Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Výstavba, rekonstrukce, územní plánování

     


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
047
3 Pojmenování (název) životní situace.
Předání dokumentace skutečného provedení staveb.
4 Základní informace k životní situaci
Při ukončení jednotlivých staveb předkládá stavebník Odboru technických sítí MMB (OTS) geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Dokumentaci předává stavebník nebo jím pověřený zástupce.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou je vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSP) oprávněnou geodetickou firmou a ověření dokumentace úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Grafická část se zpracovává digitálně a předává Odboru technických sítí MMB.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Předávání DSP doporučujeme uskutečnit osobní návštěvou při které bude ověřena úplnost a správnost předávaných dat.
8 Na které instituci životní situaci řešit
DSP přebírá Odbor technických sítí Magistrátu města Brna.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
DSP kontroluje, přebírá a potvrzení o převzetí vydává Mgr. Radim Novotný, dv. 550, tel. 4537 a Ing. Tomáš Knězek, dv. 550, tel. 4538, úřední hodiny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod., pátek 8,00 - 12,00 hod.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předává se geodetické zaměření skutečného provedení staveb, u technických sítí provedené před záhozem výkopu. Předmětem zaměření jsou všechny stavby, jejich změny, výškopis a popis. Vše musí být navázáno na okolní terén a stavby. Zaměření je nutno provést v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv v přesnosti v poloze dané střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m a ve výšce střední výškovou chybou mH = 0,12 m.

Žádost o předání DSP, která musí obsahovat:

- název stavby

- údaje o stavebníkovi

* u právnických osob obchodní firmu (název) včetně IČO

* u fyzických osob jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu, datum narození a číslo OP, cestovního dokladu nebo průkazu povolení k pobytu cizince

* u podnikajících fyzických osob jméno, příjmení, adresu místa podnikání, doručovací adresu, IČO, není-li přiděleno, pak datum narození a číslo OP, cestovního dokladu nebo průkazu povolení k pobytu cizince

- je-li žadatel rozdílný od stavebníka, pak tyto údaje i o žadateli

- název a adresu zhotovitele stavby, IČO

- název a IČO správce, který bude provozovat nově vybudované inženýrské sítě

Dále doložíte:

- technickou zprávu s uvedením firmy, která DSP zpracovala, jméno pracovníka, který provedl zaměření, datum, kdy bylo měření provedeno, jakou geodetickou metodou a v jaké přesnosti včetně ověření DSP úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem

- seznam souřadnic a výšek koncových a lomových bodů (nejlépe v digitální formě)

- grafickou část ve formátu .dgn
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici na podatelně OTS MMB, dv. 554, nebo na stránkách odboru zde
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou vyměřovány.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Dokumentaci skutečného provedení stavby je nutno předat před zahájením kolaudačního řízení stavby. U staveb, které nepodléhají kolaudačnímu řízení, neprodleně po dokončení stavby. Potvrzení se vydává zpravidla okamžitě při předání úplné dokumentace.

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů - § 125

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením ve znění pozdějších předpisů - § 4, 6, 12 a 13.

Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. - § 14

Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce

21 Nejčastější dotazy
Informace o firmách, které provádějí geodetické zaměření, naleznete v klasických internetových vyhledávačích (např. seznam.cz, atlas.cz, volny.cz, quick.cz) pod klíčovým slovem "geodetické firmy" případně ve Zlatých stránkách.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor technických sítí MMB, Oddělení koordinace a správy DTMB.
26 Kontaktní osoba
Knězek Tomáš,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 07. 2012
28 Popis byl naposledy aktualizován
08. 08. 2014
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.05.2012 09:08
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design