Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy /směna bytu/,přechod nájmu bytu
2. V jakém případě ve věci jednat
O souhlas s dohodou o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy žádá pronajímatele nájemce bytu či jím pověřená osoba. O osvědčení přechodu nájmu bytu žádá pronajímatele osoba, která tvrdí, že splnila zákonné podmínky pro přechod nájmu bytu.
3. Charakteristika úkonu
Ve smyslu § 1895 občanského zákoníku se nájemci mohou se souhlasem pronajímatelů dohodnout o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu. K přechodu nájmu dochází za splnění podmínek stanovených v § 2279 občanského zákoníku. Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snach,dítě nebo vnuk, přejde na ni nájem, jen pokud pronajímatel souhlasil s přechodem nájmu na tuto osobu. Nájem bytu skončí nepozději uplynutím 2 let ode dne, kdy nájem přešel. To neplatí v případě,že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla ke dni přechodu nájmu věku 70 let. Stejně tak to neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, nedosáhla ke dni přechodu nájmu věku 18 let; v takovém případě skončí nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku 20 let, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak. Splňuje-li více osob podmínky pro přechod nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně. Je-li členem nájemcovy domácnosti nájemcův potomek, má přednostní právo, aby na něho přešla práva a povinnosti z nájmu. Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nechce pokračovat; dnem oznámení její nájem zaniká. Nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti, přejdou na nájemcova dědice.
4. Výsledek úkonu
Souhlas k dohodě o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy /směně bytu/ vydává pronajímatel, jímž je u svěřených domů městská část, u nesvěřených domů město.Osvědčení o přechodu nájmu bytu ve svěřeném domě vydává městská část, v nesvěřeném domě město.
5. Kdy věc řešit
Bytový odbor příslušného úřadu městské části, v případě nesvěřených domů Bytový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám.3
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formuláře jsou k dispozici na úřadech městských částí, u nesvěřených domů na Magistrátu města Brna.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
K žádosti o souhlas s dohodou o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy /směně bytu/ je nutno předložit: - písemnou dohodu o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy /směně bytu/ s úředně ověřenými podpisy účastníků dohody - nájemní smlouvu či jiný doklad opravňující k užívání bytu - potvrzení správce domu, že nájemce nedluží nájemné a za služby spojené s nájmem bytu K žádosti o osvědčení přechodu nájmu bytu je nutno předložit: - žádost o vydání osvědčení /formulář/ - občanský průkaz žadatele a jeho manžela /manželky/ - úmrtní list nájemce - doklad, na jehož základě nájemce byt užíval - výpis z evidenčního listu od správce domu - potvrzení správce domu, že nejsou dluhy na nájemném - doklad o příbuzenském vztahu s nájemcem /manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť,snacha, dítě nebo vnuk/
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Neosvědčí-li pronajímatel přechod nájmu bytu a nedojde-li k vyklizení bytu, rozhoduje soud.
14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost
Žádost o souhlas s dohodou o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy /směně bytu/ a o osvědčení o přechodu nájmu bytu v domě svěřeném městské části se podává na příslušném úřadu městské části /bytový odbor/, v domě nesvěřeném městské části na Magistrátu města Brna.
17. Oblast
Bydlení
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 01. 2014
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design