Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Výstavba, rekonstrukce, územní plánování

     


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
074
3 Pojmenování (název) životní situace.
Rozhodnutí v pochybnostech o tom, že jde o součást zemědělského půdního fondu.

4 Základní informace k životní situaci
Nesoulad mezi zápisem v katastru nemovitostí a skutečným stavem.

MMB Odbor VLHZ jako orgán ochrany ZPF podle § 1 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF rozhoduje v pochybnostech o tom, že jde o součást ZPF.

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která prokáže právní zájem.

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Řízení se zahajuje na návrh nebo z moci úřední správním orgánem.

Při jeho vydání se použijí ustanovení podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení.7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemná žádost s přílohami, u náročnějších případů doporučena osobní návštěva.

8 Na které instituci životní situaci řešit
Uvedené činnosti vykonává na správním území města Brna Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, oddělení zemědělství.9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
oddělení zemědělství
Kounicova 67
601 67 Brno
IV. poschodí, místnost
- Ing. Tomáš Matějík, dv.č. 414, tel.: 54217 4030, fax: 542174 4017, e-mail: matejik.tomas@brno.cz
- Ing. Jana Siegelová, dv.č. 414, tel.: 54217 4030, e-mail: siegelova.jana@brno.cz
- p. Lenka Srbová, 408, tel.: 54217 4033, e-mail: srbova.lenka@brno.cz
podatelna Odboru VLHZ MMB dv.č. 417
Úřední dny:
- pondělí 8 00 - 17 00
- středa 8 00 - 17 00
- pátek 8 00 - 12 00
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Písemná žádost s následujícími přílohami:

- výpis z listu vlastnictví,

- snímek katastrální mapy,

- stavební povolení, kolaudační rozhodnutí aj.,

- geometrický plán (pokud se jedná o část pozemku),

- souhlasné vyjádření vlastníka pozemku,

- doklady, o které se pochybnost opírá,

- vyjádření stavebního úřadu k využití pozemku,

a další doklady podle povahy žádosti,

Stejné podklady si opatří orgán ochrany ZPF, jestliže rozhoduje z moci úřední.

Pozn.: U nepovolených staveb nelze ustanovení o pochybnostech použít a musí proběhnout řízení o jejich dodatečném povolení. V rámci řízení o dodatečném povolení staveb Odbor VLHZ MMB je dotčeným orgánem státní správy na úseku ochrany ZPF. Je nutné jej požádat o vydání souhlasu - závazného stanoviska k odnětí pozemku ze ZPF postupem podle ust. § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Zákonem nejsou předepsány.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky se nevyměřují, mimo poplatek za případné místní šetření (zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,pol.č. 20).

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Obecná úprava dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení,

(do 30-ti dnů, ve složitých případech až 60 dnů)

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Vždy: Navrhovatel, vlastník pozemku.

15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Účast na místním šetření (pokud je nařízeno).

16 Elektronická služba, kterou lze využít
Je třeba písemné formy všech úkonů, elektronicky zaslání z datové schránky příp. osobního jednání.

Pro informace

e-mail: matejik.tomas@brno.cz, siegelova.jana@brno.cz,srbova.lenka@brno.cz

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství je orgánem státní správy (mimo jiné) na úseku ochrany zemědělského půdního fondu. Jeho činnost upravuje speciální zákon

- zákon ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF ve znění pozdějších předpisů18 Jaké jsou související předpisy
- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení

- zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR

- vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajinyDále předpisy Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva

zemědělství ČR a další. Podrobně uvedeno na informační stránce úřadu

pod adresou: www2.brno.cz - prezentace města - Magistrát – OVLHZ - přehled činností - související předpisy.19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ust. § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno.

20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokuty až do výše pětisetnásobku minimální mzdy (§ 20 zákona ČNR č. 334/1992 Sb.).

21 Nejčastější dotazy
Platí se odvody?

Odpověď: Ne.

Může se rozhodnout o pouze o části pozemku?

Odpověď: V pochybnostech je možno rozhodnout pouze o pozemku jako celku. Při rozhodování o části pozemku je nutný vyhotovit oddělovací geometrický plán.

Je možné rozhodnout o pozemku určeném k plnění funkci lesa a jako takový je veden v katastru nemovitostí?

Odpověď: Na tento případ nelze rozhodnutí v pochybnostech použít. Je nutné nejprve požádat orgán státní správy lesů o vydání rozhodnutí v pochybnostech podle § 3 odst. 3 zákona č. 286/1995 Sb., o lesích, že se nejedná o pozemek k určení plnění funkci lesa.

22 Další informace
Podrobnější informace o činnosti úřadu naleznete na stránkách MMB

pod adresou: www.brno.cz na stránkách prezentace města.

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR pod adresou: www.env.cz

24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Rozhodnutí v pochybnostech podle § 3 odst. 3 zákona č. 286/1995 Sb., o lesích, že se nejedná o pozemek k určení plnění funkci lesa.

25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor VLHZ MMB, JUDr. Marta Kolková - vedoucí odboru26 Kontaktní osoba
Matějík Tomáš,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
28. 06. 2016
28 Popis byl naposledy aktualizován
25. 11. 2016
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.05.2012 09:08
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design