Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
094
3 Pojmenování (název) životní situace.
Postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy /směna bytu/,přechod nájmu bytu
4 Základní informace k životní situaci
Souhlas k dohodě o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy /směně bytu/ vydává pronajímatel, jímž je u svěřených domů městská část, u nesvěřených domů město.Osvědčení o přechodu nájmu bytu ve svěřeném domě vydává městská část, v nesvěřeném domě město.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O souhlas s dohodou o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy žádá pronajímatele nájemce bytu či jím pověřená osoba. O osvědčení přechodu nájmu bytu žádá pronajímatele osoba, která tvrdí, že splnila zákonné podmínky pro přechod nájmu bytu.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Ve smyslu § 1895 občanského zákoníku se nájemci mohou se souhlasem pronajímatelů dohodnout o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu.

K přechodu nájmu dochází za splnění podmínek stanovených v § 2279 občanského zákoníku. Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snach,dítě nebo vnuk, přejde na ni nájem, jen pokud pronajímatel souhlasil s přechodem nájmu na tuto osobu. Nájem bytu skončí nepozději uplynutím 2 let ode dne, kdy nájem přešel. To neplatí v případě,že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla ke dni přechodu nájmu věku 70 let. Stejně tak to neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, nedosáhla ke dni přechodu nájmu věku 18 let; v takovém případě skončí nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku 20 let, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak. Splňuje-li více osob podmínky pro přechod nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně.

Je-li členem nájemcovy domácnosti nájemcův potomek, má přednostní právo, aby na něho přešla práva a povinnosti z nájmu. Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nechce pokračovat; dnem oznámení její nájem zaniká.

Nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti, přejdou na nájemcova dědice.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žádost o souhlas s dohodou o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy /směně bytu/ či o osvědčení přechodu nájmu bytu.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Žádost o souhlas s dohodou o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy /směně bytu/ a o osvědčení o přechodu nájmu bytu v domě svěřeném městské části se podává na příslušném úřadu městské části /bytový odbor/, v domě nesvěřeném městské části na Magistrátu města Brna.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Bytový odbor příslušného úřadu městské části, v případě nesvěřených domů Bytový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám.3
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
K žádosti o souhlas s dohodou o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy /směně bytu/ je nutno předložit:

- písemnou dohodu o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy /směně bytu/ s úředně ověřenými podpisy účastníků dohody

- nájemní smlouvu či jiný doklad opravňující k užívání bytu

- potvrzení správce domu, že nájemce nedluží nájemné a za služby spojené s nájmem bytuK žádosti o osvědčení přechodu nájmu bytu je nutno předložit:

- žádost o vydání osvědčení /formulář/

- občanský průkaz žadatele a jeho manžela /manželky/

- úmrtní list nájemce

- doklad, na jehož základě nájemce byt užíval

- výpis z evidenčního listu od správce domu

- potvrzení správce domu, že nejsou dluhy na nájemném

- doklad o příbuzenském vztahu s nájemcem /manžel, partner, rodič, sourozenec,

zeť,snacha, dítě nebo vnuk/
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici na úřadech městských částí, u nesvěřených domů na Magistrátu města Brna.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník
18 Jaké jsou související předpisy
Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Neosvědčí-li pronajímatel přechod nájmu bytu a nedojde-li k vyklizení bytu, rozhoduje soud.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Bytový odbor Magistrátu města Brna, právní oddělení.
26 Kontaktní osoba
Bartošová Eva,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
11. 05. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design