Česky CZEnglish EN

Informace k VŘ č. 164/2017 – pověřenec pro ochranu osobních údajů KPMB 

Změna podmínek, termín pro podání přihlášek prodloužen do 16.11.2017

Statutární město Brno – Magistrát města Brna

O Z N Á M E N Í

o vyhlášení výběrového řízení č. 164/2017

Tajemník Magistrátu města Brna

vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice

pověřenec pro ochranu osobních údajů

s místem výkonu práce: Kancelář primátora města Brna MMB

  

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.).

Charakteristika pozice:

Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů obsahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen nařízení) a další předpisy EU nebo členských států v oblasti ochrany údajů.

K základním úkolům pověřence patří zejména:

 • poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech v oblasti ochrany údajů;
 • monitorování souladu zpracování údajů s tímto nařízením, dalšími předpisy EU nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně školení pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;

 • poskytování poradenství při posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů;

 • spolupráce s dozorovým úřadem;

 • působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad.


Pověřenec implementuje a dohlíží na plnění opatření k zajištění povinností vyplývajících pro správce či zpracovatele údajů z nařízení. Tato opatření zahrnují především vhodná technická a organizační opatření k zajištění zpracování v souladu s nařízením (tzn. přijetí a dodržování příslušných interních předpisů), řádné a včasné plnění informační povinnosti ve vztahu k subjektům údajů (tzn. příprava informačních sdělení a žádostí o souhlas subjektů údajů se zpracováním údajů), vedení záznamů o všech činnostech zpracování údajů správce či zpracovatele, ohlašování případného narušení ochrany osobních údajů dozorovému úřadu a oznamování těchto případů subjektů údajů, poradenství při posuzování vlivu zpracování na ochranu osobních údajů a mnoho dalších opatření.


 Bližší informace o druhu práce podá:      

JUDr. Rostislav Obrlík, vedoucí Úseku organizačního, tel. č. 542 172 223.

Ing. Bronislav Špaček, vedoucí Odboru obrany, tel. č. 542 175 210.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 12 – platový tarif od 22.160,‑ Kč + příplatky dle nařízení vlády).

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • velmi dobrá orientace v právních předpisech, zejména v oblasti ochrany údajů,
 • orientace v právních předpisech vztahujících se k činnosti obcí,
 • velmi dobrá schopnost všestranné komunikace, vysoké pracovní nasazení, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost, samostatnost, rozhodovací schopnosti,
 • ochota se trvale vzdělávat,
 • dobrý písemný projev a komunikační schopnosti.

 Dále výhodou:

 • vzdělání v oboru právo nebo IT,
 • praxe v oblasti ochrany osobních údajů,
 • znalost informačních systémů veřejné správy,
 • znalost principů veřejné správy,
 • praxe ve veřejné správě,
 • zkušenosti s jednáním s veřejností,
 • běžná znalost alespoň jednoho světového jazyka (angličtina, němčina, francouzština, ruština). 

Termín nástupu: ihned nebo dle dohody


Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka

stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou:

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

 Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Uveďte rovněž telefonní spojení, název a číslo výběrového řízení a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.

 K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

 • strukturovaný životopis,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – získání viz poznámka*),
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – ověření viz poznámka*).

___________________________________________________________________________

Písemné přihlášky s příslušnými doklady vždy předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 16. 11. 2017  (včetně) na adresu:  

Magistrát města Brna

Personální oddělení
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.

*)Poznámka:


Výpis z evidence rejstříku trestů lze na počkání získat např. na Magistrátu města Brna, Informačním středisku, Malinovského nám. 3, dv. 011. 

Více na webových stránkách Informačního střediska MMB.

Doklady požadované k výběrovému řízení, je možno ověřit např.:

 • na Magistrátu města Brna, Informačním středisku, Malinovského nám. 3, dv. 019.,
 • na Magistrátu města Brna, Personálním oddělení, Dominikánské nám. č. 1.

s výjimkou listin uvedených v § 9 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. listin opatřených plastickým textem nebo otiskem plastického razítka).

Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo.


Informace k organizaci výběrových řízení včetně potřebných tiskopisů jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz ) nebo na Personálním oddělení MMB.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Oznámení vyvěšeno dne: 1. 11. 2017


 

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 11.07.2018 09:15
 • Datum poslední aktualizace: 01.11.2017 10:17
 • Odpovědný útvar: Personální oddělení Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design