Česky CZEnglish EN
 

Statutární město Brno – Magistrát města Brna
O Z N Á M E N Í
o vyhlášení výběrového řízení č. 162/2017

Tajemník Magistrátu města Brna

vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice

vedoucí odboru

s místem výkonu práce: Kancelář marketingu a zahraničních vztahů MMB

 

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.).

Charakteristika pozice:

Tvoří a koordinuje komplexní koncepce a programy rozvoje statutárního města Brna v oblasti marketingu, cestovního ruchu a zahraničních vztahů. Řídí Kancelář marketingu a zahraničních vztahů a zodpovídá za výkon činností daných tomuto odboru Organizačním řádem MMB.

Zajišťuje komunikaci s odbornou i laickou veřejností, především v oblasti projektů města a navazujících kampaní. Spolupracuje na tvorbě hlavního strategického dokumentu města v oblasti cestovního ruchu a zahraničních vztahů města.

Zajišťuje výkon kontrolních činností odboru dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, jeho prováděcích předpisů a v souladu s požadavky interních předpisů statutárního města Brna v této oblasti.

Řídí a realizuje činnosti v oblasti marketingu a propagace města. Zodpovídá za oblast rozvoje cestovního ruchu. Navrhuje účast města na veletrzích sloužících k propagaci města – cestovní ruch, zahraniční vztahy. Odpovídá za budování jednotné image města a koordinuje řízení značky (brand) města ve všech oblastech ve spolupráci s útvary MMB, příspěvkovými organizacemi, obchodními společnostmi města a dalšími institucemi. Zajišťuje přípravu a podílí se na realizaci koncepce městského marketingu, propagace a prezentace města v regionálním i mezinárodním kontextu.

Koordinuje spolupráci města při tvorbě a řízení regionální značky s Jihomoravským inovačním centrem, JMK a dalšími partnery v návaznosti na řízení značky Brna. Zajišťuje spolupráci města s Jihomoravským krajem, Jihomoravským inovačním centrem, agenturou CzechTourism, příslušnými ministerstvy, partnerskými městy a profesními asociacemi, v nichž je SMB členem nebo se o členství uchází.

Komplexně zajišťuje agendu propagačních předmětů města.

Zajišťuje sestavení návrhu rozpočtu, sledování, kontrolu a vyhodnocování jeho čerpání

Sleduje každoroční vývoj hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem v působnosti odboru (Turistické informační centrum Brno).

Odpovídá za včasnost zpracování, formální, obsahovou, věcnou a právní správnost materiálů včetně navrhovaných usnesení zpracovaných v rámci odboru a předkládaných k projednání samosprávným orgánům města, za soulad příslušných příloh zápisů ze schůzí RMB a zasedání ZMB se schváleným dokumentem a za formální, věcnou a právní správnost textů dokumentů, předkládaných k podpisu.

 

Bližší informace o druhu práce podá:

Ing. MgA. Barbora Podhrázská, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů, tel. č.: 542 172 219.

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 12 – platový tarif od 22.160,‑ Kč + příplatky dle nařízení vlády).

 

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu,

 • zkušenosti s place brandingem, destinačním managementem a mezinárodními vztahy,

 • zkušenosti s přípravou a řízením marketingových kampaní,

 • zkušenosti s tvorbou strategických dokumentů rozvoje města,

 • zkušenost s tvorbou rozpočtu organizace a finančním řízením organizace,

 • znalost prostředí města – odbory MMB, kulturní instituce, neziskové organizace, příspěvkové organizace města, hlavní festivaly a akce,

 • dobrá komunikační znalost AJ (min. úroveň B1),

 • výborná znalost programů MS Word, MS Excel, MS Powerpoint,

 • výborné komunikační a prezentační schopnosti,

 • schopnost samostatného jednání a vystupování, výborná organizace práce, schopnost přicházet s návrhy řešení, controlling.

 

Dále výhodou:

 • běžná znalost dalšího světového jazyka,

 • znalost principů veřejné správy a samosprávy,

 • aktivní kontakty na zásadní spolupracující instituce (např. agentura CzechTourism včetně jejích zahraničních zastoupení, MMR, Česká centra ad.).

Termín nástupu: listopad 2017

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka  

stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou:

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,

 • věk minimálně 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,

 • ovládání jednacího jazyka.

   

  Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

  jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Uveďte rovněž telefonní spojení, název a číslo výběrového řízení a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.

   

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

 • strukturovaný životopis,

 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – získání viz poznámka*),

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – ověření viz poznámka*).

 • Čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (netýká se osob narozených po 1. 12. 1971),

 • Lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., (netýká se osob narozených po 1. 12. 1971) možno dodat v průběhu výběrového řízení.

  Text Čestného prohlášení a vzor Žádosti o vydání lustračního osvědčení je k dispozici na http://www.brno.cz/  sekce Občan/Volná místa a výběrová řízení/Formuláře.

  _________________________________________________________________________

  Písemné přihlášky s příslušnými doklady vždy předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do  15. 11. 2017 (včetně) na adresu:  

  Magistrát města Brna

Personální oddělení
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

 nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.

*)Poznámka:

Výpis z evidence rejstříku trestů lze na počkání získat např. na Magistrátu města Brna, Informačním středisku, Malinovského nám. 3, dv. 011. 

Více na webových stránkách Informačního střediska MMB.

 Doklady požadované k výběrovému řízení je možno ověřit např.:

 • na Magistrátu města Brna, Informačním středisku, Malinovského nám. 3, dv. 019.,

 • na Magistrátu města Brna, Personálním oddělení, Dominikánské nám. č. 1.,

  s výjimkou listin uvedených v § 9 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. listin opatřených plastickým textem nebo otiskem plastického razítka).

 • Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo.

 • Informace k organizaci výběrových řízení včetně potřebných tiskopisů jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz ) nebo na Personálním oddělení MMB.

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Oznámení vyvěšeno dne:  31. 10. 2017

 

 

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 11.07.2018 09:15
 • Datum poslední aktualizace: 31.10.2017 14:38
 • Odpovědný útvar: Personální oddělení Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design