Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Výstavba, rekonstrukce, územní plánování

     


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
415
3 Pojmenování (název) životní situace.
Územně plánovací informace o podmínkách vydání regulačního plánu
4 Základní informace k životní situaci
Dle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, může kdokoliv požádat úřad územního plánování (Odbor územního plánování a rozvoje MMB – dále jen OÚPR) o vydání výše uvedené územně plánovací informace (ÚPI), která je předběžnou informací (ve smyslu § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu) o podmínkách vydání regulačního plánu. Jedná se přitom zejména o tzv. regulační plán na žádost (§ 62 odst. 3 stavebního zákona) pořizovaný fyzickou nebo právnickou osobou pro lokalitu, v níž Územní plán města Brna (ÚPmB) stanovil vydání regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování v území (§ 43 odst. 2 stavebního zákona).

ÚPI platí 1 rok ode dne vydání, pokud OÚPR v této lhůtě žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána.

Pro úplnost uvádíme, že dle stavebního zákona mohou být vydávány i další druhy ÚPI – o podmínkách využívání území a změn jeho využití (§ 21 odst. 1 písm. a) - viz životní situace č. 169, o podmínkách vydání územního rozhodnutí (§ 21 odst. 1 druhá část ust. písm. b) a o podmínkách vydání územního souhlasu (§ 21 odst. 1 písm. c), poslední dvě uvedené ÚPI však jsou v působnosti příslušného stavebního úřadu.

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Kdokoliv - zejména se bude jednat o potenciálního investora využití lokality, v níž ÚPmB stanovil vydání regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování v území.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost musí obsahovat (viz § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu (tj.

zejména jméno, příjmení a adresu pro doručování)

b) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat

c) požadovaný druh územně plánovací informace

d) údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich

e) druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

f) celková situace v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti na OÚPR MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Na OÚPR MMB.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Pokud se jedná o OÚPR MMB, potřebné informace poskytují v budově Kounicova 67:

SEKTOR ČÍSLO

MĚSTSKÁ ČÁST

JMÉNO

DVEŘE

TELEFON

1

BRNO - STŘED
BRNO - KRÁLOVO POLE
BRNO - ŽABOVŘESKY

Ing.arch. Dana Zvolská
Ing.arch. Markéta Teplá

448

54217 4154
54217 4124

2

BRNO - BYSTRC
BRNO - JUNDROV
BRNO - MEDLÁNKY
BRNO - KNÍNIČKY
BRNO - KOHOUTOVICE
BRNO - KOMÍN
BRNO - ŽEBĚTÍN

Ing.arch. Danuše Budíková
Ing. Božena Kršková

449
450

54217 4417
54217 4121

3

BRNO - IVANOVICE
BRNO - JEHNICE
BRNO - LÍŠEŇ
BRNO - MALOMĚŘICE A OBŘANY
BRNO - OŘEŠÍN
BRNO - ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA
BRNO - SEVER
BRNO - ÚTĚCHOV
BRNO - VINOHRADY
BRNO - ŽIDENICE

Ing. Petra Reichard
Ing. Zdenka Sigmundová

451

54217 4233
54217 4579

4

BRNO - BOHUNICE
BRNO - BOSONOHY
BRNO - ČERNOVICE
BRNO - CHRLICE
BRNO - JIH
BRNO - NOVÝ LÍSKOVEC
BRNO - STARÝ LÍSKOVEC
BRNO - SLATINA
BRNO - TUŘANY
Ing. arch. Iva Syptáková
Ing. arch. Vladimír Dominik

452

54217 4128
54217 4105


 
 
 

JMÉNO

DVEŘE

TELEFON

Veškeré informace o výhledovém řešení dopravních staveb

Ing. Petr Matoušek

347

54217 4118

Ing. Ivana Hussainová

347

54217 4119

Ing. Jana Neuvaldová

347

54217 4101

Veškeré informace o výhledovém řešení inženýrských sítí

vodovody
kanalizace
vodní toky

Ing. Jitka Puttnerová

346

54217 4106

plynovody
parovody
horkovody

Ing. Šárka Bilíková

346

54217 4136

silnoproud
spoje

Ing. František Carda

346

54217 4107

Veškeré informace o územní koncepci všech složek životního prostředí

veřejná prostranství
městská zeleň
reklamy

Ing. Šárka Sedláková

447a

54217 4117

ochrana přírody a krajiny
ÚSES
ZPF, PUPFL
zahrádkářské lokality

Ing. Hana Kubíčková

447a

54217 4100

hluk, exhalace
geologie
odpady
EIA, SEA

Ing. Eliška Kepáková

447a

54217 4123

Veškeré informace o územní koncepci základních městských funkcí

bydlení
sociální péče

Ing. arch. Hana Humpolíková

447a

54217 4151

ÚAP školství (VŠ) - věda
výroba
skladování

Ing. arch. Marcela Drkošová

447

54217 4135

sport a rekreace veřejná vybavenost

 

Ing. Ivona Kuřátková

447

54217 4141

Veškeré informace o pořizovaných změnách závazné části Územního plánu města Brna (ÚPmB)

Ing. arch. Monika Jašková

352

54217 4143

Veškeré informace o pořizovaných změnách závazné části regulačních plánů (RP) a úpravách směrné části ÚPmB a RP

Ing. Zuzana Křenková

352

54217 4585

Podatelna OÚPR MMB

Petra Stinglová

338

54217 4444

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Viz bod 6.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro žádost nejsou předepsány žádné formuláře.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Nejedná se o správní řízení, proto se postupuje podle § 6 odst. 1 správního řádu – tj. bez zbytečných průtahů. Zákonná lhůta není stanovena, za přiměřenou se obecně považuje 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů ode dne podání.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou žádní další účastníci.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Pouze eventuální konzultace upřesňující žádost.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
oupr@brno.cz

datová schránka: a7kbrrn
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

18 Jaké jsou související předpisy
- vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášky statutárního města Brna o závazných částech územního plánu města a navazujících územně plánovacích dokumentací

- zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Žádné (nejedná se o správní řízení).
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Źádné.
22 Další informace
Navštivte OÚPR MMB v úředních hodinách (pondělí, středa 8.00-12.00,12.30-17.00, pátek 8.00-12.00).
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Na stavebních úřadech příslušných městských částí.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití (viz Životní situace č. 169)

Změna schválené územně plánovací dokumentace (viz Životní situace č. 091)
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR), Ing.arch. Vladimír Dominik, dveře č. 339, telefon 542 174 105, e-mail dominik.vladimir@brno.cz
26 Kontaktní osoba
Křenková Zuzana,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2018
28 Popis byl naposledy aktualizován
26. 03. 2019
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.05.2012 09:08
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design