Česky CZEnglish EN
 

Statutární město Brno – Magistrát města Brna

O Z N Á M E N Í

 o vyhlášení výběrového řízení č. 165/2017

 Tajemník Magistrátu města Brna

 vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice

 manažer kybernetické bezpečnosti

 s místem výkonu práce: Kancelář primátora města Brna MMB

 

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.).

 

Charakteristika pozice:

Navrhuje systém zabezpečující ochranu dat i celých systémů, navrhuje systém zálohování dat a jejich realizaci. Zajišťuje agendu „manažera kybernetické bezpečnosti“ dle platné legislativy.

Odpovídá za systém řízení bezpečnosti informací (ISMS – Information Security Management System). Řídí zpracovávání bezpečnostní politiky. Odpovídá za zveřejnění bezpečnostní politiky dotčeným osobám. Udržuje aktuálnost bezpečnostní politiky. Změny v této politice navrhuje manažer kybernetické bezpečnosti společně s výborem pro řízení kybernetické bezpečnosti a předkládá je ke schválení. Odpovídá za zavedení procesů ke sledování a vyhodnocování souladu skutečného stavu informační bezpečnosti s příslušnou dokumentací, a to v součinnosti s výborem pro řízení kybernetické bezpečnosti. Pro tyto účely stanoví manažer kybernetické bezpečnosti KPI a harmonogram pravidelných auditů. Zpracovává a pravidelně aktualizuje analýzu rizik informačních aktiv. Navrhuje strategii rozvoje informační bezpečnosti ve spolupráci s architektem kybernetické bezpečnosti. Pravidelně informuje výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti o stavu informační bezpečnosti. V rámci pravomoci definované výborem pro řízení kybernetické bezpečnosti přijímá konkrétní opatření v případě bezpečnostních událostí nebo incidentů.

 

Bližší informace o druhu práce podá:      

Ing. Jaromír Emmer, vedoucí Odboru městské informatiky, tel. č. 542 173 340.

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 12 – platový tarif od 22.160,‑ Kč + příplatky dle nařízení vlády). 

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • praxe s řízením bezpečnosti informací nejméně tří let,
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • znalost správy informačních systémů nad 300 uživatelů,
 • velmi dobrá orientace v právních předpisech, zejména v oblasti ochrany údajů,
 • orientace v právních předpisech vztahujících se k činnosti obcí,
 • velmi dobrá schopnost všestranné komunikace, vysoké pracovní nasazení, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost, samostatnost, rozhodovací schopnosti,
 • ochota se trvale vzdělávat,
 • dobrý písemný projev a komunikační schopnosti.

 Dále výhodou:

 • vzdělání v IT se zaměřením na kyberbezpečnost,
 • certifikáty nebo doklady o školeních z oblasti ISMS,
 • znalost informačních systémů veřejné správy,
 • znalost principů veřejné správy,
 • praxe ve veřejné správě,
 • zkušenosti s jednáním s veřejností,
 • běžná znalost alespoň jednoho světového jazyka (angličtina, němčina, francouzština, ruština),

Termín nástupu: ihned nebo dle dohody

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka

stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou:

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Uveďte rovněž telefonní spojení, název a číslo výběrového řízení a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení. 

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

 • strukturovaný životopis,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – získání viz poznámka*),
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – ověření viz poznámka*).

___________________________________________________________________________

Písemné přihlášky s příslušnými doklady vždy předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 15. 11. 2017  (včetně) na adresu:  

Magistrát města Brna

Personální oddělení
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.

 *)Poznámka:

Výpis z evidence rejstříku trestů lze na počkání získat např. na Magistrátu města Brna, Informačním středisku, Malinovského nám. 3, dv. 011. 

Více na webových stránkách Informačního střediska MMB.

Doklady požadované k výběrovému řízení, je možno ověřit např.:

 • na Magistrátu města Brna, Informačním středisku, Malinovského nám. 3, dv. 019.,
 • na Magistrátu města Brna, Personálním oddělení, Dominikánské nám. č. 1.

s výjimkou listin uvedených v § 9 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. listin opatřených plastickým textem nebo otiskem plastického razítka).

Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo.

Informace k organizaci výběrových řízení včetně potřebných tiskopisů jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz ) nebo na Personálním oddělení MMB.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Oznámení vyvěšeno dne: 31. 10. 2017

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 11.07.2018 09:15
 • Datum poslední aktualizace: 31.10.2017 15:18
 • Odpovědný útvar: Personální oddělení Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design