Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Výstavba, rekonstrukce, územní plánování

     


Hledání v životních situacíchVyhledávání
Číslo
Název životní situace
Odbor
042
Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna. BO
083
Společné povolení pro komunikační stavby. OD
391
Ohlášení výkopových prací do koordinačního harmonogramu OI
052
Provádění výkopových prací ve veřejných prostranstvích v zimním období. OI
400
Smlouva o spolupráci při výstavbě veřejné technické infrastruktury (dále jen Smlouva) OI
390
Souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce OI
044
Vyjádření odboru investičního k záměru, projektové dokumentaci, umístění, povolení nebo ohlášení stavby OI
393
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí kupní/darovací smlouvě o převod vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do vlastnictví statutárního města Brna – před vydáním stavebního povolení Magistrátem města Brna, Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství Žádost o uzavření kupní/darovací smlouvy o převod vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do vlastnictví statutárního města Brna – před vydáním kolaudačního souhlasu OI
394
Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní/darovací o převod veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Brna – před vydáním stavebního povolení Žádost o uzavření kupní/darovací smlouvy o převod veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Brna – po vydání kolaudačního souhlasu OI
051
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeného uložením inženýrské sítě OI
047

Předání Dokumentace skutečného provedení staveb (DSPS)

OMI
229

Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Brna k řízením a postupům stavebních úřadů podle stavebního zákona.

OÚPR
169

Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití

OÚPR
170

Závazné stanovisko orgánu územního plánování.

OÚPR
089

Žádost o vydání rozhodnutí o povolení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře.

OÚPR
091
Změna schválené územně plánovací dokumentace. OÚPR
066

Rozhodnutí o odnětí lesního pozemku plnění funkcí lesa

OVLHZ
070
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). OVLHZ
074
Rozhodnutí v pochybnostech o tom, že se jedná o součást zemědělského půdního fondu (ZPF) podle ust. § 1 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. OVLHZ
067
Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem - § 17 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). OVLHZ
056
Stanovení výše odvodů za trvalé nebo dočasné odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. OVLHZ
143
Stavební povolení k vodním dílům podle ust. § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). OVLHZ
068
Vyjádření vodoprávního úřadu podle ust. § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). OVLHZ
063
Závazné stanovisko pro územní, resp. stavební řízení, při dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích - stavba (využití území) na lesním pozemku nebo na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa. OVLHZ
069
Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen "ZPF") podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. OVLHZ
414
Žádost o vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. OVLHZ
008
Označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov v městě Brně. OVV
123

Stanovisko Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna jako dotčeného orgánu pro řízení a postupy dle stavebního zákona

OŽP
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.05.2012 09:08
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design