Česky CZEnglish EN

Vážení občané města Brna,

 

dovolte, abychom Vás informovali o dalším postupu při přípravě nového Územního plánu města Brna.

Nejdříve je třeba uvést, že město Brno má v současné době platný Územní plán města Brna. Od roku 1994,  kdy byl schválen, se však zásadně změnily podmínky společenské, ekonomické a demografické; některé dopady překotných změn, zejména transformace ekonomiky, intenzívního rozvoje nákupních center, vstupu komerce do oblasti sportu a rekreace a skokového rozvoje automobilismu stejně jako dopady suburbanizace, nebylo možno na začátku 90. let minulého století předpokládat. Každé město přitom potřebuje pro svůj rozvoj kvalitní územní plán. Dobrý územní plán určující dlouhodobý rozvoj města zvyšuje jeho prestiž, rating i atraktivitu pro investory. Pro obyvatele města přináší jistotu o tom, jak se budou městské prostředí i životní podmínky ve městě vyvíjet. Jak již bylo uvedeno výše, původní odhad vývojových trendů se postupně odchyloval od skutečnosti, což zvyšovalo tlak na pořizování dílčích změn územního plánu. Zastupitelstvo města Brna proto schválilo záměr pořídit pro Brno nový územní plán.

Hlavním cílem nového územního plánu je trvale udržitelný rozvoj a prosperita města Brna. Pro tento cíl je třeba vytvořit v územním plánu podmínky širokou nabídkou rozvojových ploch, návrhem kvalitní dopravní obsluhy území s vazbami na region, vytvořením podmínek pro zlepšení  životního prostředí, ochranou přírodních a krajinných hodnot i podporou revitalizace zanedbaných území.

Koncept nového Územního plánu města Brna řešil rozvoj města ve 3 variantách. V průběhu vystavení konceptu od listopadu 2010 do února 2011 jste se mohli s navrženými variantami řešení důkladně seznámit a posoudit, jak se předložený koncept vypořádal se zadáním, zda splnil stanovené zásady a neodchýlil se od dlouhodobě sledované koncepce rozvoje města.

Způsob zpracování konceptu územního plánu je stanoven novým stavebním zákonem, má proto poněkud odlišnou formu i členění než platný územní plán. Dokumentace obsahuje závazné výkresy a textovou část, tzv. závaznou část územního plánu, a doplňující výkresy a text vysvětlující řešení, tzv. odůvodnění územního plánu. Koncept územního plánu pracuje s novými typy ploch, které nahrazují doposud známé funkční plochy, a formou regulativů stanoví závazně přípustné využití. V nové podobě je předkládáno i vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření.

Koncept Nového ÚPmB byl projednán a na základě výsledků projednání byly zpracovány " Pokyny pro zpracování Návrhu ÚPmB ", které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018.

Dalším krokem bude zpracování Návrhu.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 11.09.2018 15:04
  • Datum poslední aktualizace: 11.09.2018 15:04
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design