ÚPmB na životní prostředí o vyhodnocení synergických a kumulativních vlivů“, Amec, s.r.o. Studie nebyla veřejně projednaná a bude sloužit jako podklad pro Doplněk vyhodnocení vlivu Návrhu ÚPmB na životní prostředí.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.04.2019 12:18
  • Datum poslední aktualizace: 09.04.2019 12:18
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design