Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Výstavba, rekonstrukce, územní plánování

     


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
415
3 Pojmenování (název) životní situace.
Územně plánovací informace o podmínkách vydání regulačního plánu
4 Základní informace k životní situaci
Dle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, může kdokoliv požádat úřad územního plánování (Odbor územního plánování a rozvoje MMB – dále jen OÚPR) o vydání výše uvedené územně plánovací informace (ÚPI), která je předběžnou informací (ve smyslu § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu) o podmínkách vydání regulačního plánu. Jedná se přitom zejména o tzv. regulační plán na žádost (§ 62 odst. 3 stavebního zákona) pořizovaný fyzickou nebo právnickou osobou pro lokalitu, v níž Územní plán města Brna (ÚPmB) stanovil vydání regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování v území (§ 43 odst. 2 stavebního zákona).

ÚPI platí 1 rok ode dne vydání, pokud OÚPR v této lhůtě žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána.

Pro úplnost uvádíme, že dle stavebního zákona mohou být vydávány i další druhy ÚPI – o podmínkách využívání území a změn jeho využití (§ 21 odst. 1 písm. a) - viz životní situace č. 169, o podmínkách vydání územního rozhodnutí (§ 21 odst. 1 druhá část ust. písm. b) a o podmínkách vydání územního souhlasu (§ 21 odst. 1 písm. c), poslední dvě uvedené ÚPI však jsou v působnosti příslušného stavebního úřadu.

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Kdokoliv - zejména se bude jednat o potenciálního investora využití lokality, v níž ÚPmB stanovil vydání regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování v území.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost musí obsahovat (viz § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu (tj.

zejména jméno, příjmení a adresu pro doručování)

b) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat

c) požadovaný druh územně plánovací informace

d) údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich

e) druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

f) celková situace v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti na OÚPR MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Na OÚPR MMB.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Pokud se jedná o OÚPR MMB, potřebné informace poskytují v budově Kounicova 67 jednotliví urbanisté sektoru a pracovníci koncepce:
kontakty
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Viz bod 6.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro žádost nejsou předepsány žádné formuláře.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Nejedná se o správní řízení, proto se postupuje podle § 6 odst. 1 správního řádu – tj. bez zbytečných průtahů. Zákonná lhůta není stanovena, za přiměřenou se obecně považuje 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů ode dne podání.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou žádní další účastníci.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Pouze eventuální konzultace upřesňující žádost.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
oupr@brno.cz

Žádost musí být vždy podepsána zaručeným elektronickým podpisem.datová schránka: a7kbrrn
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

18 Jaké jsou související předpisy
- vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášky statutárního města Brna o závazných částech územního plánu města a navazujících územně plánovacích dokumentací

- zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Žádné (nejedná se o správní řízení).
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Źádné.
22 Další informace
Navštivte OÚPR MMB v úředních hodinách (pondělí, středa 8.00-12.00,12.30-17.00, pátek 8.00-12.00).
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Na stavebních úřadech příslušných městských částí.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití (viz Životní situace č. 169)

Změna schválené územně plánovací dokumentace (viz Životní situace č. 091)
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR), Ing.arch. Vladimír Dominik, dveře č. 339, telefon 542 174 105, e-mail dominik.vladimir@brno.cz
26 Kontaktní osoba
Křenková Zuzana,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2018
28 Popis byl naposledy aktualizován
13. 03. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.05.2012 09:08
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design