Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Výstavba, rekonstrukce, územní plánování

     


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
063
3 Pojmenování (název) životní situace.
Závazné stanovisko pro územní řízení, resp. stavební řízení, při dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích - stavba (využití území) na lesním pozemku nebo na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa.
4 Základní informace k životní situaci
Dotýká-li se řízení podle stavebního zákona zájmů chráněných zákonem o lesích rozhoduje příslušný stavební úřad jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i při dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od kraje lesa.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Kterákoliv fyzická nebo právnická osoba
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Souhlas formou závazného stanoviska podle správního řádu.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemná žádost s předepsanými přílohami.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Při dotčení lesního pozemku v rozsahu do 1 ha nebo využití území do 50m od kraje lesa je příslušným orgánem státní správy lesů Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen MMB, OVLHZ).

Při dotčení lesa o výměře 1 ha a více je příslušným orgánem Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Kounicova 67, Brno, místnost č. 411, tel. 542 174 018 nebo 542 174 036.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Přílohy k písemné žádosti:

- označení příjemce podání

- označení předmětu žádosti

- žadatelovo jméno, příjmení, trvalý pobyt - u fyzické osoby,

název právní forma, IČ, sídlo, jméno, příjmení a funkce zástupce-u právnické osoby;

číslo telefonu, příp. e-mail.

- grafické znázornění situace na kopii katastrální mapy

- bližší odůvodnění žádosti, údaje o zamýšlené výstavbě, předpokládané časové údaje o jejím průběhu, předpokládané účinky na lesní pozemky a lesní porosty,

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Zákonem nejsou předepsány. Vzor žádosti je ke stažení na http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-vodniho-a-lesniho-hospodarstvi-a-zemedelstvi/oddeleni-statni-spravy-lesu-myslivosti-a-rybarstvi/
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky se nevyměřují.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Obecná úprava dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

bezodkladně,
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Podání je třeba uplatnit písemnou formou včetně předepsaných dokladů v příloze
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - ust. § 14 odst. 2
18 Jaké jsou související předpisy
nejsou
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Přezkumné řízení u nadřízeného správního orgánu, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
21 Nejčastější dotazy
Dotaz:

Jaká je přípustná vzdálenost od kraje lesa v rámci řízení o dotčení pozemků do 50 m od kraje lesa?

Odpověď:

Přípustná vzdálenost od hranice lesa je předmětem individuálního posouzení, ve kterém jsou brány v potaz charakter činnosti či stavby a její technické řešení, expozice lokality a její případné zamokření, převládající směry proudění vzduchu, druhová skladba a obmýtí porostu. Za takto přípustnou vzdálenost se považuje vzdálenost rovnající se průměrné výšce přiléhajícího porostu, které může daný porost dosáhnout v mýtním věku.
22 Další informace
v úředních dnech MMB telefon:

542 174 018 nebo 542 174 036
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor VLHZ MMB, JUDr. Marta Kolková, vedoucí odboru
26 Kontaktní osoba
Votava Vladimír,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
15. 04. 2019
28 Popis byl naposledy aktualizován
15. 04. 2019
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.05.2012 09:08
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design