Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Výstavba, rekonstrukce, územní plánování

     


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
083
3 Pojmenování (název) životní situace.
Stavební povolení pro komunikační stavby.
4 Základní informace k životní situaci
Žádost o stavební povolení pro komunikace musí být podána na příslušném formuláři.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Stavebník (investor), příp. zplnomocněný zástupce
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost o stavební povolení podle povahy stavby musí obsahovat:

- Jméno (název),

- adresa (sídlo)stavebníka

- u právnické osoby je vhoné předložit výpis z obchodního rejsříku (IČO)

- druh, účel, místo stavby,

- předpokládaný termín dokončení stavby,

- u dočasné stavby dobu jejího trvání,

- parcelní čísla a druhy stavebních pozemků a všech dalších dotčených pozemků,

- jméno (název), adresa a oprávnění zpracovatele projektové dokumentace stavby a způsob provedení stavby (dodavatelsky). Pozor stavbu a úpravu komunikace nelze provádět svépomocí.

- základní údaje o stavbě,

- seznam a adresy účastníků stavebního řízení, kteří jsou stavebníkovi známi (u liniových staveb s velkým počtem účastníků řízení se seznam a adresy účastníků neuvádějí),

- orientační náklad na provedení stavby,

K žádosti se připojují:

– doklad jímž stavebník prokazuje vlastnické právo k pozemku nebo právo založené smlouvou provést stavbu anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

- projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou v oboru dopravní stavby ve třech vyhotoveních,

- doklady o jednání s účastníky stavebního řízení, pokud byla předem o stavbě vedena.

- závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření, souhlasy, příp. jiná opatření dotčených orgánů st. správy vyžadovaná zvlášť. předpisy

- plán kontrolních prohlídek stavby

- územní rozhodnutí nebo doklad toto rozhodnutí nahrazující,

Veškeré podmínky pro povolování staveb jsou vymezeny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádů ve zněním pozdějších předpisů a vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Obsah projektové dokumentace je podrobně upraven v ust.§18 vyhl.č.132/1998 Sb.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost lze zaslat poštou, případně osobně doručit na podatelnu Magistrátu města Brna, Odboru do-pravy, Kounicova 67, II. podlaží, dv.č. 205.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Stavební povolení pro komunikace a jejich součásti řeší vždy příslušný speciální stavební úřad následovně:

- Dálnice a rychlostní komunikace – Ministerstvo dopravy a spojů ČR;

- Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy

- Silnice II., III. třídy a místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy) – Magistrát města Brna, Odbor dopravy;

- Ostatní místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace - příslušný úřad městské části.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Stavební povolení pro komunikace a jejich součásti lze vyřídit:
- pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace dopravně významné na Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, oddělení pozemních komunikací, Kounicova 67, Brno, III. podlaží, dv.č. 322,325,327a a 303
V úřední dny:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 h,
pátek 8:00 – 12:00 h.
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona;
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, Brno nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách Odboru dopravy MMB:

Dalsi informace a formuláře naleznete zde

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za vydání rozhodnutí o stavebním povolení pro komunikace se správní poplatky vyměřují dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.(položka 16 aktuál. sazebníku, pozor - nebytový objekt!)
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
uvedeno ve formuláři žádosti o stavební povolení pro komunikace a jejich součásti – k dispozici fyzicky na Odboru dopravy MMB nebo na internetu stránkách Odboru dopravy MMB.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost o stavební povolení pro komunikace nelze vyřídit elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
- Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona,

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
18 Jaké jsou související předpisy
- Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů,

- Autorizace architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

- Technické požadavky na stavební výrobky,

- Posuzování vlivů na životní prostředí (E.I.A.),

- Katastr nemovitostí,

- Ochrana zemědělského půdního fondu,

- Užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

- Správní řád
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
V případě vydání rozhodnutí Magistrátem města Brna, Odborem dopravy je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na MMB, Odbor dopravy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotí-novo nám. 3/5, Brno.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce vůči žadateli za nedodržení podmínek stavebního povolení pro komunikace, vydaných v rozhodnutí, se řídí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 170,179,180,181,..
22 Další informace
Z internetových stránek Odboru dopravy MMB

Dalsi informace a formuláře naleznete zde
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Příslušné informace lze získat i na speciálních stavebních úřadech Úřadů městských částí a Krajském úřadu JmK, Odboru dopravy.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Za správnost návodu odpovídá Odbor dopravy MMB, oddělení pozemních komunikací a speciální stavební úřad.
26 Kontaktní osoba
Pospíšek Pavel,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
05. 04. 2011
28 Popis byl naposledy aktualizován
26. 05. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.05.2012 09:08
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design