Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Výstavba, rekonstrukce, územní plánování

     


Zobrazeny jsou životní situace řešené MMB a ÚMČ
Zobrazit životní situace řešené jen na ÚMČ
Hledání v životních situacíchVyhledávání
Název životní situace
Číslo
Odpovědná osoba
Odbor
Koordinované stanovisko Magistrátu města Brna k řízením a postupům stavebních úřadů podle stavebního zákona. 229
Budíková Danuše OÚPR
Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení 216
ÚMČ ÚMČ
Ohlášení stavby 208
ÚMČ ÚMČ
Ohlášení výkopových prací do koordinačního harmonogramu 391
Jágerová Vlasta OI
Oznámení o užívání stavby 211
ÚMČ ÚMČ
Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem 210
ÚMČ ÚMČ
Oznámení změny v užívání stavby 215
ÚMČ ÚMČ
Potřeba nového bytu formou půdní vestavby 335
ÚMČ ÚMČ
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. a),b),d) a f) vodního zákona) 070
Nováková Taťana OVLHZ
Provádění výkopových prací ve veřejných prostranstvích v zimním období. 052
Jágerová Vlasta OI
Předání Dokumentace skutečného provedení staveb (DSPS) 047
Levý Jiří OMI
Rozhodnutí o odnětí lesního pozemku plnění funkcí lesa 066
Votava Vladimír OVLHZ
Rozhodnutí o stanovení výše odvodů za trvalé nebo dočasné odnětí zemědělské půdy 056
Matějík Tomáš OVLHZ
Rozhodnutí v pochybnostech o tom, že jde o součást zemědělského půdního fondu. 074
Matějík Tomáš OVLHZ
Smlouva o spolupráci při výstavbě veřejné technické infrastruktury (dále jen Smlouva) 400
Chudáčková Radomí­ra OI
Souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce 390
Jágerová Vlasta OI
Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem 366
ÚMČ ÚMČ
Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem (§ 17 zákona č. 254/2001Sb., o vodách) 067
Nováková Taťana OVLHZ
Stanovisko MČ ke stavebnímu řízení u svěřených nemovitostí 272
ÚMČ ÚMČ
Stanovisko Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna jako dotčeného orgánu pro řízení a postupy dle stavebního zákona 123
Šplíchal Karel OŽP
Stavební povolení k vodním dílům (§ 15 zákona č. 254/2001Sb., o vodách) 143
Nováková Taťana OVLHZ
Stavební povolení pro komunikační stavby. 083
Pospíšek Pavel OD
Územně plánovací informace o podmínkách vydání regulačního plánu 415
Křenková Zuzana OÚPR
Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití 169
Budíková Danuše OÚPR
Vydání souhlasu ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujících odtokové poměry 192
ÚMČ ÚMČ
Vyjádření Majetkového odboru Magistrátu města Brna – Stavebního referátu k řízením podle stavebního zákona. 388
Maliňáková Marie MO
Vyjádření odboru investičního k záměru, projektové dokumentaci, umístění, povolení nebo ohlášení stavby 044
Chudáčková Radomí­ra OI
Vyjádření vodoprávního úřadu k územnímu řízení (§ 18 vodního zákona) 068
Nováková Taťana OVLHZ
Závazné stanovisko orgánu územního plánování. 170
Budíková Danuše OÚPR
Závazné stanovisko pro územní řízení, resp. stavební řízení, při dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích - stavba (využití území) na lesním pozemku nebo na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa. 063
Votava Vladimír OVLHZ
Změna schválené územně plánovací dokumentace. 091
Jašková Monika OÚPR
Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna. 042
Mazalová Lenka BO
Žádost o poskytnutí stavebního příspěvku 217
ÚMČ ÚMČ
Žádost o povolení k předčasnému užívání stavby 213
ÚMČ ÚMČ
Žádost o povolení zkušebního provozu 214
ÚMČ ÚMČ
Žádost o provedení zjednodušeného územního řízení 204
ÚMČ ÚMČ
Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu 069
Matějík Tomáš OVLHZ
Žádost o spojení územního a stavebního řízení 207
ÚMČ ÚMČ
Žádost o stavební povolení 209
ÚMČ ÚMČ
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí kupní/darovací smlouvě o převod vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do vlastnictví statutárního města Brna – před vydáním stavebního povolení Magistrátem města Brna, Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství Žádost o uzavření kupní/darovací smlouvy o převod vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do vlastnictví statutárního města Brna – před vydáním kolaudačního souhlasu 393
Hálková Jitka OI
Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní/darovací o převod veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Brna – před vydáním stavebního povolení Žádost o uzavření kupní/darovací smlouvy o převod veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Brna – po vydání kolaudačního souhlasu 394
Hálková Jitka OI
Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy 206
ÚMČ ÚMČ
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 212
ÚMČ ÚMČ
Žádost o vydání rozhodnutí o povolení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře. 089
Jakoubek Jiří OÚPR
Žádost o vydání územně plánovací informace 202
ÚMČ ÚMČ
Žádost o vydání územního rozhodnutí 203
ÚMČ ÚMČ
Žádost o vydání územního souhlasu 205
ÚMČ ÚMČ
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeného uložením inženýrské sítě 051
Keprt Josef OI
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.05.2012 09:08
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design