Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Výstavba, rekonstrukce, územní plánování

     


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
391
3 Pojmenování (název) životní situace.
Ohlášení výkopových prací do koordinačního harmonogramu
4 Základní informace k životní situaci
Na území města Brna je prováděna koordinace výkopových prací na veřejných prostranstvích. Jednotliví stavebníci jsou povinni ohlásit Odboru investičnímu MMB (OI MMB) záměr provádět výkopové práce. Tyto požadavky jsou zařazovány do koordinačního harmonogramu výkopových prací.

Koordinační harmonogram výkopových prací je uveřejněn na úřední desce MMB a je také dostupný na internetových stránkách odboru.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Ohlášení podává právnická nebo fyzická osoba - stavebník, t.j. subjekt, který má v souvislosti se svojí činností záměr provádět výkopové práce na veřejných prostranstvích na území města Brna.

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Budoucí stavebníci, kteří plánují v daném roce zahájit stavby, v jejichž důsledku dojde k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce přesahující délku 30 m podélných nebo plochu 40 m2, ohlásí svůj záměr Odboru investičnímu MMB nejpozději do 30. 11. předcházejícího roku.

Budoucí stavebníci, kteří jsou vlastníky a správci technické a dopravní infrastruktury , veřejné zeleně nebo podzemních prostor pod veřejným prostranstvím, předloží Odboru investičnímu MMB v témže termínu výhled plánovaných staveb ještě na následující 4 roky.

Na podkladě ohlášení a po projednání se správci sítí sestavuje Odbor investiční MMB harmonogramy plánovaných staveb spojených s výkopovými pracemi -koordinační harmonogram na aktuální rok a střednědobý koordinační harmonogram na období následujících 4 let, které jsou zveřejněny na úřední desce MMB ke dni 1. 3. příslušného kalendářního roku. OI MMB aktualizuje roční koordinační harmonogram dle hlášených změn a doplnění vždy ke dni 1.7. příslušného kalendářního roku.

Nedojde-li mezi OI MMB a budoucím stavebníkem k dohodě o zařazení stavby do koordinačního harmonogramu, OI MMB v rámci sestavení koordinačního harmonogramu stanoví v kolizních případech rozsah, termín zahájení i dobu trvání realizace výkopových prací, jakož i časovou návaznost na další stavby zařazené do koordinačního harmonogramu tak, aby byl naplněn účel vyhlášky.

Do koordinačního harmongramu nelze zařadit stavby s realizací v zimním období, tj. od 1. 12. kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku s výjimkou těch, jejichž lhůta výstavby přesahuje 9 měsíců a stavbu není možno na zimní období přerušit, dále stavby, které by narušily souvislý povrch nového, rekonstruovaného či opraveného veřejného prostranství, u něhož dosud neuplynula ochranná lhůta a stavby v místech, kde je možné uložit technickou síť do sdružených tras – kolektoru, kabelovodu apod.

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Ohlášení je splněno podáním žádosti na podatelně MMB v listinné nebo elektronické podobě.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Vaši situaci řeší Odbor investiční Magistrátu města Brna.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Ohlášení vyřizují pracovníci Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb, koordinace.
Stavby na území MČ Brno střed - k.ú. Brno - město, Pisárky, Stránice, Staré Brno, Štýřice a Trnitá, MČ Žabovřesky, Brno jih, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, Kohoutovice, Jundrov, Bystrc, Kníničky, Komín, Tuřany, Chrlice, Bosonohy a Žebětín vyřizuje Ing. Alena Šťávová, dv. 310, tel. 4503, úřední hodiny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod, pátek 8,00 - 12,00 hod.
Pro území MČ Brno - střed k.ú. Černá Pole, Veveří a Zábrdovice, MČ Královo Pole, Brno - sever, Židenice, Černovice, Medlánky, Řečkovice a Mokrá Hora, Maloměřice a Obřany, Vinohrady, Líšeň, Slatina, Ivanovice, Jehnice, Ořešín a Útěchov a Ing. Zdeňka Stloukalová, dv. 310, tel. 4502, úřední hodiny pondělí a středa 8,00 - 14,30 hod., pátek 8,00 - 12,00 hod.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
V termínu do 30.11. předcházejícího roku je stavebník povinen podat ohlášení výkopových prací, které musí obsahovat:

údaje o stavebníkovi

- u právnických osob obchodní firmu (název) včetně IČO

- u fyzických osob jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu, datum narození a číslo OP, cestovního dokladu nebo průkazu povolení k pobytu cizince

- u podnikajících fyzických osob jméno, příjmení, adresu místa podnikání, doručovací adresu, IČO, není-li přiděleno, pak datum narození a číslo OP, cestovního dokladu nebo průkazu povolení k pobytu cizince

je-li žadatel rozdílný od stavebníka, pak tyto údaje i o žadateli.

Dále tyto údaje o stavbě:

- název plánované stavby

- místo stavby s uvedením celkové trasy dotčené stavbou po jednotlivých ulicích se specifikací úseku a místa zásahu, ev. po parcelách s uvedením katastrálního území, příp. situaci se zakreslením (barevně odlišeným) rozsahu výkopových prací

- předpokládaný termín zahájení a ukončení výkopových prací a realizace celé stavby

- specifikaci požadavku na případné omezení provozu na komunikaci

- návrh řešení uzavírky, objízdných tras a výluky městské hromadné dopravy. Ohlášení je možno v naléhavých případech učinit, upřesnit nebo doplnit také v termínech k 31. 1. a k 31. 5. příslušného roku.11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici na podatelně OI MMB, dv. 329 nebo na stránkách odboru zde.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou vyměřovány.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
V termínu do 30.11. předcházejícího roku je stavebník povinen podat ohlášení výkopových prací. Ohlášení je možno upřesnit nebo doplnit bez zbytečného odkladu, nejpozději v termínech k 31. 1. a k 31. 5. příslušného roku.

16 Elektronická služba, kterou lze využít
Ohlášení je možno podávat i pomocí datových schránek MMB.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Obecně závazná vyhláška č. 8/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2014.

21 Nejčastější dotazy
Výkopovými pracemi se rozumí – činnosti spojené s výstavbou, rekonstrukcí, údržbou či opravami technických sítí, pozemních komunikací, kolektorů, tramvajových tratí, jakož i s výsadbou veřejné zeleně, sanací podzemních prostor, případně s jinými stavbami, při nichž se narušuje celistvost veřejných prostranství

ochrannou lhůtou se rozumí – období osmi roků počínající běžet dnem předání novostavby, rekonstrukce nebo opravy veřejného prostranství nebo jeho části budoucímu správci tohoto prostranství nebo období čtyř roků počínající běžet dnem předání ukončené souvislé výměny povrchu (bez spodních konstrukčních vrstev) správci komunikace
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.

25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor investiční MMB, Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb, referát koordinace
26 Kontaktní osoba
Kolomazník Radomír,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
04. 11. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
04. 11. 2014
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.05.2012 09:08
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design