Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Výstavba, rekonstrukce, územní plánování

     


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
390
3 Pojmenování (název) životní situace.
Souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce
4 Základní informace k životní situaci
Na území města Brna je prováděna koordinace výkopových prací ve veřejných prostranstvích. Jednotliví stavebníci jsou povinni ohlásit Odboru investičnímu (OI MMB) záměr provádět výkopové práce. Tyto záměry jsou zařazovány do koordinačního harmonogramu výkopových prací. Odbor investiční MMB pak na žádost stavebníka vydává souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce, které podléhají koordinaci. Jedná se o stavby, jejichž součástí jsou výkopové práce ve veřejných prostranstvích nad 30 m podélných nebo plochu 40 m2. Tento souhlas dokládá žadatel příslušnému silničnímu správnímu úřadu se žádostí o vydání povolení uzavírky a zvláštního užívání komunikace.

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost podává právnická nebo fyzická osoba - stavebník, t.j. subjekt, který má v souvislosti se svojí činností záměr provádět výkopové práce na veřejných prostranstvích na území města Brna.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Stavba musí být zařazena do koordinačního harmonogramu výkopových prací, který je zveřejněn na úřední desce MMB. Údaje a omezení v harmonogramu uvedené musí odpovídat požadovanému záboru.

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žadatel podá žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce na podatelně MMB v listinné nebo elektronické podobě.

8 Na které instituci životní situaci řešit
Vaši situaci řeší Odbor investiční Magistrátu města Brna.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Žádost vyřizují pracovníci Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb, referát koordinace. Příslušnost k vyřízení je dána místem, kde budou výkopové práce prováděny.
Pro území MČ Brno střed - k.ú. Brno - město, Pisárky, Stránice, Staré Brno, Štýřice a Trnitá, MČ Žabovřesky, Brno jih, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, Kohoutovice, Jundrov, Bystrc, Kníničky, Komín, Tuřany, Chrlice, Bosonohy a Žebětín vyřizuje Ing. Alena Šťávová, dv. 552, tel. 4503, úřední hodiny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod, pátek 8,00 - 12,00 hod.
Pro území MČ Brno - střed k.ú. Černá Pole, Veveří a Zábrdovice, MČ Královo Pole, Brno - sever, Židenice, Černovice,Medlánky, Řečkovice a Mokrá Hora, Maloměřice a Obřany, Vinohrady, Líšeň, Slatina, Ivanovice, Jehnice, Ořešín a Útěchov a Ing. Zdeňka Stloukalová, dv. 552, tel. 4502, úřední hodiny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod., pátek 8,00 - 12,00 hod.
Dotazy zodpoví výše uvedené pracovnice, dv. 310, tel 4503, 4502.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce, která musí obsahovat :

údaje o stavebníkovi

- u právnických osob obchodní firmu (název) včetně IČO

- u fyzických osob jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu, datum narození a číslo OP, cestovního dokladu nebo průkazu povolení k pobytu cizince

- u podnikajících fyzických osob jméno, příjmení, adresu místa podnikání, doručovací adresu, IČO, není-li přiděleno, pak datum narození a číslo OP, cestovního dokladu nebo průkazu povolení k pobytu cizince

Je-li žadatel rozdílný od stavebníka, pak tyto údaje i o žadateli.

Dále tyto údaje o stavbě:

- název stavby a číslo stavby uvedené v koordinačním harmonogramu

- požadovaný termín zahájení a ukončení výkopových prací na veřejných prostranstvích (včetně obnovy konstrukce dotčených ploch) a termín realizace celé stavby

- místo stavby s uvedením celkové trasy dotčené stavbou po jednotlivých ulicích se specifikací úseku a místa zásahu, příp. po parcelách s uvedením katastrálního území

- specifikaci požadavku na omezení provozu na komunikaci, včetně návrhu řešení uzavírky, objízdných tras a výluky MHD, jsou-li nutné pro realizaci stavby ve dvojím vyhotovení

- situaci v M 1:500, příp. detailnějším, se zakreslením (barevně odlišeným) rozsahu výkopových prací, všech nových technických sítí a všech změn na stávajících sítích (přeložky apod.), úprav komunikací apod.

- kopii územního rozhodnutí, případně stavebního povolení s vyznačenou doložkou nabytí právní moci, územní souhlas nebo ohlášení stavby, pokud je ho k realizaci stavby zapotřebí11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici na podatelně OI MMB, dv. 329, nebo na stránkách odboru zde.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou vyměřovány.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádost podávají jednotlivé subjekty na podatelně MMB v listinné nebo elektronické podobě nejpozději 30 dnů před požadovaným zahájením užívání veřejného prostranství. Pokud žádost obsahuje všechny potřebné údaje, je vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30ti dnů od jejího podání.

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Souhlas Odboru investičního MMB je nutným podkladem pro vydání povolení uzavírky a zvláštního užívání komunikace vydávaného přislušným silničním správním úřadem.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost je možno podávat i pomocí datových schránek MMB.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Obecně závazná vyhláška č. 8/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2014

18 Jaké jsou související předpisy
Zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Ohlášení výkopových prací do koordinačního harmonogramu.

Uzavírka silnice nebo místní komunikace – částečná nebo úplná.

Zvláštní užívání komunikace (ZUK) např. zábor chodníku nebo vozovky, výkop v chodníku nebo ve vozovce, umístění mobilního prodejního stánku atpod.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor investiční MMB, Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb, referát koordinace
26 Kontaktní osoba
Chudáčková Radomí­ra,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
04. 11. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
28. 05. 2018
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.05.2012 09:08
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design