Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Výstavba, rekonstrukce, územní plánování

     


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
068
3 Pojmenování (název) životní situace.
Vyjádření vodoprávního úřadu k územnímu řízení (§ 18 vodního zákona)
4 Základní informace k životní situaci
Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona možný, popřípadě za jakých podmínek.

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Kterákoliv fyzická nebo právnická osoba
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaného podle vodního zákona.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemná žádost s předepsanými přílohami.
8 Na které instituci životní situaci řešit
a) Dle místa realizace životní situce vodoprávní úřad Úřadu městské části statutárního města Brna v případech, kdy jsou příslušní k udělení povolení (tj. k povolení odběru povrchové nebo podzemní vody pro potřeby jednotlivých občanů - domácností a k jinému nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, s vyjímkou vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, a zřizování, změny a odstraňování vodních děl, která s tímto odběrem nebo nakládáním souvisejí

b) vodoprávní úřad Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, v ostatních případech, pokud není stanoveno jinak

c) vodoprávní úřad Jihomoravského kraje, který se vyjadřuje ke stavbám, pokud rozhodujícím způsobem ovlivňuje nakládání s vodami, ochranu vod nebo ochranu proti povodním a pokud si to vyhradí

9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, vodoprávní úřad, Kounicova 67, 601 67 Brno, 4. poschodí, dv.č. 405,406,407,420,421, 422, (podatelna OVLHZ dv. č. 417) tel.č. 542174024 nebo (klapky) 4021, 4025, 4027, 4022, 4290, 4199)
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Písemnou žádost s následujícími přílohami podle povahy záměru:

a) situační výkres současného stavu v katastrální mapě s popisem a zakreslením záměru a s vyznačením účinků na okolí, je-li záměr rozsáhlý s dopadem na široké okolí nebo jedná-li se o liniovou stavbu, též mapový podklad v měřítku 1:10000 až 1:50000,

b) stanovisko správce povodí,

c) dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření vodoprávních úřadů týkající se staveb, zařízení nebo činností, pokud se záměr týká změn těchto staveb, změn jejich užívání nebo jejich odstranění,

d) odborný posudek možného ovlivnění jakosti a množství povrchových, podzemních, případně přírodních minerálních vod, pokud se jedná o nakládání s vodami a pokud si je vodoprávní úřad vyžádá,

e) odborný posudek ovlivnění odtokových poměrů povrchových vod stavbou, zařízení nebo činnosti v území, jde-li o stavby, zařízení nebo činnosti, které mohou ovlivnit odtokové poměry a pokud si je vodoprávní úřad vyžádá

f) odborný hydrogeologický posudek ovlivnění podzemních vod nebo přírodních minerálních vod, jde-li o stavby, zařízení nebo činnosti, které mohou ovlivnit množství nebo jakost podzemních vod nebo přírodních minerálních vod a pokud si je vodoprávní úřad vyžádá,

g) další identifikační a technické údaje potřebné k posouzení záměru
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Vzor žádosti o vyjádření - příloha Vyhlášky ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení nebo souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky se nevyměřují
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
30 dnů od podání žádosti
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Vlastník nebo provozovatel vodovodů a kanalizací, např. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Povodí Moravy s.p., případně správci drobných vodních toků.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Podání je třeba uplatnit písemnou formou včetně předepsaných podkladů v příloze. Ve složitejších případech doporučujeme osobní jednání na vodoprávním úřadě
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a změně některých zákonů (vodní zákon) § 18, Vyhláška ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb.
18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou
21 Nejčastější dotazy
Dotaz:

Kdy mám požádat o vyjádření k navrhované stavbě?

Odpověď:

Vyjádření vodoprávního úřadu dle § 18 vodního zákona se předkládá místně příslušnému stavebnímu úřadu před vydáním územního rozhodnutí.22 Další informace
V úředních dnech MMB pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod, a v pátek od 8.00 do 12.00 hod telefony:

542174021

542174022

542174024

542174025

542174027

542174199

542174290
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Na stránkách ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva zemědělství ČR
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor VLHZ MMB JUDr. Marta Kolková - vedoucí odboru
26 Kontaktní osoba
Nováková Taťana,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
13. 02. 2017
28 Popis byl naposledy aktualizován
13. 02. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.05.2012 09:08
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design