Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Výstavba, rekonstrukce, územní plánování

     


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
052
3 Pojmenování (název) životní situace.
Provádění výkopových prací ve veřejných prostranstvích v zimním období.

4 Základní informace k životní situaci
Na území města Brna platí zákaz provádění výkopových prací v zimním období, t.j. od 1.12. kalendářního roku do 28.2. následujícího kalendářního roku. Výjimku tvoří stavby, jejichž lhůta výstavby přesahuje 9 měsíců a stavbu není možno na zimní období přerušit. Stavba musí být zařazena v koodinačním harmonogramu výkopových prací. Souhlas Odboru investičního MMB (OI MMB) s prováděním výkopových prací v zimním období dokládá žadatel při podání žádosti o zvláštní užívání komunikace na příslušném silničním správním úřadu.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost podává stavebník nebo jiná právnická či fyzická osoba, která bude následně podávat žádost o zvláštní užívání komunikace na příslušném silničním správním úřadu.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Nezbytnou podmínkou pro podání žádosti je platné stavební povolení stavby nebo její části na kterou má být výjimka vydána, případně jiný doklad opravňující stavebníka k realizaci stavby.

V žádosti musí být uvedeno:

číslo stavby, pod kterým je zařazena v koordinačním harmonogramu výkopových prací

údaje o stavebníkovi

- u právnických osob obchodní firmu (název) včetně IČO

- u fyzických osob jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu, datum narození a číslo OP, cestovního dokladu nebo průkazu povolení k pobytu cizince

- u podnikajících fyzických osob jméno, příjmení, adresu místa podnikání, doručovací adresu, IČO, není-li přiděleno, pak datum narození a číslo OP, cestovního dokladu nebo průkazu povolení k pobytu cizince

je-li žadatel rozdílný od stavebníka, pak tyto údaje i o žadateli.

Dále musí obsahovat termín zahájení a ukončení výkopových prací, místo zásahu, případně popis trasy. V žádosti musí být uveden důvod, proč je nezbytné požadované práce provádět v zimním období.

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žadatel podá žádost o souhlas Odboru investičnímu MMB s prováděním výkopových prací v zimním období na podatelně MMB v listinné nebo elektronické podobě.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Vaši situaci řeší Odbor investiční Magistrátu města Brna
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Žádost vyřizuje Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb, referát koordinace, dv. 310, tel. 4503, 4502 úřední hodiny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod. a pátek 8,00 - 12,00 hod.
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žadatel doloží k žádosti kopii stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci a situaci se zakreslením místa a rozsahu, kde budou výkopové práce prováděny.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici na podatelně OI MMB, dv. 329 nebo na internetových stránkách odboru zde.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou vyměřovány.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádosti jsou vyřizovány neprodleně, nejpozději však do 30ti dnů ode dne podání.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost je možno podávat i pomocí datových schránek MMB.
18 Jaké jsou související předpisy
Obecně závazná vyhláška č. 8/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2014
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor investiční MMB, oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb
26 Kontaktní osoba
Kolomazník Radomír,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
04. 11. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
04. 11. 2014
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.05.2012 09:08
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design