Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Výstavba, rekonstrukce, územní plánování

     


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
394
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí kupní/darovací smlouvě o převodu veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Brna – před vydáním stavebního povolení

Žádost o uzavření kupní/darovací smlouvy o převodu veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Brna – vydání kolaudačního souhlasu

4 Základní informace k životní situaci
Jedná se o převod veřejného osvětlení do vlastnictví města z důvodu zajištění jeho provozování k tomu oprávněnou osobou.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
investor, vlastník veřejného osvětlení nebo jím zmocněná osoba
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost musí mít písemnou formu.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti zaslané poštou, osobním doručením nebo datovou schránkou.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna – Odbor investiční.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor investiční MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno, 4. podlaží, dveře č. 322 –JUDr. Jitka Hálková, tel. 542174539. Možnost domluvy i mimoúřední hodiny.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Písemnou žádost, která bude obsahovat pro uzavření :

1) smlouvy o budoucí smlouvě :

- označení převodce ( v případě zmocnění doložit plnou moc)

- technický popis převáděné stavby, tj. počet stožárů, jaký typ, počet rozvodných skříní, typ kabelu, cca délka kabelu (technická zpráva)

- územní rozhodnutí s vyznačením právní moci nebo územní souhlas

- uvedení parcelních čísel, na nichž se bude stavba nacházet

- situace stavby, tj. zákres navrhované stavby do katastrální mapy

2) samotné převodní smlouvy :

- označení převodce ( v případě zmocnění doložit plnou moc)

- stavební povolení s vyznačením právní moci

- kolaudační souhlas

- protokol o souhlasu s kolaudací potvrzený společností Technické sítě Brno, akciová společnost

- v případě darovací smlouvy uvedení hodnoty daru

- potvrzení o předání dokumentace skutečného provedení stavby na OMI MMB

- v případě umístění na pozemcích ve vlastnictví jiných osob než města Brna, je nutné dodat geometrický plán pro vyznačení věcného břemene pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Obvykle do 30 až 60 dnů od doručení žádosti.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Technické sítě Brno, akciová společnost
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník
18 Jaké jsou související předpisy
zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

Městské standardy pro veřejné osvětlení

zákon č. 256/2013 Sb.,katastrální zákon

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejsou.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pouze smluvní sankce, tj. ty, které byly smluvními stranami dohodnuty.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor investiční MMB
26 Kontaktní osoba
Hálková Jitka,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 02. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
01. 06. 2018
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.05.2012 09:08
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design