Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Výstavba, rekonstrukce, územní plánování

     


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
066
3 Pojmenování (název) životní situace.
Rozhodnutí o odnětí lesního pozemku plnění funkcí lesa
4 Základní informace k životní situaci
V případech kdy má dojít k povolení stavby v lese, resp. stavby na pozemku určeném k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) je třeba souhlasu orgánu státní správy lesů.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Stavebník (investor stavby), případně jím zplnomocněný zástupce.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Správní řízení ukončené rozhodnutím.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemná žádost s předepsanými přílohami.
8 Na které instituci životní situaci řešit
U příslušného orgánu státní správy lesů, kterým je v tomto případě Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen MMB, OVLHZ)
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
MMB, OVLHZ, oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Kounicova 67, Brno, místnost. č. 411, tel. 542 174 018 nebo 542 174 036
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Přílohy k písemné žádosti:

- označení příjemce podání

- označení předmětu žádosti

- žadatelovo jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt - u fyzické osoby;

název, právní forma, IČ, sídlo, jméno, příjmení a funkce zástupce - u právnické osoby; číslo telefonu, příp. e-mail

- vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům, souhlasy spoluvlastníků včetně plných mocí pokud byly udělenyNáležitosti podání podrobně uvádí ust. § 1 písm. a) až k)

vyhlášky MZe č. 77/1996 Sb. :Žádost o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen "zábor") obsahuje:

a) podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa,

b) údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru - trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné omezení, u dočasných záborů jeho počátek a konec,

c) údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku),

d) snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, u trvalého odnětí geometrický plán,

e) údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,

f) komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech 1) a předpoklad zvýšených provozních nákladů,

g) výpočet poplatku za odnětí,2)

h) u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,

i) územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy 3) v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,

j) vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,

k) vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.

-------------------------------------------------------------------------------

1) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa.

2) § 17 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

3) Např. § 4 odst. 2 a 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Zákonem nejsou předepsány.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky se nevyměřují.

Žadatel, jemuž bylo povoleno trvalé či dočasné odnětí je povinen zaplatit poplatek za odnětí. Výši poplatku podle přílohy k lesnímu zákonu a způsob placení a splatnost stanoví orgán státní správy lesů v rozhodnutí.

Poplatek se nepředepisuje, jde-li o odnětí pro:

a) stavby sloužící hospodaření v lese,

b) výstavbu objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod,

c) výstavbu objektů a zařízení potřebných pro jímání a výrobu pitné vody.

Výnos z poplatku připadá 40% obci, v jejímž katastrálním území došlo k odnětí a 60% Státnímu fondu životního prostředí. Poplatek, který je příjmem obce může být použit jen pro zlepšení životního prostředí v obci nebo pro zachování lesa.Vlastník lesa má právo na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese. Orgán státní správy lesů může uložit úhradu této náhrady osobě, v jejímž zájmu o tomto omezení rozhodl.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Obecná úprava dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

bezodkladně, do 30-ti dnů
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Orgán ochrany přírody a krajiny, v tomto případě Odbor životního prostředí MMB,
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Podání je třeba uplatnit písemnou formou včetně předepsaných dokladů v příloze.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

(lesní zákon) - ust. § 15 až 18

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb.
18 Jaké jsou související předpisy
nejsou
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolacím orgánem je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokuta až do výše 1.000.000,- Kč dle ust. § 54 lesního zákona
21 Nejčastější dotazy
Dotaz:

Jak a kde získám informace o údajích lesního hospodářského plánu a kategorie lesa?

//1 písm e) vyhl. č. 77/1996 Sb.//

Odpověď:

Informaci podá vlastník lesa jehož pozemek je záměrem dotčen a který je účastníkem řízení o odnětí pozemku plnění funkcí lesa.Dotaz:

Jak a kde mohu zajistit a získat komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech? //§ 1 písm. f) vyhl. č. 77/1996 Sb.//

Odpověď:

Kterýkoli znalec v oboru "ceny a odhady, lesní půda, pozemky, trvalé porosty".
22 Další informace
V úředních dnech MMB telefon:

542 174 018 nebo 542 174 036

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Sbírka zákonů s příslušnými právními předpisy

Publikace: "Lesní zákon - komentář", autoři: Jaroslav Drobník a Petr Dvořák, vydal: Wolters Kluwer, 2010
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Závazné stanovisko pro územní řízení při dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích - stavba (využití území) na lesním pozemku nebo na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor VLHZ MMB, JUDr. Marta Kolková, vedoucí odboru
26 Kontaktní osoba
Votava Vladimír,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
18. 05. 2020
28 Popis byl naposledy aktualizován
18. 05. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.05.2012 09:08
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design