Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Výstavba, rekonstrukce, územní plánování

     


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
123
3 Pojmenování (název) životní situace.
Stanovisko Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna jako dotčeného orgánu pro řízení a postupy dle stavebního zákona
4 Základní informace k životní situaci
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (dále OŽP) je dotčeným orgánem z hlediska ochrany přírody, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství.

a) k umístění stavby (územní řízení, zjednodušené územní řízení, územní souhlas) nebo změně využití území

- stanovisko OŽP bude součástí koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Brna, které vydává Odbor územního plánování a rozvoje MMB referát koordinace stanovisek, bylo-li požádáno dle „Životní situace č. 229“

b) k projektové dokumentaci pro stavební povolení nebo pro ohlášení stavby v případech, kdy je požadováno stanovisko ještě jiného dotčeného orgánu (odbor památkové péče, odbor dopravy, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství) - stanovisko OŽP bude součástí koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Brna, které vydává Odbor územního plánování a rozvoje MMB referát koordinace stanovisek, bylo-li požádáno dle „Životní situace č. 229“

c) k projektové dokumentaci pro stavební povolení nebo pro ohlášení stavby v případech, kdy je OŽP jediným dotčeným orgánem MMB - vydá souhrnné stanovisko z hlediska ochrany přírody, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství

Např.: změna vytápění bez stavebních úprav, půdní vestavbaa) postup při projednání projektové dokumentace pro umístění stavby nebo zařízení

- žádost o vyjádření pro územní řízení

- situace širších vztahů 1:1000

- snímek z katastrální mapy s vyznačením pozemků, na nichž bude činnost probíhat

- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v celém rozsahu, jak je předkládaná stavebnímu úřadub) postup při projednání změny využití území

Žádost s podrobným popisem záměru nového využití pozemků, snímek z katastrální mapy s vyznačením pozemků, kterých se změna dotýká.c) postup při předkládání projektové dokumentace pro stavební povolení nebo pro ohlášení stavby

Žádost o vyjádření pro stavební řízení s uvedením značky vyjádření OŽP k DÚR (bylo-li vydáno) a projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu:

- průvodní zpráva

- souhrnná technická zpráva

- situace širších vztahů, koordinační situace stavby

- projekt vytápění

- v případě výrobních objektů – popisy výrobních programů a technologií

- inženýrskogeologického průzkumu

- sadové úpravy stavby

- řešení odpadového hospodářství včetně umístění sběrných nádob na odpadd) postup při projednání změny užívání stavby

V závislosti na rozsahu změny se obdobně použije c).

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
- stavebníci

- projektanti,

- pověřená osoba na základě plné moci
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Stanovisko je vydáno na základě žádosti a příslušné dokumentace odpovídající prováděcí vyhlášce č. 503/2006 Sb. (pro umístění stavby nebo zařízení) nebo č.499/2006 Sb. (pro stavební povolení, ohlášení stavby)

- v případech a), b) uvedených pod bodem 4 podané na Odbor územního plánování MMB referát koordinace stanovisek

- v případech c) podané na Odbor životního prostředí MMB

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Doručením písemné žádosti.8 Na které instituci životní situaci řešit
- v případech a), b) uvedených pod bodem 4 na Odboru územního plánování MMB referát koordinace stanovisek

- v případech c) na Odboru životního prostředí MMB

9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí,
Oddělení ochrany a tvorby životního prostředí, Kounicova 67, Brno

Ing. Klára Pokusová, tel. 542 174 569, dv.č. 521
Jana Němcová, tel. 542 174 564, dv.č. 521
Ing. Hana Zahradníčková, tel. 542 174 557, dv.č. 505

Úřední hodiny: Po, St: 8,00 - 17,00 hodin Pá: 8,00 - 12,00 hodin
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OZP/zadost_o_stanovisko_OZP_MMB_internet.doc

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Platí lhůty dle správního řádu v jednodušších případech do 30 dnů od podání žádosti, t.j. od data podatelny OŽP MMB, popř. do 60 dnů je-li nutné místní šetření, vyžádání posudku nebo se jedná o složitý případ.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Případné doplnění neúplných podkladů.

16 Elektronická služba, kterou lze využít
ozp@brno.cz

datová schránka: a7kbrrn

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

zákony v oblasti životního prostředí (ve znění pozdějších předpisů ):

- 17/1992 Sb., o životním prostředí

- 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- 201/2012 Sb. , o ochraně ovzduší

- 185/2001 Sb., o odpadech

a dalších, včetně prováděcích předpisů k nim se vztahujících

18 Jaké jsou související předpisy
- 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP

- 254/2001Sb., vodní zákon

- 289/1995 Sb., lesní zákon

- 334/1992Sb., zákon o ochraně ZPF

- 439/1992 Sb., Horní zákon - ochrana a využití nerostného bohatství
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Stanovisko není rozhodnutí ve správním řízení, proto ho lze přezkoumat nadřízeným orgánem pouze na základě odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu vydaného na základě předmětného stanoviska.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Žádné.
21 Nejčastější dotazy
Které části dokumentace pro stavební povolení OŽP MMB předložit?

- projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu:

- průvodní zpráva

- souhrnná technická zpráva

- situace širších vztahů, koordinační situace stavby

- projekt vytápění

- v případě výrobních objektů – popisy výrobních programů a technologií

- inženýrsko geologického průzkumu

- sadové úpravy stavby

- řešení odpadového hospodářství včetně umístění sběrných nádob22 Další informace
- telefonní kontakt viz bod 9

- internet http://www.brno.cz/ozp24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Koordinované stanovisko Magistrátu města Brna k řízením podle stavebního zákona (viz Životní situace č. 229)
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany a tvorby ŽP

Ing. Hana Zahradníčková tel. 542 174 557
26 Kontaktní osoba
Šplíchal Karel,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 08. 2019
28 Popis byl naposledy aktualizován
16. 09. 2019
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.05.2012 09:08
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design