Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Výstavba, rekonstrukce, územní plánování

     


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
393
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí kupní/darovací smlouvě o převodu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do vlastnictví statutárního města Brna – před vydáním stavebního povolení Magistrátem města Brna, Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství

Žádost o uzavření kupní/darovací smlouvy o převodu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do vlastnictví statutárního města Brna – před vydáním kolaudačního souhlasu
4 Základní informace k životní situaci
Jedná se o převod vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do vlastnictví statutárního města Brna z důvodu zajištění jejich provozování k tomu oprávněnou osobou
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
investor, vlastník vodovodu/kanalizace pro veřejnou potřebu nebo jím zmocněná osoba
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost musí mít písemnou formu.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti zaslané poštou, osobním doručením, datovou schránkou.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna – Odbor investiční
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor investiční MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno, 4. podlaží, dveře č. 322 –JUDr. Jitka Hálková, tel. 542174539. Možnost domluvy i mimoúřední hodiny.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Písemnou žádost, která bude obsahovat pro uzavření :

1) smlouvy o budoucí smlouvě :

- uvedení převodce ( v případě zmocnění plná moc)

- technický popis budoucího předmětu převodu, tj. dimenze, materiál, délka, hloubka uložení, uvedení parcelních čísel, na nichž se převáděná stavba bude nacházet, místo napojení (technická zpráva)

- územní rozhodnutí s vyznačením právní moci nebo územní souhlas

- situace stavby, tj. zákres navrhované stavby do katastrální mapy

2) samotné převodní smlouvy :

- stavební povolení s vyznačením právní moci

- protokol o závěrečné technické prohlídce vodohospodářského díla

- v případě darovací smlouvy uvést hodnotu daru

potvrzení o předání dokumentace skutečného provedení stavby na OMI MMB

- v případě, že se převáděná stavby bude nacházet na jiných než městských pozemcích, je třeba doložit geometrický plán pro vyznačení věcného břemene pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Obvykle do 30 dnů od doručení žádosti.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Po vydání kolaudačního souhlasu jej předat na Odbor investiční MMB.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
18 Jaké jsou související předpisy
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

Městské standardy pro vodovodní síť

Městské standardy pro kanalizační zařízení

zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejsou.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pouze smluvní sankce, tj. ty, které byly smluvními stranami dohodnuty.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor investiční MMB
26 Kontaktní osoba
Hálková Jitka,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 02. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
01. 06. 2018
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.05.2012 09:08
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design