Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Výstavba, rekonstrukce, územní plánování

     


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
169
3 Pojmenování (název) životní situace.
Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití
4 Základní informace k životní situaci
Dle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, může kdokoliv požádat úřad územního plánování (Odbor územního plánování a rozvoje MMB – dále jen OÚPR MMB) o vydání výše uvedené informace, která je předběžnou informací (ve smyslu § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu) o podmínkách využívání území jak pro stávající (stabilizovanou) funkci, tak při změně tohoto využití, tj. při aplikaci návrhové funkce dle Územního plánu města Brna. OÚPR MMB se přitom může (dle § 139 odst. 2 správního řádu) zabývat pouze problematikou, která mu přísluší, tj. popisem regulativů platných územně plánovacích dokumentací týkajících se daného pozemku a uvažovaného investorského záměru, popisem zákonných limitů ovlivňujících využití pozemků a případně upozorněním na zvláštní podmínky využití území a potřebu koordinace s připravovanými investičními akcemi veřejného sektoru. Nemůže posuzovat případně předložený investorský záměr z hlediska souladu se zmíněnými regulativy a podmínkami. K posouzení konkrétního záměru je OÚPR MMB příslušný až při vydávání závazného stanoviska dle §96b, stavebního zákona, a to na základě předložené žádosti a dokumentace pro příslušné řízení na stavebním úřadě, viz životní situace č. 169.

ÚPI platí 1 rok ode dne vydání, pokud OÚPR MMB v této lhůtě žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána.

Pro úplnost uvádíme, že dle stavebního zákona mohou být vydávány i další druhy ÚPI – o podmínkách vydání regulačního plánu (§ 21 odst. 1 první část ust. písm. b) - viz životní situace č. 415.

O podmínkách vydání územního rozhodnutí (§ 21 odst. 1 druhá část ust. písm. b) a o podmínkách vydání územního souhlasu (§ 21 odst. 1 písm. c), poslední dvě ÚPI však jsou v působnosti příslušného stavebního úřadu.

Tyto druhy ÚPI vydává příslušný stavební úřad.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Kdokoliv – vlastník pozemku nebo zájemce o umístění stavby či využití území.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost musí obsahovat (viz § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu (tj.

zejména jméno, příjmení a adresu pro doručování)

b) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat

c) požadovaný druh územně plánovací informace

d) údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich

e) druh, účel a popis požadovaného záměru

f) celková situace v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti na OÚPR MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Na OÚPR MMB.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Pokud se jedná o OÚPR MMB, potřebné informace poskytují v budově Kounicova 67:
kontakty
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Viz bod 6.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro žádost nejsou předepsány žádné formuláře.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Nejedná se o správní řízení, proto se postupuje podle § 6 odst. (1) správního řádu – tj. bez zbytečných průtahů. Zákonná lhůta není stanovena, za přiměřenou se obecně považuje 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů ode dne podání.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou žádní další účastníci.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Pouze eventuální konzultace upřesňující žádost.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
oupr@brno.cz

žádost musí být vždy podepsána zaručeným elektronickým podpisemdatová schránka: a7kbrrn
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
18 Jaké jsou související předpisy
- vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášky statutárního města Brna o závazných částech územního plánu města a navazujících územně plánovacích dokumentací

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Žádné (nejedná se o správní řízení).
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Žádné.
21 Nejčastější dotazy
„Proč nemohu využít svůj pozemek podle své momentální představy?“

ÚPmB i RP jsou dle §43 odst. (5) a § 61 odst. (2) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. závazné pro veškeré rozhodování v území s tím, že vlastníci mohli své požadavky a náměty uplatnit v průběhu pořizování těchto územně plánovacích dokumentací.

Schválenou územně plánovací dokumentaci je možno měnit pouze zákonem předepsaným způsobem.

22 Další informace
Navštivte OÚPR MMB v úředních hodinách (pondělí,středa 8:00-17:00).
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Na stavebních úřadech příslušných městských částí
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Územně plánovací informace o podmínkách vydání regulačního plánu (viz životní situace č. 415)

Změna schválené územně plánovací dokumentace (viz Životní situace č. 091)
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR), Ing.arch. Danuše Budíková, dveře č. 440, telefon 542 174 417, e-mail budikova.danuse@brno.cz
26 Kontaktní osoba
Budíková Danuše,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2018
28 Popis byl naposledy aktualizován
29. 06. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.05.2012 09:08
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design